จังหวัดเชียงราย
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย2,640.28756.0071.4 %5.0667.6997.4485.4 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงราย20,747.4116,797.0019.0 %5.070.39176.97-151.4 %0.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงราย6,597.1613,277.96-101.3 %0.083.800.9598.9 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เชียงราย3,902.054,347.00-11.4 %0.01,009.99280.0472.3 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดเชียงราย3,136.142,646.0015.6 %5.0857.890.9599.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่เชียงราย24,848.8812,640.6049.1 %5.03,196.83421.0286.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองเชียงราย4,519.942,373.0047.5 %5.0351.006.0298.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่จัน4,202.49716.0083.0 %5.0335.1148.0385.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่สาย3,774.011,141.0069.8 %5.0399.8951.8387.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพาน3,978.421,160.0070.8 %5.0418.11122.4170.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเวียงป่าเป้า4,312.68465.0089.2 %5.0544.25160.2270.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเชียงของ3,437.35614.0082.1 %5.0590.038.8298.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่สรวย3,502.15455.0087.0 %5.0344.9829.0391.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเชียงแสน4,312.68579.0086.6 %5.0419.3370.9283.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเทิง4,204.111,038.0075.3 %5.0393.2573.8381.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาป่าแดด3,757.46799.0078.7 %5.0244.42112.4054.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเวียงชัย3,762.69540.0085.6 %5.0267.0651.0080.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพญาเม็งราย3,999.50350.0091.2 %5.0599.5166.5088.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเวียงแก่น4,281.97380.0091.1 %5.0484.5176.0084.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาขุนตาล4,113.83694.0083.1 %5.0252.7119.4692.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่ฟ้าหลวง4,317.21260.0094.0 %5.0439.3123.7594.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่ลาว4,010.30420.0089.5 %5.0177.1161.7565.1 %5.0
ด่านศุลกากรแม่สาย13,484.9050,659.99-275.7 %0.02,380.62625.1973.7 %5.0
ด่านศุลกากรเชียงแสน17,428.127,265.0058.3 %5.01,390.52511.8863.2 %5.0
ด่านศุลกากรเชียงของ12,577.0829,015.90-130.7 %0.01,608.02138.4991.4 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เชียงราย9,567.8210,522.00-10.0 %0.02,036.852,472.85-21.4 %0.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย4,884.662,143.0256.1 %5.0667.7095.0285.8 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดเชียงราย4,888.742,879.8541.1 %5.01,371.291,007.6626.5 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงราย4,822.002,400.0050.2 %5.0933.9248.5494.8 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดเชียงราย3,038.174,716.48-55.2 %0.0857.86331.8561.3 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย11,058.68537.0095.1 %5.03,805.341,926.2749.4 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงราย3,235.081,943.0039.9 %5.0723.73475.0034.4 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงราย6,010.961,337.0077.8 %5.01,823.171,292.0029.1 %5.0
ส.ป.ก. เชียงราย5,113.874,944.963.3 %1.51,485.39646.9156.4 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงราย 5,984.5114,738.00-146.3 %0.01,390.31175.7587.4 %5.0
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงราย2,836.513,260.92-15.0 %0.0762.77837.45-9.8 %0.0
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 (เชียงราย)11,012.6017,938.47-62.9 %0.03,968.73731.5081.6 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาเชียงราย4,074.496,940.00-70.3 %0.090.4553.2041.2 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาเชียงราย (กลุ่มงานอากาศเกษตร)10,713.94430.0096.0 %5.0496.5554.2489.1 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดเชียงราย3,227.51829.0074.3 %5.0895.8962.9893.0 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดเชียงราย3,109.561,310.0057.9 %5.0705.7345.6093.5 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงราย4,154.775,071.00-22.1 %0.01,086.05224.1579.4 %5.0
สำน้กงานจังหวัดเชียงราย7,464.2140,305.10-440.0 %0.02,341.112,739.85-17.0 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดเชียงราย6,028.91814.0086.5 %5.01,979.80372.4081.2 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงราย3,865.193,402.0012.0 %5.01,009.99356.2564.7 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงราย19,644.6512,261.2237.6 %5.03,206.35155.6195.1 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดเชียงราย11,739.881,276.0089.1 %5.0838.84275.5067.2 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงราย4,547.072,238.0050.8 %5.01,143.09311.3172.8 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงราย4,484.442,832.0036.8 %5.01,238.1856.1395.5 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงราย9,499.843,837.9659.6 %5.01,390.31379.2972.7 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเชียงราย3,421.584,637.12-35.5 %0.0895.8965.5592.7 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดเชียงราย14,185.678,668.0038.9 %5.0538.95198.5063.2 %5.0
เรือนจำกลางเชียงราย3,406,673.50114,748.0096.6 %5.029,170.41504.4098.3 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดเชียงราย4,902.2592.8398.1 %5.0629.830.00100.0 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงราย9,329.91377.8396.0 %5.01,561.45237.5084.8 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเชียงราย4,975.131,821.0063.4 %5.0800.81453.1943.4 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดเชียงราย6,987.179,676.87-38.5 %0.01,504.40299.2880.1 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย4,578.112,357.0048.5 %5.01,295.23483.5362.7 %5.0
สำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงราย4,148.506,782.36-63.5 %0.01,200.15331.6072.4 %5.0
ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนเชียงราย9,566.462,516.1073.7 %5.01,567.3627.0098.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 (จังหวัดเชียงราย และพะเยา)38,321.902,068.0094.6 %5.03,276.74151.2295.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 124,486.0519,153.9721.8 %5.0899.31614.4831.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 231,974.9814,088.2455.9 %5.02,694.62704.8673.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 326,836.2412,704.1052.7 %5.02,718.27401.3285.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 433,338.4210,677.0668.0 %5.01,825.21666.6763.5 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเชียงราย18,832.604,131.1078.1 %5.0406.44217.6946.4 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย16,880.6226,573.00-57.4 %0.0808.91715.4311.6 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย34,106.2816,080.0052.9 %5.01,032.43155.1985.0 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย155,619.5828,640.0081.6 %5.01,120.96397.2564.6 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงราย24,158.5930,000.00-24.2 %0.0981.632,042.50-108.1 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพเชียงราย19,387.739,897.0049.0 %5.0831.98284.4565.8 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพเทิง24,179.5110,757.0055.5 %5.0851.18570.0033.0 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง108,125.718,700.0092.0 %5.0866.19807.506.8 %3.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย18,661.2021,349.56-14.4 %0.02,403.931,948.8918.9 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงราย 3,445.253,543.00-2.8 %0.0933.92240.2074.3 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงราย3,179.14732.0077.0 %5.0743.76293.5560.5 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงราย 52,284.5213,256.0074.6 %5.04,880.416,821.94-39.8 %0.0
รวม 4,437,444 682,324 84.62 % 119,586 37,996 68.23 %