จังหวัดแพร่
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแพร่3,064.241,028.0066.5 %5.0461.9886.9281.2 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดแพร่180,722.584,878.1197.3 %5.084.63193.67-128.8 %0.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่ (ระบบดิจิทัล)4,958.869,260.70-86.8 %0.093.450.9599.0 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่แพร่3,270.781,980.0039.5 %5.0488.9347.6190.3 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดแพร่3,325.211,639.0050.7 %5.0729.3335.4295.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่แพร่18,647.6811,093.7440.5 %5.01,850.14249.4886.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองแพร่969.471,244.00-28.3 %0.0253.8057.5577.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสูงเม่น3,762.19795.0078.9 %5.0180.4238.0078.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเด่นชัย3,841.80550.0085.7 %5.0203.3254.1573.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสอง6,611.50974.0085.3 %5.0399.990.9599.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลอง3,792.97470.0087.6 %5.0313.3966.5078.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาร้องกวาง3,948.18601.0084.8 %5.0251.950.9599.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังชิ้น4,293.73562.0086.9 %5.0323.3866.5079.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองม่วงไข่3,875.29439.0088.7 %5.0168.3380.7552.0 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่แพร่5,964.327,265.70-21.8 %0.01,089.512,445.30-124.4 %0.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดแพร่4,666.003,576.0023.4 %5.01,089.49347.2668.1 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดแพร่3,618.071,122.0069.0 %5.0777.51147.2581.1 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดแพร่2,980.183,855.27-29.4 %0.0519.01259.3550.0 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดแพร่9,173.543,925.1057.2 %5.01,317.68748.3743.2 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดแพร่2,446.894,344.00-77.5 %0.0513.73530.98-3.4 %0.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดแพร่130,627.703,412.5097.4 %5.04,610.52712.7584.5 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดแพร่17,401.558,641.0750.3 %5.01,393.751,882.76-35.1 %0.0
ท่าอากาศยานแพร่49,633.1425,052.0049.5 %5.0490.69152.0069.0 %5.0
สำนักงานทางหลวงที่ 2 (แพร่)12,039.9528,353.47-135.5 %0.04,232.834,180.951.2 %0.5
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดแพร่4,759.233,032.0036.3 %5.01,108.52371.4566.5 %5.0
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13 (แพร่)13,405.7910,601.3520.9 %5.04,132.06768.3581.4 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาแพร่3,562.98625.0082.5 %5.070.990.9598.7 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดแพร่3,086.56860.0072.1 %5.0709.19139.4680.3 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดแพร่2,959.94506.0082.9 %5.0557.05126.3577.3 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดแพร่3,300.792,393.8827.5 %5.0804.262.8599.6 %5.0
สำนักงานจังหวัดแพร่ไม่ครบ27,333.37ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ1,369.56ประเมินไม่ได้0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดแพร่ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ99.64ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดแพร่8,667.402,062.0076.2 %5.0804.2673.4590.9 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดแพร่5,680.649,288.58-63.5 %0.01,294.1164.6495.0 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดแพร่12,835.161,437.0088.8 %5.0861.3179.9290.7 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดแพร่ไม่ครบ4,342.50ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ274.07ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแพร่6,189.781,926.0068.9 %5.0809.35110.0686.4 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดแพร่4,496.492,900.0035.5 %5.01,070.49103.6090.3 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดแพร่3,729.085,160.00-38.4 %0.0382.9672.0581.2 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดแพร่12,330.253,436.0072.1 %5.0823.29215.1073.9 %5.0
รจจ.แพร่ 43,560.0829,007.0233.4 %5.0888.36301.1166.1 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดแพร่3,324.511,059.0068.1 %5.0519.0282.2584.2 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดแพร่3,896.331,070.0072.5 %5.0842.2856.9693.2 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดแพร่3,444.151,117.0067.6 %5.0576.07207.1564.0 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดแพร่6,605.939,331.47-41.3 %0.01,184.58124.4589.5 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดแพร่4,649.093,346.7228.0 %5.01,088.5397.2891.1 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดแพร่8,057.871,010.0087.5 %5.03,181.26159.6095.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37 (จังหวัดแพร่ และน่าน)16,511.6814,695.5211.0 %5.03,280.03249.3992.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต1 23,082.6017,664.7723.5 %5.01,463.76217.6885.1 %5.0
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 219,867.789,656.3551.4 %5.01,573.05449.5571.4 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดแพร่4,856.393,892.0019.9 %5.0276.4265.5676.3 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคแพร่105,524.1946,571.0155.9 %5.01,418.43111.8592.1 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่49,166.8918,436.0062.5 %5.0890.7237.6595.8 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพร่ไม่ครบ13,951.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ248.44ประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างแพร่32,455.5010,494.0067.7 %5.0770.05184.5076.0 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพลอง13,902.1510,434.0024.9 %5.0709.33330.2953.4 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพสอง41,707.565,795.0086.1 %5.0748.9584.0088.8 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่13,478.9610,607.2021.3 %5.01,876.371,313.4630.0 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดแพร่ 3,675.324,081.43-11.0 %0.0842.31245.9370.8 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดแพร่8,314.15885.0089.4 %5.0609.55134.5877.9 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดแพร่64,051.0115,711.0075.5 %5.06,934.873,082.7555.5 %5.0
รวม 1,038,772 384,154 63.02 % 64,940 22,051 66.04 %