จังหวัดเชียงใหม่
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคเหนือ3,597.413,710.25-3.1 %0.02,100.680.95100.0 %5.0
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 364,278.4347,058.7926.8 %5.0214.40641.84-199.4 %0.0
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่2,714.9139.0098.6 %5.0787.19119.5584.8 %5.0
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่63,278.6647,058.7925.6 %5.0271.37159.7741.1 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่66,741.9711,230.7183.2 %5.0152.53199.14-30.6 %0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย อำเภอฝาง เชียงใหม่8,553.698,119.805.1 %2.563.2256.8910.0 %5.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่3,013.6316,300.42-440.9 %0.044.31159.63-260.3 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เชียงใหม่15,011.3718,635.81-24.1 %0.01,699.95205.8387.9 %5.0
สำนักงานคลังเขต 53,538.962,573.0327.3 %5.01,592.120.9599.9 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดเชียงใหม่3,516.952,253.0035.9 %5.01,072.43104.5290.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรภาค 843,826.1122,182.6549.4 %5.03,665.04254.6093.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่เชียงใหม่ 120,474.0013,663.8733.3 %5.05,267.69617.5088.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่เชียงใหม่ 29,355.834,135.3955.8 %5.02,492.37329.6586.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสันกำแพง18,944.861,926.0089.8 %5.0304.14101.0066.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสันทราย3,619.321,399.0061.3 %5.0213.2586.5659.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาดอยสะเก็ด3,478.751,334.0061.7 %5.0265.2140.4484.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่ริม4,061.281,257.0069.0 %5.0258.12129.3749.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่แตง3,920.50941.0076.0 %5.0403.90102.2174.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาฝาง4,562.101,193.0073.8 %5.0683.6666.2890.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพร้าว4,425.01514.0088.4 %5.0501.6457.1988.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเชียงดาว3,749.28408.0089.1 %5.0438.26182.6258.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเวียงแหง3,465.35306.0091.2 %5.0546.49104.5080.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาไชยปราการ3,966.28574.0085.5 %5.0453.490.9599.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองเชียงใหม่ 18,521.425,289.0037.9 %5.0374.7955.1085.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองเชียงใหม่ 26,892.994,520.0034.4 %5.0336.76121.1464.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหางดง4,086.83644.0084.2 %5.0295.9892.0768.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสารภี4,254.581,185.0072.1 %5.0210.0788.2058.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสันป่าตอง4,452.671,353.0069.6 %5.0300.3588.7170.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาจอมทอง4,043.57734.0081.8 %5.0350.9895.0072.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาดอยเต่า3,872.04574.0085.2 %5.0479.8296.7679.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาฮอด3,764.57792.0079.0 %5.0384.01135.1664.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาอมก๋อย3,656.66123.0096.6 %5.0678.93152.0077.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาดอยหล่อ3,480.16578.0083.4 %5.0330.82128.2561.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่แจ่ม4,298.32402.0090.6 %5.0708.25161.5077.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสะเมิง3,853.64799.0079.3 %5.0240.841.9599.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่อาย4,819.19370.0092.3 %5.03,989.94109.4297.3 %5.0
สำนักงานศุลกากรภาคที่ 313,172.496,431.2051.2 %5.01,364.65118.6091.3 %5.0
ด่านศุลกากรท่าอากาศยานเชียงใหม่4,101.813,034.3026.0 %5.01,234.36140.6388.6 %5.0
ด่านศุลกากรเชียงดาว3,364.022,365.0029.7 %5.0747.5466.7691.1 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 58,399.1410,314.75-22.8 %0.01,441.23418.0071.0 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เชียงใหม่9,339.0616,573.50-77.5 %0.02,650.752,068.9221.9 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่3,957.464,297.87-8.6 %0.01,165.05250.3378.5 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่5,808.951,970.0066.1 %5.01,291.01930.7627.9 %5.0
สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 913,358.863,287.0075.4 %5.01,934.59181.0590.6 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่1,539.3632,668.00-2,022.2 %0.0840.862.8599.7 %5.0
สำนักงานชลประทานที่ 143,263.6063,592.50-47.0 %0.013,128.102,433.0081.5 %5.0
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 7ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.01,782.4686.7495.1 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดเชียงใหม่1,147.69868.0024.4 %5.0939.31397.1157.7 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่5,043.454,639.008.0 %4.01,624.793,667.00-125.7 %0.0
สำนักงานปศุสัตว์เขต 55,543.044,565.2117.6 %5.02,371.96486.1279.5 %5.0
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 67,183.0421,278.60-196.2 %0.02,544.53421.8183.4 %5.0
สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 1 37,488.0618,804.5949.8 %5.02,195.97311.1585.8 %5.0
สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 6 จ.เชียงใหม่5,550.745,916.00-6.6 %0.02,702.16236.7591.2 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่4,289.325,918.55-38.0 %0.0627.261,093.73-74.4 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่11,863.949,312.5621.5 %5.03,582.542,250.8437.2 %5.0
ส.ป.ก. เชียงใหม่4,725.024,297.009.1 %4.51,357.67457.9166.3 %5.0
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 1ไม่ครบ3,705.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ2,629.04ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่21,027.2760,944.93-189.8 %0.03,620.57300.6691.7 %5.0
สำนักงานทางหลวงที่ 1 17,139.4130,093.00-75.6 %0.05,682.135,774.30-1.6 %0.0
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 10 (เชียงใหม่)6,486.2512,356.00-90.5 %0.02,504.72926.2563.0 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่3,963.86913.0077.0 %5.01,015.38133.0086.9 %5.0
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1 (เชียงใหม่) 13,647.475,141.0062.3 %5.01,776.070.9599.9 %5.0
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 (เชียงใหม่)14,275.1630,010.00-110.2 %0.03,937.62771.0080.4 %5.0
ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ24,513.258,794.7064.1 %5.0405.6975.6281.4 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาเชียงใหม่(กลุ่มงานอากาศเกษตร)24,261.121.00100.0 %5.0206.2361.3470.3 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดเชียงใหม่3,870.871,812.0053.2 %5.0679.040.9599.9 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดเชียงใหม่5,317.122,744.0048.4 %5.01,034.39178.2782.8 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่4,402.24600.0086.4 %5.0882.27395.0255.2 %5.0
สำนักงานจังหวัดเชียงใหม่19,881.4499,683.00-401.4 %0.02,251.421,624.3527.9 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดเชียงใหม่ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่7,478.203,400.0054.5 %5.01,262.59348.3572.4 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่15,407.4117,524.66-13.7 %0.04,254.05174.4395.9 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดเชียงใหม่13,373.543,552.0073.4 %5.01,471.76284.2880.7 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงใหม่6,200.766,280.37-1.3 %0.01,414.71577.1759.2 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่6,219.293,136.0049.6 %5.01,936.59149.3192.3 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่7,520.605,928.2421.2 %5.01,358.57331.2975.6 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเชียงใหม่4,924.1410,139.00-105.9 %0.01,059.29212.8279.9 %5.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 7 จังหวัดเชียงใหม่45,473.7621,049.4953.7 %5.01,223.61354.9171.0 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดเชียงใหม่19,682.2712,658.0135.7 %5.0845.77271.7067.9 %5.0
เรือนจำกลางเชียงใหม่ 166,360.45166,504.00-0.1 %0.02,671.461,992.9025.4 %5.0
ทัญฑสถานหญิงเชียงใหม่ 60,339.1350,954.2015.6 %5.01,579.90424.3373.1 %5.0
สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 517,469.8817,371.500.6 %0.53,336.701,711.3748.7 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดเชียงใหม่2,692.521,220.0054.7 %5.0825.22112.4886.4 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่5,177.691,870.0063.9 %5.01,357.67341.0874.9 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเชียงใหม่3,622.28840.0076.8 %5.01,110.46284.5774.4 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่10,225.669,720.004.9 %2.02,765.75279.3089.9 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่4,275.901,288.0069.9 %5.01,263.49346.0372.6 %5.0
สำนักศิลปากรที่ 7 เชียงใหม่5,215.3711,983.03-129.8 %0.01,699.95718.2457.7 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดเชียงใหม่13,489.999,844.3227.0 %5.0953.98312.7567.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6102,558.559,280.3691.0 %5.01,726.75417.5275.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 123,257.057,810.0066.4 %5.01,721.37198.2388.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 232,346.36301.7299.1 %5.0348.221,407.40-304.2 %0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 313,160.619,361.1528.9 %5.0467.59589.08-26.0 %0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 484,329.8517,504.2279.2 %5.01,028.7275.6692.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 530,974.5115,796.6849.0 %5.02,933.65415.8385.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 (จังหวัดเชียงใหม่ และแม่ฮ่องสอน)8,155.474,242.0048.0 %5.04,331.92171.6296.0 %5.0
โสตศึกษาอนุสารสุนทร26,300.018,113.0069.2 %5.0478.91287.3440.0 %5.0
โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่36,741.0216,220.0055.9 %5.0474.95347.7226.8 %5.0
โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือ ในพระบรมราชินูปถัมภ์12,975.559,219.8628.9 %5.0465.2368.0885.4 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 8ไม่ครบ4,164.64ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ283.68ประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่93,985.5344,268.0052.9 %5.02,011.18488.9275.7 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคสันกำแพงไม่ครบ4,200.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ252.58ประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่150,764.4435,316.0076.6 %5.01,396.45ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่63,920.2129,656.0053.6 %5.01,377.631,762.85-28.0 %0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่27,901.2735.0099.9 %5.01,198.3844.6596.3 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง19,257.9410,749.0044.2 %5.01,157.32127.8789.0 %5.0
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการอาชีวศึกษาภาคเหนือ3,370.532,237.0033.6 %5.0864.1518.9097.8 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพฝาง32,673.159,234.8571.7 %5.01,539.31191.5087.6 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่39,033.5531,850.9918.4 %5.01,139.961,564.30-37.2 %0.0
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่15,571.307,555.6851.5 %5.02,885.39469.1583.7 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1 เชียงใหม่41,583.4242,128.00-1.3 %0.01,764.02318.2582.0 %5.0
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 1 3,879.652,776.0028.4 %5.01,611.29239.4985.1 %5.0
ศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่91,710.6971,262.1422.3 %5.04,152.801,379.8566.8 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ 5,378.537,692.00-43.0 %0.01,376.68622.2054.8 %5.0
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 (จ.เชียงใหม่)7,084.7714,254.05-101.2 %0.02,524.08229.9990.9 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เขต 3 เชียงใหม่4,955.257,261.00-46.5 %0.01,921.91156.7591.8 %5.0
ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 1 (เชียงใหม่)2,771.23661.0076.1 %5.01,737.3161.0796.5 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่3,679.291,335.0063.7 %5.0939.31459.8551.0 %5.0
ตำรวจภูธรภาค 573,740.3956,707.0023.1 %5.021,553.2015,040.2030.2 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่99,154.3327,931.0171.8 %5.017,198.4021,083.29-22.6 %0.0
รวม 2,336,379 1,553,424 33.51 % 215,016 88,774 58.71 %