จังหวัดลำพูน
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูนไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0449.2348.7089.2 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดลำพูน63,719.1138,420.0039.7 %5.092.89110.88-19.4 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ลำพูน2,913.994,325.31-48.4 %0.0525.2648.7590.7 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดลำพูน10,542.122,201.0079.1 %5.03,071.870.95100.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ลำพูน14,174.7811,347.1219.9 %5.03,149.50525.7483.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองลำพูน4,877.862,340.0052.0 %5.0303.34112.5062.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่ทา3,470.54648.0081.3 %5.0232.8857.4475.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านธิ14,774.49530.0096.4 %5.0223.4758.4473.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาป่าซาง3,342.76853.0074.5 %5.0174.45107.2638.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านโฮ่ง3,771.291,140.0069.8 %5.0276.9990.8367.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลี้4,613.91605.0086.9 %5.0492.530.9599.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเวียงหนองล่อง4,515.01450.0090.0 %5.0199.9872.2063.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทุ่งหัวช้าง4,459.84283.0093.7 %5.0394.5134.6191.2 %5.0
ฝ่ายบริการศุลกากรที่ 25,862.616,021.16-2.7 %0.0436.4643.8190.0 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลำพูน5,223.955,293.58-1.3 %0.01,076.76840.8821.9 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดลำพูน4,169.162,842.0031.8 %5.01,000.66485.0251.5 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำพูน3,360.072,354.0029.9 %5.0696.41190.0972.7 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดลำพูน3,048.58834.0072.6 %5.0366.85214.8541.4 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลำพูน4,956.443,346.0032.5 %5.0715.45585.3218.2 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูน2,294.364,163.00-81.4 %0.0392.69317.0819.3 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดลำพูน5,223.103,056.9341.5 %5.01,323.94570.6956.9 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดลำพูน4,864.182,182.0055.1 %5.0943.65266.9471.7 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดลำพูน17,709.7313,732.9922.5 %5.01,647.241.0099.9 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำพูน3,622.872,239.5038.2 %5.0791.52225.1571.6 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาลำพูน2,129.014,413.00-107.3 %0.050.661.9596.2 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดลำพูน3,395.36972.0071.4 %5.0693.1598.8085.7 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดลำพูน2,834.011,707.0039.8 %5.0506.28123.1275.7 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำพูน4,626.604,320.006.6 %3.0672.15412.5538.6 %5.0
สำนักงานจังหวัดลำพูน6,250.2421,564.61-245.0 %0.01,323.96947.7728.4 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดลำพูน4,361.902,433.0044.2 %5.01,076.76419.5061.0 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลำพูน4,730.235,095.00-7.7 %0.0639.35191.1170.1 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดลำพูน14,213.8611,567.8218.6 %5.01,342.9836.0197.3 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดลำพูน4,595.332,243.0051.2 %5.0639.36188.1070.6 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดลำพูน1,788.085,275.73-195.1 %0.0867.58239.7072.4 %5.0
สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดลำพูน5,509.714,945.0010.2 %5.01,076.7644.3395.9 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลำพูน3,981.69916.5777.0 %5.0924.4555.4394.0 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดลำพูน5,009.183,191.5036.3 %5.0696.4448.4493.0 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดลำพูน12,298.884,029.0067.2 %5.0458.37171.0062.7 %5.0
รจจ.ลำพูน 61,460.2663,695.84-3.6 %0.01,043.72508.5051.3 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดลำพูน3,129.6689.0097.2 %5.0499.0948.2990.3 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดลำพูน5,720.354,887.0014.6 %5.0609.0928.5095.3 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดลำพูน9,757.412,670.0072.6 %5.0563.33135.9675.9 %5.0
สปส.จ.ลำพูน9,220.2210,106.00-9.6 %0.01,342.98167.0287.6 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำพูน3,582.282,548.4728.9 %5.0696.43123.5082.3 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดลำพูน12,551.031,560.0087.6 %5.0753.4863.3891.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 121,466.9813,366.0037.7 %5.01,065.06364.9565.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 238,702.9313,614.4564.8 %5.01,442.95148.5589.7 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดลำพูน5,775.264,336.0024.9 %5.0377.10349.927.2 %3.5
วิทยาลัยเทคนิคลำพูน69,124.5927,961.8359.5 %5.01,319.15248.8081.1 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน67,902.018,653.8587.3 %5.0730.08709.692.8 %1.0
วิทยาลัยการอาชีพบ้านโฮ่ง 29,969.188,361.0072.1 %5.0603.65188.0568.8 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพป่าซาง16,774.758,628.0048.6 %5.0580.82207.5064.3 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน11,125.0315,272.01-37.3 %0.01,464.70167.1188.6 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำพูน 5,072.284,433.6212.6 %5.0734.47280.9261.8 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำพูน2,842.911,383.0051.4 %5.0506.25118.8376.5 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดลำพูน43,504.0115,568.5064.2 %5.04,019.913,631.029.7 %4.5
รวม 688,916 389,015 43.53 % 48,299 15,478 67.95 %