จังหวัดนครสวรรค์
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครสวรรค์3,188.301.00100.0 %5.0263.990.9599.6 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.นครสวรรค์14,388.015,055.7064.9 %5.090.14146.46-62.5 %0.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย เขากบ จ.นครสวรรค์11,513.8113,932.49-21.0 %0.043.8053.80-22.8 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครสวรรค์5,394.3815,107.00-180.1 %0.01,355.93309.4677.2 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดนครสวรรค์3,580.312,371.0033.8 %5.0805.3943.8694.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครสวรรค์59,272.5224,844.4458.1 %5.04,418.432,053.5853.5 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครสวรรค์3,710.522,637.9428.9 %5.0709.93639.379.9 %4.5
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครสวรรค์ สาขาเมืองนครสวรรค์3,368.592,610.9522.5 %5.0309.03114.0063.1 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครสวรรค์ สาขาลาดยาว3,301.38690.0079.1 %5.0379.69190.0050.0 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครสวรรค์ สาขาตาคลี2,924.286.0099.8 %5.0329.68294.5010.7 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครสวรรค์ สาขาท่าตะโก2,923.92688.0076.5 %5.0260.22190.0027.0 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครสวรรค์5,317.172,208.0058.5 %5.01,280.791,150.1410.2 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครสวรรค์3,443.941,931.0043.9 %5.0767.2659.7792.2 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดนครสวรรค์3,556.402,004.0043.7 %5.0805.39249.1869.1 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครสวรรค์6,751.737,142.60-5.8 %0.01,851.273,462.36-87.0 %0.0
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 96,312.494,795.8824.0 %5.02,058.062,523.38-22.6 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดนครสวรรค์3,224.415,510.55-70.9 %0.0667.71369.6544.6 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครสวรรค์5,772.494,954.4314.2 %5.01,217.53634.8947.9 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครสวรรค์5,342.447,433.51-39.1 %0.01,147.6921.9398.1 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดนครสวรรค์11,501.3523,401.00-103.5 %0.01,775.210.9599.9 %5.0
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 8 (นครสวรรค์)8,383.8210,180.14-21.4 %0.02,024.44223.2589.0 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครสวรรค�3,973.792,815.0029.2 %5.0919.49166.8981.8 %5.0
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 4 (จ.นครสวรรค์)99,047.599,114.0090.8 %5.04,619.90374.4591.9 %5.0
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 12 (นครสวรรค์)11,666.1613,336.13-14.3 %0.03,824.371,891.8850.5 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดนครสวรรค์4,145.831,484.0064.2 %5.01,014.5763.7693.7 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดนครสวรรค์3,240.94790.3275.6 %5.0772.54399.1048.3 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครสวรรค์4,250.535,657.35-33.1 %0.01,052.60492.2353.2 %5.0
สำนักงานจังหวัดนครสวรรค์10,422.4345,270.56-334.4 %0.01,680.131,295.4922.9 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดนครสวรรค์13,124.749,366.0028.6 %5.04,207.95115.0097.3 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครสวรรค์8,816.079,128.16-3.5 %0.02,516.831,313.2047.8 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดนครสวรรค์7,770.4617,211.97-121.5 %0.01,302.32118.5990.9 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครสวรรค์4,301.862,429.0043.5 %5.01,109.64587.3447.1 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครสวรรค์4,413.421.00100.0 %5.0995.540.9599.9 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครสวรรค์4,940.327,990.00-61.7 %0.01,223.73270.9777.9 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครสวรรค์4,988.025,136.00-3.0 %0.01,242.77298.0876.0 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครสวรรค์5,704.744,104.0028.1 %5.01,033.59104.7089.9 %5.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 6 จังหวัดนครสวรรค์365,408.2232,780.1691.0 %5.0900.46189.3879.0 %5.0
สถานพินิจและค้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนครสวรรค์66,547.0114,406.1778.4 %5.0730.41154.4278.9 %5.0
รจก.นครสวรรค์ 85,662.5581,281.005.1 %2.51,422.10562.1760.5 %5.0
ทสป.หนองน้ำขุ่น 18,396.9625,597.00-39.1 %0.0640.06333.7147.9 %5.0
เรือนจำชั่วคราวคลองโพธิ์2,722.965,578.80-104.9 %0.0346.472.8599.2 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดนครสวรรค์2,881.981,310.0054.5 %5.0615.23202.1367.1 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครสวรรค์4,004.423,805.005.0 %2.5900.47316.2664.9 %5.0
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 8 นครสวรรค์31,250.1718,677.0040.2 %5.01,748.71151.0891.4 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครสวรรค์3,735.792,845.0023.8 %5.01,045.48366.3565.0 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดนครสวรรค์6,686.1011,487.24-71.8 %0.01,337.84197.0085.3 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครสวรรค์5,095.293,016.7340.8 %5.01,299.80537.3658.7 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนครสวรรค์4,337.895,135.05-18.4 %0.0862.43117.2786.4 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครสวรรค์40,908.645,920.5085.5 %5.01,193.53179.0185.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 (จังหวัดนครสวรรค์และอุทัยธานี)14,720.181.00100.0 %5.02,608.19292.9188.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครสวรรค์ เขต 118,200.9218,506.99-1.7 %0.01,343.43223.8483.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครสวรรค์ เขต 219,227.4313,932.3927.5 %5.01,296.62269.8079.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศีกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 327,042.5416,333.8739.6 %5.01,698.88415.0575.6 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนครสวรรค์7,839.096,797.2813.3 %5.0284.03235.3417.1 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์117,436.8551,887.0055.8 %5.01,849.17742.6459.8 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคแม่วงก์25,697.511.00100.0 %5.01,050.67280.8073.3 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์144,506.9132,581.0077.5 %5.01,052.26119.0188.7 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครสวรรค์28,901.881.00100.0 %5.0919.530.9599.9 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพนครสวรรค์43,131.0713,396.6968.9 %5.0865.45326.8062.2 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพบรรพตพิสัย14,663.4314,820.00-1.1 %0.0817.29158.6580.6 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์14,729.7229,207.43-98.3 %0.02,222.451,748.3721.3 %5.0
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์21,704.0419,370.5510.8 %5.04,157.30399.0790.4 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 3 นครสวรรค์ 41,016.2429,688.0027.6 %5.01,217.21553.5154.5 %5.0
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 3 3,520.132,950.0016.2 %5.01,159.25111.1590.4 %5.0
ศูนย์อนามัยที่ 3 นครสวรรค์41,791.631.00100.0 %5.01,953.360.95100.0 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครสวรรค์ 4,759.344,444.006.6 %3.0995.55342.0065.6 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครสวรรค์3,378.422,236.0033.8 %5.0653.27444.3232.0 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดนครสวรรค์45,158.0557,253.00-26.8 %0.04,487.394,514.65-0.6 %0.0
รวม 1,639,043 796,587 51.40 % 93,752 34,713 62.97 %