จังหวัดปทุมธานี
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดปทุมธานี3,723.24736.0080.2 %5.0294.7353.3081.9 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ปทุมธานี5,436.206,744.75-24.1 %0.0922.21152.9083.4 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดปทุมธานี4,821.081,988.0058.8 %5.0503.9144.4991.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ปทุมธานี 114,808.4816,619.28-12.2 %0.02,671.47390.1085.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ปทุมธานี 230,397.0930,045.101.2 %0.55,368.11418.0092.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคลองหลวง 17,826.737,521.003.9 %1.5480.9976.0084.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคลองหลวง 25,130.121,961.0061.8 %5.0277.8457.0079.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาธัญบุรี4,736.242,282.2051.8 %5.0492.4776.0084.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลำลูกกา6,333.981,595.0074.8 %5.0506.4076.0085.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองเสือ4,756.69804.0083.1 %5.0236.1695.0059.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองปทุมธานี5,786.382,726.0052.9 %5.0380.3853.8785.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลาดหลุมแก้ว5,692.652,147.0062.3 %5.0332.64110.7666.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสามโคก4,497.981,865.0058.5 %5.0304.64106.2065.1 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ปทุมธานี 15,568.888,634.71-55.1 %0.01,169.26425.6463.6 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ปทุมธานี 25,354.279,119.70-70.3 %0.01,295.10458.9664.6 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดปทุมธานี5,371.282,817.0047.6 %5.0979.10488.0250.2 %5.0
สำนักส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 16,967.344,446.6836.2 %5.0919.64727.9820.8 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดปทุมธานี3,389.581,641.0051.6 %5.0465.7790.7380.5 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดปทุมธานี3,316.051,457.0056.1 %5.0370.59196.9346.9 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดปทุมธานี4,746.744,361.528.1 %4.0941.07495.4047.4 %5.0
สำนักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์19,386.637,280.0062.4 %5.01,917.671,711.4210.8 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์เขต 15,569.348,536.22-53.3 %0.01,723.11995.5742.2 %5.0
สำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ 20,262.08170,924.00-743.6 %0.06,009.06598.7290.0 %5.0
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 15,741.2210,458.00-82.2 %0.06,251.142,017.2467.7 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดปทุมธานี2,243.944,012.00-78.8 %0.0380.40483.66-27.1 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดปทุมธานี5,515.426,819.31-23.6 %0.0975.41349.7564.1 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปทุมธานี4,007.953,330.0016.9 %5.0751.11382.4449.1 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดปทุมธานี10,278.3416,761.37-63.1 %0.01,188.27297.5775.0 %5.0
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 1 (ปทุมธานี)7,408.138,731.50-17.9 %0.02,229.87142.5093.6 %5.0
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดปทุมธานี5,318.413,430.0035.5 %5.0807.96240.0570.3 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดปทุมธานี56,046.691,535.0097.3 %5.019,158.350.95100.0 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดปทุมธานี4,658.531,759.0062.2 %5.0500.01190.2961.9 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดปทุมธานี3,932.426,048.40-53.8 %0.0731.89217.5370.3 %5.0
สำนักงานจังหวัดปทุมธานี6,380.9321,871.80-242.8 %0.01,125.89109.4590.3 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดปทุมธานี12,325.733,691.8370.0 %5.03,203.97373.0488.4 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดปทุมธานี4,650.642,775.0040.3 %5.0446.65148.5466.7 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดปทุมธานี6,923.4916,223.47-134.3 %0.01,647.9695.0194.2 %5.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 1 ปทุมธานี14,603.9414,518.700.6 %0.51,456.56521.9064.2 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดปทุมธานี12,206.05797.0093.5 %5.0541.7395.3082.4 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดปทุมธานี3,998.503,420.0014.5 %5.0731.89306.0058.2 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดปทุมธานี4,578.333,042.0033.6 %5.0731.8443.4294.1 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดปทุมธานี5,915.432,974.9349.7 %5.0884.0242.2895.2 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดปทุมธานี5,698.745,932.00-4.1 %0.0674.840.9599.9 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดปทุมธานี14,103.209,896.0029.8 %5.0544.60346.7536.3 %5.0
รจจ.ปทุมธานี 56,513.3751,983.668.0 %4.0718.76938.97-30.6 %0.0
ทัณฑสถานบำบัดพิเศษจังหวัดปทุมธานี 143,578.3092,372.5335.7 %5.01,213.52453.1562.7 %5.0
สถานกักขังกลางจังหวัดปทุมธานี18,525.8023,707.96-28.0 %0.0376.22265.0029.6 %5.0
ทัณฑสถานบำบัดพิเศษหญิง49,115.6635,807.0027.1 %5.0805.77567.5029.6 %5.0
ทัณฑสถานวัยหนุ่มกลาง 29,190.63116,275.25-298.3 %0.01,048.31469.1055.3 %5.0
สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 111,752.3522,188.00-88.8 %0.02,414.161,263.8547.6 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดปทุมธานี6,360.081,037.0083.7 %5.01,443.0757.4296.0 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดปทุมธานี6,582.088,430.30-28.1 %0.01,321.3952.6196.0 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดปทุมธานี5,677.964,033.0829.0 %5.0769.92358.8953.4 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดปทุมธานี19,046.2118,656.002.0 %1.02,481.37570.0077.0 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดปทุมธานี6,775.753,884.6742.7 %5.0807.96456.2243.5 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดปทุมธานี3,181.694,434.98-39.4 %0.0598.7316.3897.3 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษารังสิต37,853.3299,090.00-161.8 %0.01,770.52520.6370.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 (จังหวัดปทุมธานี และสระบุรี)14,431.7713,883.093.8 %1.51,766.18570.8367.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 136,965.9512,160.0067.1 %5.01,010.10ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 224,085.8912,823.4446.8 %5.01,073.64462.8856.9 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดปทุมธานี2,767.401,661.0040.0 %5.0309.38126.4359.1 %5.0
วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี19,484.657,619.7560.9 %5.0439.26255.1741.9 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี163,012.5021,204.0087.0 %5.01,287.82688.8946.5 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี 87,230.9419,388.0077.8 %5.01,419.38613.6556.8 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี4,232.0220,960.00-395.3 %0.01,252.87910.0027.4 %5.0
สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี404,775.81204,720.0049.4 %5.07,666.58747.9990.2 %5.0
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 4 (นนทบุุรี)3,473.971.00100.0 %5.0496.40169.4765.9 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปทุมธานี 3,939.013,513.7010.8 %5.0750.91418.8544.2 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดปทุมธานี2,694.25847.0068.6 %5.0294.52251.7614.5 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดปทุมธานี29,131.179,535.0067.3 %5.06,051.654,751.6621.5 %5.0
รวม 1,570,794 1,254,496 20.14 % 112,105 30,261 73.01 %