จังหวัดลำปาง
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลำปาง2,710.891,281.0052.7 %5.0626.47157.4974.9 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดลำปาง20,915.4415,928.0023.8 %5.064.610.9598.5 %5.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดลำปาง6,173.974,686.5024.1 %5.091.930.00100.0 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ลำปาง3,727.752,116.0043.2 %5.0949.74145.9384.6 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดลำปาง3,521.892,645.0024.9 %5.0854.660.9599.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ลำปาง20,519.6017,504.0014.7 %5.03,459.85884.5774.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองลำปาง4,911.803,315.0032.5 %5.0400.2747.5088.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่เมาะ4,745.69987.0079.2 %5.0296.9752.6382.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเกาะคา4,397.25534.0087.9 %5.0273.0649.6481.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาห้างฉัตร3,843.75629.0083.6 %5.0223.14120.5746.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่ทะ3,812.43560.0085.3 %5.0260.4636.1286.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเถิน3,787.47528.0086.1 %5.0484.45125.3974.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสบปราบ3,878.34509.0086.9 %5.0239.555.4097.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขางาว3,987.50912.0077.1 %5.0459.5244.9690.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแจ้ห่ม3,741.58457.0087.8 %5.0240.7366.4272.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่พริก3,681.26466.0087.3 %5.0449.995.1698.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังเหนือ3,807.10461.0087.9 %5.0478.7546.3890.3 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลำปาง8,121.698,127.58-0.1 %0.01,596.282,327.50-45.8 %0.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดลำปาง4,578.563,878.0015.3 %5.01,273.01522.7358.9 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำปาง3,524.101,903.0046.0 %5.0873.670.9599.9 %5.0
สำนักชลประทานที่ 211,868.9627,071.56-128.1 %0.04,256.562,261.9046.9 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดลำปาง3,299.221,374.4958.3 %5.0664.50ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลำปาง6,944.5911,254.00-62.1 %0.01,577.251,382.2512.4 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดลำปาง7,784.984,348.0044.1 %5.0558.951,098.70-96.6 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดลำปาง6,249.501,667.0073.3 %5.01,900.54585.2369.2 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดลำปาง3,865.592,757.0628.7 %5.01,063.83213.5779.9 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดลำปาง10,323.1911,557.01-12.0 %0.02,452.00261.4689.3 %5.0
ท่าอากาศยานลำปางไม่ครบ81,799.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ46.55ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำปาง4,237.673,233.0023.7 %5.01,158.91682.1041.1 %5.0
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 2 ลำปาง4,269.907,926.57-85.6 %0.01,484.6339.0097.4 %5.0
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 1 ลำปาง16,389.3817,558.00-7.1 %0.06,108.145,979.352.1 %1.0
สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 1 ลำปาง4,627.754,412.274.7 %2.02,085.4924.0098.8 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาลำปาง3,431.062,293.0033.2 %5.088.262.8596.8 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดลำปาง4,116.991,013.0075.4 %5.0911.7147.5094.8 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดลำปาง3,101.651,500.0051.6 %5.0721.55190.0073.7 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำปาง3,593.545,029.00-39.9 %0.0930.72170.0581.7 %5.0
สำนักงานจังหวัดลำปาง6,531.8357,450.94-779.6 %0.01,615.301,526.505.5 %2.5
ที่ทำการปกครองจังหวัดลำปาง6,749.658,132.00-20.5 %0.02,118.33565.8073.3 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลำปาง3,760.543,752.000.2 %0.5911.71252.7072.3 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดลำปาง6,456.1312,697.82-96.7 %0.01,389.1889.8893.5 %5.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 10 ลำปาง23,750.6525,370.00-6.8 %0.02,134.68134.0093.7 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลำปาง4,353.783,318.0023.8 %5.01,158.91398.9465.6 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดลำปาง4,192.343,252.0022.4 %5.01,139.90499.1856.2 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดลำปาง3,914.714,139.00-5.7 %0.01,044.82262.9674.8 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลำปาง9,450.582,610.1872.4 %5.01,482.19407.6672.5 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดลำปาง4,235.844,396.71-3.8 %0.01,006.7947.2295.3 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดลำปาง25,550.566,311.9975.3 %5.0597.32233.5060.9 %5.0
รจก.ลำปาง 146,176.2353,292.1163.5 %5.01,256.88475.0062.2 %5.0
ทัณฑสถานบำบัดพิเศษลำปาง 43,835.0134,825.0720.6 %5.01,060.54250.5676.4 %5.0
สถานกักขังกลางจังหวัดลำปาง8,958.668,430.005.9 %2.5502.50339.1532.5 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดลำปาง2,769.001,382.0050.1 %5.0675.86214.7668.2 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดลำปาง3,706.2980.0097.8 %5.0595.28202.6166.0 %5.0
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 10 ลำปาง30,795.1212,934.0058.0 %5.01,858.38190.0089.8 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดลำปาง3,757.102,153.0042.7 %5.0797.59169.2078.8 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดลำปาง5,754.8510,108.00-75.6 %0.01,170.85156.5786.6 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำปาง5,026.164,216.0016.1 %5.01,253.99312.8275.1 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดลำปาง3,874.083,359.0013.3 %5.01,006.79282.7171.9 %5.0
สถาบันพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยภาคเหนือ3,991.648,173.00-104.8 %0.0663.6768.0089.8 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาลำปาง23,770.305,021.4078.9 %5.01,527.03120.9192.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 135,912.2716,443.9954.2 %5.01,703.80288.9283.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 240,218.079,568.0076.2 %5.0661.65252.1261.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 322,380.3714,345.8935.9 %5.01,775.87174.8690.2 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดลำปางไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเทคนิคลำปางไม่ครบ50,388.99ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ1,711.40ประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง62,659.7023,753.0162.1 %5.01,050.04158.6584.9 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง20,924.2211,380.0045.6 %5.0896.75181.4779.8 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพเกาะคาไม่ครบ11,264.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ257.95ประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยการอาชีพเถิน22,636.4510,987.7451.5 %5.01,035.05146.1285.9 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง6,871.9519,120.00-178.2 %0.02,414.04939.9061.1 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำปาง 4,368.215,136.00-17.6 %0.01,120.88441.1660.6 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำปาง2,984.512,979.000.2 %0.5759.58236.5568.9 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดลำปาง29,234.498,377.7371.3 %5.07,123.028,456.60-18.7 %0.0
รวม 842,043 567,917 32.55 % 84,313 36,056 57.24 %