จังหวัดน่าน
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดน่าน1,593.381,012.0036.5 %5.0968.0660.9893.7 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดน่าน29,587.0225,112.1915.1 %5.075.9068.589.6 %4.5
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดน่าน10,498.07ไม่ครบประเมินไม่ได้0.576.370.00100.0 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่น่าน5,815.402,357.0059.5 %5.0815.93284.7765.1 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดน่าน3,049.112,082.0031.7 %5.0777.900.9599.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่น่าน18,088.1716,112.6110.9 %5.01,873.69693.5063.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองน่าน4,381.06997.0077.2 %5.0299.97123.4358.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเวียงสา18,473.19931.0095.0 %5.0335.64145.5256.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาน้อย5,610.63398.0092.9 %5.0362.12133.0963.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาหมื่น17,744.04451.0097.5 %5.0379.60138.7763.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่จริม3,392.15541.0084.1 %5.0288.3798.3365.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านหลวง4,572.72429.0090.6 %5.0195.8087.1655.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าวังผา3,791.891,062.0072.0 %5.0329.490.9599.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปัว3,889.58409.0089.5 %5.0394.1553.7786.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเชียงกลาง3,769.76476.0087.4 %5.0330.4756.7582.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทุ่งช้าง6,308.48735.0088.3 %5.0451.51137.6769.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ่อเกลือ3,252.42229.0093.0 %5.0422.71139.1067.1 %5.0
ด่านศุลกากรทุ่งช้าง6,280.784,375.0030.3 %5.01,064.93377.9564.5 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่น่าน4,834.116,253.72-29.4 %0.01,538.532,036.46-32.4 %0.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดน่าน5,981.782,782.0053.5 %5.01,158.20814.3129.7 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดน่าน3,743.551,950.0047.9 %5.0853.961.9599.8 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดน่าน2,845.661,473.0048.2 %5.0662.66245.5362.9 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดน่าน6,550.192,859.0056.4 %5.01,429.521,681.16-17.6 %0.0
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 75,835.894,427.0824.1 %5.01,348.5258.2395.7 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดน่าน29,332.135,599.2080.9 %5.05,653.78329.4994.2 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดน่าน6,411.32ไม่ครบประเมินไม่ได้0.51,638.70ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
ส.ป.ก. น่าน3,993.293,122.6321.8 %5.01,556.42981.8236.9 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดน่าน7,615.999,042.89-18.7 %0.01,576.57132.2191.6 %5.0
ท่าอากาศยานน่านนคร94,585.7536,924.1961.0 %5.0968.72100.8089.6 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดน่าน5,377.172,417.0055.1 %5.01,215.2677.7293.6 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาน่าน1,804.451,722.004.6 %2.072.5451.8728.5 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดน่าน3,364.961,668.0050.4 %5.0853.9646.6194.5 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดน่าน2,910.591,277.0056.1 %5.0682.82176.4674.2 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดน่าน4,551.163,075.3032.4 %5.01,025.58347.9766.1 %5.0
สำนักงานจังหวัดน่าน6,314.978,578.82-35.8 %0.01,557.531,133.0327.3 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดน่าน10,456.535,290.6849.4 %5.03,002.7554.9398.2 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดน่านไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดน่าน6,677.688,761.00-31.2 %0.01,386.3948.5896.5 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดน่าน12,297.943,005.4075.6 %5.0758.88332.3656.2 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดน่าน5,239.313,566.8231.9 %5.0775.91438.7043.5 %5.0
สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดน่าน6,840.023,235.0052.7 %5.0968.03187.8880.6 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดน่าน4,013.812,760.0031.2 %5.01,063.1399.9790.6 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดน่าน2,924.952,026.0030.7 %5.0663.81388.9741.4 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดน่าน12,569.111,886.0085.0 %5.01,081.06134.3087.6 %5.0
รจจ.น่าน 40,065.6321,904.1045.3 %5.0950.97375.8060.5 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดน่าน2,680.08879.0067.2 %5.0606.75131.6478.3 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดน่าน3,741.122,669.0028.7 %5.0461.66206.8755.2 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดน่าน3,020.551,301.0056.9 %5.0682.82140.9579.4 %5.0
สปส.จ.น่าน6,587.187,882.56-19.7 %0.01,291.31183.7885.8 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดน่าน4,041.423,031.0025.0 %5.01,101.17379.2265.6 %5.0
กลุ่มโบราณคดีและอนุรักษ์โบราณสถานสาขาน่านไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดน่าน4,209.295,259.73-25.0 %0.0987.07209.9578.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 132,342.2019,226.5940.6 %5.02,665.34580.9578.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2347,075.8413,946.3096.0 %5.02,176.21538.2975.3 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดน่าน6,715.025,415.1819.4 %5.0370.8960.2883.7 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคน่าน43,868.5238,500.0012.2 %5.01,108.34471.2057.5 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างน่าน32,928.99ไม่ครบประเมินไม่ได้0.51,027.06ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
วิทยาลัยเทคนิคปัว13,552.9010,188.0024.8 %5.0879.83388.5155.8 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพเวียงสาไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน6,782.1821,079.54-210.8 %0.02,233.84633.5571.6 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดน่าน 3,520.102,316.2034.2 %5.0763.9657.9592.4 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดน่าน3,233.362,256.0030.2 %5.0682.79152.1377.7 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดน่าน 23,499.8715,376.0034.6 %5.04,548.812,155.2952.6 %5.0
รวม 935,196 352,642 62.29 % 62,733 19,169 69.44 %