จังหวัดอุตรดิตถ์
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอุตรดิตถ์2,524.62963.0061.9 %5.0493.20124.2274.8 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.อุตรดิตถ์10,997.507,647.6930.5 %5.063.130.9598.5 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อุตรดิตถ์4,889.475,514.00-12.8 %0.0816.49255.8568.7 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดอุตรดิตถ์3,391.041,966.0042.0 %5.0740.38188.6274.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่อุตรดิตถ์24,127.7822,437.587.0 %3.52,014.4565.1996.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพิชัย3,973.45517.0087.0 %5.0305.830.9599.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาตรอน4,893.22725.0085.2 %5.0211.7745.6078.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลับแล4,180.56834.0080.1 %5.0182.4733.1181.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทองแสนขัน3,902.65673.0082.8 %5.0293.8339.7186.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาน้ำปาด3,984.29523.0086.9 %5.0264.4045.4682.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าปลา3,851.29813.0078.9 %5.0323.4858.4981.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาฟากท่า4,675.40653.0086.0 %5.0451.5184.3781.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านโคก3,945.73390.0090.1 %5.0614.7894.7284.6 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุตรดิตถ์15,460.257,259.0053.0 %5.01,634.161,542.445.6 %2.5
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุตรดิตถ์ สาขาน้ำปาด2,821.301,387.5050.8 %5.0617.40231.0262.6 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดอุตรดิตถ์5,579.562,970.0046.8 %5.01,101.70399.0663.8 %5.0
สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 9 4,112.333,510.0014.6 %5.01,524.9666.5095.6 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุตรดิตถ์3,296.352,373.0028.0 %5.0721.3772.8489.9 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดอุตรดิตถ์2,305.321,987.0013.8 %5.0417.12397.534.7 %2.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุตรดิตถ์6,897.013,285.0052.4 %5.0798.76990.37-24.0 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดอุตรดิตถ์4,097.103,763.008.2 %4.0604.05230.2561.9 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุตรดิตถ์8,058.815,435.0032.6 %5.02,413.80388.2783.9 %5.0
ส.ป.ก. อุตรดิตถ์7,786.534,819.8038.1 %5.01,158.76215.6581.4 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดอุตรดิตถ์10,074.3414,004.01-39.0 %0.01,559.40199.5087.2 %5.0
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 9 (อุตรดิตถ์)13,477.427,119.3247.2 %5.02,306.161,223.6046.9 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุตรดิตถ์3,528.252,687.0023.8 %5.0797.80304.0061.9 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาอุตรดิตถ์1,972.19418.0078.8 %5.062.2274.59-19.9 %0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดอุตรดิตถ์3,389.441,735.0048.8 %5.0805.9845.9594.3 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดอุตรดิตถ์3,060.37938.4069.3 %5.0626.31426.0432.0 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุตรดิตถ์13,122.484,351.7066.8 %5.0816.47350.7257.0 %5.0
สำนักงานจังหวัดอุตรดิตถ์17,312.425,344.0069.1 %5.01,900.70929.8551.1 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดอุตรดิตถ์8,337.736,147.0026.3 %5.01,234.82652.2847.2 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุตรดิตถ์12,972.863,135.0075.8 %5.0797.45398.6850.0 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดอุตรดิตถ์15,187.4010,971.0027.8 %5.01,558.0966.9495.7 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุตรดิตถ์4,418.212,004.0054.6 %5.0987.5929.0597.1 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุตรดิตถ์4,168.744,692.00-12.6 %0.01,025.64467.0154.5 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุตรดิตถ์39,990.756,065.0084.8 %5.013,595.230.95100.0 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดอุตรดิตถ์3,597.301,120.0068.9 %5.0797.43175.2278.0 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอุตรดิตถ์5,700.656,200.00-8.8 %0.0252.5697.9061.2 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดอุตรดิตถ์12,833.833,560.0072.3 %5.0759.42250.4367.0 %5.0
เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์ 49,398.6637,843.9923.4 %5.0915.87190.0779.2 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดอุตรดิตถ์2,748.221,206.0056.1 %5.0531.2155.5889.5 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดอุตรดิตถ์3,775.883,413.009.6 %4.5759.42185.6575.6 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอุตรดิตถ์3,489.632,446.0029.9 %5.0645.32162.1474.9 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดอุตรดิตถ์6,224.336,329.10-1.7 %0.01,026.93362.6364.7 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์5,053.682,250.0055.5 %5.0817.7192.5888.7 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดอุตรดิตถ์8,298.637,276.3412.3 %5.0987.61154.4684.4 %5.0
ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนอุตรดิตถ์14,250.055,667.0060.2 %5.0359.01194.0046.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 131,693.3124,132.6923.9 %5.01,390.27328.4076.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 224,078.069,376.7461.1 %5.01,884.48161.7491.4 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอุตรดิตถ์7,648.325,746.3124.9 %5.0796.440.9599.9 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์76,082.5841,238.0045.8 %5.01,425.88165.3488.4 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์32,604.9019,846.0039.1 %5.0882.5479.0391.0 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างอุตรดิตถ์230,882.3612,061.8194.8 %5.0742.4322.6896.9 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพพิชัยไม่ครบ8,896.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ138.96ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์219,063.2329,372.7486.6 %5.02,397.781,319.9545.0 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุตรดิตถ์ 5,397.083,708.0031.3 %5.0778.44231.7770.2 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุตรดิตถ์3,496.081,272.0063.6 %5.0498.39214.1257.0 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดอุตรดิตถ์51,575.8215,255.0070.4 %5.07,157.964,931.5231.1 %5.0
รวม 1,088,657 389,378 64.23 % 71,649 20,116 71.92 %