จังหวัดอุทัยธานี
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอุทัยธานี2,679.591,195.0055.4 %5.0471.84174.1863.1 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อุทัยธานี4,811.724,899.06-1.8 %0.0623.97116.9581.3 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดอุทัยธานี3,467.592,080.0040.0 %5.0681.0382.9787.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่อุทัยธานี16,469.3216,566.52-0.6 %0.02,356.991,112.1052.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองอุทัยธานี6,365.92958.0085.0 %5.0240.5323.4290.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพืนที่สาขาทัพทัน5,180.62531.0089.8 %5.0197.5132.4483.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสว่างอารมณ์5,111.57774.0084.9 %5.0235.020.9599.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองขาหย่าง3,827.41628.0083.6 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านไร่4,136.33821.0080.2 %5.0524.0951.7790.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลานสัก3,917.95850.0078.3 %5.0327.920.9599.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองฉาง4,895.71919.0081.2 %5.0226.1018.3291.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาห้วยคต3,680.21630.0082.9 %5.0274.1759.5278.3 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุทัยธานี5,391.148,169.41-51.5 %0.01,023.36552.4346.0 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดอุทัยธานี7,661.904,554.0040.6 %5.01,004.281,132.17-12.7 %0.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุทัยธานี4,040.501,176.0070.9 %5.0642.96322.4849.8 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดอุทัยธานี6,688.361,855.0072.3 %5.0680.99282.5758.5 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุทัยธานี8,398.512,000.0076.2 %5.01,898.041,071.8543.5 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดอุทัยธานี3,392.465,049.61-48.8 %0.0571.93565.081.2 %0.5
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุทัยธานี5,470.564,361.3020.3 %5.01,441.65712.4450.6 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดอุทัยธานี10,146.745,164.2649.1 %5.0973.98117.0088.0 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดอุทัยธานี10,870.7410,734.001.3 %0.51,435.9674.7294.8 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุทัยธานี6,569.426,532.790.6 %0.5795.60510.0935.9 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดอุทัยธานี3,692.301,538.0058.3 %5.0795.1173.5690.7 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดอุทัยธานี4,519.911,535.0066.0 %5.0585.94185.9968.3 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุทัยธานี3,822.953,856.40-0.9 %0.0776.07316.8159.2 %5.0
สำนักงานจังหวัดอุทัยธานี13,047.956,800.0047.9 %5.01,389.691,954.94-40.7 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดอุทัยธานี6,945.266,800.002.1 %1.01,099.37270.4775.4 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุทัยธานี3,733.133,020.0019.1 %5.0833.15160.2580.8 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดอุทัยธานี9,854.939,194.796.7 %3.01,760.6994.0094.7 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุทัยธานี12,967.743,264.0074.8 %5.0757.08252.7066.6 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุทัยธานี4,192.253,208.0023.5 %5.0814.13191.1876.5 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุทัยธานี4,958.032,430.0051.0 %5.0852.1659.2293.1 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดอุทัยธานี5,243.151,687.0067.8 %5.0806.21108.4386.6 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอุทัยธานี3,768.621,770.0053.0 %5.0528.880.9599.8 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดอุทัยธานี12,871.981,851.0085.6 %5.01,036.44142.4086.3 %5.0
เรือนจำจังหวัดอุทัยธานี84,438.0346,894.1944.5 %5.0759.72487.2635.9 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดอุทัยธานี3,341.121,203.0064.0 %5.0733.8342.2794.2 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดอุทัยธานี3,573.041,620.0054.7 %5.0578.11135.4576.6 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอุทัยธานี13,194.942,112.0084.0 %5.04,217.99142.2796.6 %5.0
สำนักงานประกันสังคม จ.อุทัยธานี7,375.975,879.1020.3 %5.0833.14170.0579.6 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุทัยธานี8,487.863,185.0062.5 %5.0795.11195.8975.4 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษาบอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดอุทัยธานี7,506.36300.0096.0 %5.01,289.5393.5892.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 212,135.0016,080.00-32.5 %0.01,597.29339.8778.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 124,386.6814,197.1241.8 %5.0926.18150.2183.8 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอุทัยธานี6,208.193,684.6340.6 %5.0311.472.8599.1 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี68,138.9638,976.0042.8 %5.01,219.8585.6093.0 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุทัยธานี40,156.5922,896.7043.0 %5.0838.851,752.30-108.9 %0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี20,932.678,432.2659.7 %5.0716.9385.1088.1 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี10,865.4821,549.84-98.3 %0.01,760.68671.0461.9 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุทัยธานี 5,167.012,745.8046.9 %5.0883.17379.7157.0 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุทัยธานี3,149.041,854.0041.1 %5.0528.88257.9651.2 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดอุทัยธานี18,590.2815,752.0015.3 %5.04,377.671,667.5061.9 %5.0
รวม 560,440 334,764 40.27 % 51,031 17,484 65.74 %