จังหวัดพะเยา
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพะเยา2,397.27416.0082.6 %5.0445.43124.5172.0 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดพะเยา8,835.536,587.0025.4 %5.046.3854.07-16.6 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่พะเยา3,053.241,897.0037.9 %5.0394.03121.1769.2 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดพะเยา3,132.211,418.4054.7 %5.0711.6532.1895.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่พะเยา13,881.4112,434.0010.4 %5.01,966.701,169.2740.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองพะเยา4,140.741,810.0056.3 %5.0347.70102.4970.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเชียงคำ3,820.701,250.0067.3 %5.0478.1488.8181.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาดอกคำใต้3,501.55911.0074.0 %5.0201.61118.2841.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาจุน3,749.73334.0091.1 %5.0276.20111.2159.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปง3,751.37421.0088.8 %5.0448.49118.8873.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่ใจ3,681.38465.0087.4 %5.0226.6259.9173.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเชียงม่วน3,623.20195.0094.6 %5.0486.36120.9575.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาภูซาง3,596.73472.0086.9 %5.0479.0557.1288.1 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พะเย�7,706.821,423.2281.5 %5.01,263.111,604.55-27.0 %0.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดพะเยา4,086.181,816.0055.6 %5.01,091.97548.0749.8 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพะเยา3,156.361,426.0054.8 %5.0692.6345.8793.4 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดพะเยา2,681.891,271.0052.6 %5.0559.52331.9240.7 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพะเยา3,624.553,434.005.3 %2.5901.811,091.50-21.0 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดพะเยา2,713.075,097.74-87.9 %0.0625.63530.7715.2 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพะเยา9,765.071,819.2281.4 %5.01,453.27445.5569.3 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพะเยา3,986.893,464.0013.1 %5.0958.86116.6187.8 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดพะเยา12,237.896,957.0343.2 %5.01,434.26252.3982.4 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพะเยา4,546.663,836.6115.6 %5.01,069.20291.4672.7 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาพะเยา1,706.441,223.0028.3 %5.0455.7313.0097.1 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดพะเยา3,321.28908.0072.7 %5.0806.73ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานพลังงานจังหวัดพะเยา3,172.791,386.0056.3 %5.0635.59263.8058.5 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพะเยา3,577.232,504.4930.0 %5.0844.7656.5993.3 %5.0
สำนักงานจังหวัดพะเยา5,273.4430,181.16-472.3 %0.01,415.241,190.1415.9 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดพะเยา4,281.444,652.00-8.7 %0.01,072.95296.7672.3 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยา3,448.47150.0095.7 %5.0749.68188.7474.8 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดพะเยา5,753.4839,834.85-592.4 %0.01,263.1146.1896.3 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพะเยา3,093.86389.2887.4 %5.0445.0350.2988.7 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพะเยา3,636.494,154.32-14.2 %0.0996.89386.0161.3 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพะเยา3,970.152,786.0029.8 %5.0787.7128.2396.4 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพะเยา3,794.294,940.00-30.2 %0.0844.76157.6081.3 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพะเยา3,124.613,817.00-22.2 %0.0609.3162.2689.8 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดพะเยา12,115.582,009.0083.4 %5.0810.1699.2687.7 %5.0
เรือนจำจังหวัดพะเยา36,891.6641,874.82-13.5 %0.0891.88157.2282.4 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดพะเยา2,866.17513.0082.1 %5.0540.51346.3935.9 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดพะเยา3,210.843,768.39-17.4 %0.0692.63277.8959.9 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพะเยา2,871.89918.0068.0 %5.0578.54105.1381.8 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดพะเยา5,845.845,388.667.8 %3.51,187.05329.4172.2 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพะเยา3,810.972,591.0032.0 %5.0901.8181.9590.9 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดพะเยา3,407.122,946.0013.5 %5.0768.70154.6479.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 112,030.029,721.0019.2 %5.01,189.20301.7974.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 215,576.2412,939.0616.9 %5.02,090.34553.5073.5 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพะเยา3,858.494,235.00-9.8 %0.0126.4315.4687.8 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคพะเยา163,639.696,567.4896.0 %5.01,263.59774.3838.7 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพะเยา26,096.6025,642.001.7 %0.5857.19180.0079.0 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ23,754.4162.0099.7 %5.0837.95487.1641.9 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้25,719.246,356.0075.3 %5.0642.0560.0990.6 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา3,479.71957.0072.5 %5.01,396.281,085.3722.3 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพะเยา 3,219.491,610.0050.0 %5.0711.65279.3960.7 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพะเยา2,787.371,336.0052.1 %5.0578.54116.5479.9 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดพะเยา13,763.287,351.1546.6 %5.02,658.074,417.21-66.2 %0.0
รวม 528,769 292,867 44.61 % 45,402 20,100 55.73 %