จังหวัดแม่ฮ่องสอน
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน2,880.891,023.0064.5 %5.0686.18124.3481.9 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดแม่ฮ่องสอน14,116.938,498.0139.8 %5.070.6755.2621.8 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยอำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน14,955.003,562.0076.2 %5.085.3547.6444.2 %5.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดแม่ฮ่องสอน21,087.7717,781.1015.7 %5.0126.3059.0453.3 %5.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน4,791.992,577.0046.2 %5.052.880.9598.2 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่แม่ฮ่องสอน2,456.781,962.0020.1 %5.0271.27119.4156.0 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดแม่ฮ่องสอน3,573.281,792.0049.8 %5.0468.110.9599.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่แม่ฮ่องสอน8,303.529,360.71-12.7 %0.01,209.73164.3586.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่สะเรียง3,847.07767.0080.1 %5.0718.680.9599.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปาย3,679.98613.0083.3 %5.0300.420.9599.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาขุนยวม4,216.93242.0094.3 %5.0394.900.01100.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่่่่่่่่ลาน้อย4,212.02550.0086.9 %5.0552.7657.0089.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสบเมย3,413.15426.0087.5 %5.0697.8057.0091.8 %5.0
ด่านศุลกากรแม่สะเรียง5,707.673,858.0032.4 %5.01,117.04198.1582.3 %5.0
ด่านศุลกากรแม่ฮ่องสอน5,398.704,157.0023.0 %5.0621.01232.7562.5 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่แม่ฮ่องสอน4,659.554,978.41-6.8 %0.01,047.49716.3031.6 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สาขาแม่สะเรียงไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดแม่ฮ่องสอน2,923.801,643.0043.8 %5.0686.180.9599.9 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดแม่ฮ่องสอน4,006.582,521.0037.1 %5.01,142.57192.7183.1 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน3,138.621,952.0037.8 %5.0506.139.1598.2 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดแม่ฮ่องสอน2,866.661,362.0052.5 %5.0724.210.9599.9 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดแม่ฮ่องสอน5,444.393,709.0031.9 %5.01,598.941,116.2130.2 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดแม่ฮ่องสอน2,222.644,814.00-116.6 %0.0461.78134.6870.8 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน4,448.832,140.0051.9 %5.01,275.68433.1166.0 %5.0
ส.ป.ก. แม่ฮ่องสอน4,878.712,473.9149.3 %5.0876.3482.8490.5 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดแม่ฮ่องสอน3,616.017,619.34-110.7 %0.0990.4482.9791.6 %5.0
ท่าอากาศยานแม่ฮ่องสอน 71,527.5234,071.0052.4 %5.0462.38325.4529.6 %5.0
ท่าอากาศยานปาย 44,739.578,490.0081.0 %5.0446.58113.2574.6 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดแม่ฮ่องสอน3,493.984,071.00-16.5 %0.0933.3825.6997.2 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาแม่ฮ่องสอน3,462.771,764.0049.1 %5.079.940.9598.8 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดแม่ฮ่องสอน3,270.411,260.0061.5 %5.0876.344.7599.5 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน2,734.081,049.0061.6 %5.0705.20303.3057.0 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดแม่ฮ่องสอน3,986.254,082.00-2.4 %0.0933.3910.8098.8 %5.0
สำนักงานจังหวัดแม่ฮ่องสอนไม่ครบ26,661.50ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ917.33ประเมินไม่ได้0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดแม่ฮ่องสอน5,613.151,425.0074.6 %5.01,598.9591.2094.3 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดแม่ฮ่องสอน1,100.371,981.00-80.0 %0.0608.250.9599.8 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดแม่ฮ่องสอน6,328.554,873.2023.0 %5.01,066.50165.3884.5 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดแม่ฮ่องสอน11,917.773,747.4468.6 %5.0762.2428.5096.3 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอน3,528.024,078.00-15.6 %0.0952.41209.7378.0 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแม่ฮ่อนสอน3,974.623,646.008.3 %4.0914.37150.4083.6 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดแม่ฮ่องสอน3,973.341,955.0050.8 %5.0800.2864.1592.0 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดแม่ฮ่องสอน2,790.411,094.0060.8 %5.0573.880.9599.8 %5.0
สพ.แม่ฮ่องสอน4,744.522,026.0057.3 %5.0353.96244.1531.0 %5.0
เรือนจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน 27,278.6524,486.9110.2 %5.0896.22414.1653.8 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน619.391,118.00-80.5 %0.0629.1360.6790.4 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดแม่ฮ่องสอน3,621.941,748.0051.7 %5.0857.3358.1493.2 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดแม่ฮองสอน2,648.21736.0072.2 %5.0373.0347.5087.3 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดแม่ฮ่องสอน3,500.724,236.67-21.0 %0.0914.3710.8098.8 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน3,265.061,581.0051.6 %5.0838.30113.7786.4 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดแม่ฮ่องสอน3,944.504,261.65-8.0 %0.0544.1683.2084.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 19,987.4814,243.46-42.6 %0.02,098.45112.6194.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 233,309.9916,341.3250.9 %5.02,253.65377.2183.3 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน17,461.152,748.8084.3 %5.0302.6541.8886.2 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีแม่ฮ่องสอน39,329.9712,665.2867.8 %5.0817.39269.8167.0 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพแม่สะเรียง15,302.408,020.0047.6 %5.01,190.23540.1654.6 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน6,933.8714,869.15-114.4 %0.01,999.551,264.7236.7 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน 3,404.951,959.0042.5 %5.0876.34143.4683.6 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดแม่ฮ่องสอน2,969.65829.0072.1 %5.0629.139.8598.4 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดแม่ฮ่องสอน46,235.2911,019.0076.2 %5.03,759.985,663.34-50.6 %0.0
รวม 537,846 290,857 45.92 % 47,731 14,840 68.91 %