จังหวัดกำแพงเพชร
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกำแพงเพชร2,751.171,374.0050.1 %5.0510.4290.1182.3 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.กำแพงเพชร10,098.855,144.1049.1 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่กำแพงเพชร3,106.112,905.006.5 %3.0681.58183.7873.0 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดกำแพงเพชร3,907.242,527.0035.3 %5.0757.64109.4385.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กำแพงเพชร12,748.019,221.7927.7 %5.02,069.75728.6564.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองกำแพงเพชร5,254.521,412.0073.1 %5.0390.9757.8985.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาขาณุวรลักษบุรี5,680.43509.0091.0 %5.0467.5054.4088.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคลองขลุง3,854.40821.0078.7 %5.0322.81126.3360.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพรานกระต่าย4,072.46536.0086.8 %5.0253.3195.8162.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลานกระบือ3,833.411,050.0072.6 %5.0303.0558.5080.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคลองลาน3,740.25723.7280.7 %5.0360.4764.0282.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาไทรงาม3,846.27849.0077.9 %5.0268.9551.7480.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบึงสามัคคี3,767.47655.0082.6 %5.0364.720.9599.7 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กำแพงเพชร4,770.898,357.88-75.2 %0.01,271.061,038.3518.3 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดกำแพงเพชร4,372.702,999.0031.4 %5.01,137.96960.8015.6 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดกำแพงเพชร3,913.402,430.0037.9 %5.0795.66151.4881.0 %5.0
สำนักงานชลประทานที่ 435,236.8747,912.38-36.0 %0.05,928.685,766.502.7 %1.0
สำนักงานประมงจังหวัดกำแพงเพชร2,714.611,890.0030.4 %5.0548.47274.5549.9 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกำแพงเพชร5,740.452,650.0053.8 %5.01,632.38486.4070.2 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดกำแพงเพชร2,548.404,653.00-82.6 %0.0589.97369.7937.3 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกำแพงเพชร5,505.201,825.0066.8 %5.01,499.26552.2063.2 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดกำแพงเพชร4,988.952,785.0044.2 %5.01,328.12560.5057.8 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดกำแพงเพชร12,277.4820,300.00-65.3 %0.05,808.1076.0098.7 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกำแพงเพชร3,828.442,975.9522.3 %5.01,116.13172.3784.6 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยากำแพงเพชร2,328.19548.0076.5 %5.068.9221.8468.3 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดกำแพงเพชร3,356.641,560.0053.5 %5.0776.6624.7596.8 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดกำแพงเพชร3,034.291,370.0054.8 %5.0662.56301.4854.5 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดกำแพงเพชร3,541.744,068.23-14.9 %0.0525.40304.5142.0 %5.0
สำนักงานจังหวัดกำแพงเพชร5,502.065,300.003.7 %1.51,252.06617.5050.7 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดกำแพงเพชร4,127.737,457.00-80.7 %0.01,042.88440.8057.7 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกำแพงเพชร3,299.422,654.0019.6 %5.0719.61190.1073.6 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดกำแพงเพชร19,188.3625,621.22-33.5 %0.02,088.76205.1190.2 %5.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 8 กำแพงเพชร15,643.3918,738.00-19.8 %0.02,219.411.9599.9 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกำแพงเพชร12,741.712,501.0080.4 %5.0795.67331.5558.3 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดกำแพงเพชร3,373.8315,122.00-348.2 %0.0776.67177.7077.1 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดกำแพงเพชร4,327.263,804.0012.1 %5.0909.77181.0780.1 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกำแพงเพชร4,639.682,837.6038.8 %5.01,023.86246.2076.0 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดกำแพงเพชร4,381.863,269.0025.4 %5.0719.610.9599.9 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดกำแพงเพชร41,405.913,397.0091.8 %5.0932.14275.8070.4 %5.0
เรือนจำกลางกำแพงเพชร 79,137.0635,000.0055.8 %5.01,311.25907.0030.8 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดกำแพงเพชร2,771.501,289.0053.5 %5.0567.480.9599.8 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดกำแพงเพชร3,597.812,400.0033.3 %5.0795.67242.1869.6 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดกำแพงเพชร2,876.881,631.0043.3 %5.0605.51122.1479.8 %5.0
สปส.จ.กำแพงเพชร5,253.326,586.40-25.4 %0.01,137.95199.3582.5 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกำแพงเพชร4,520.333,274.0027.6 %5.01,099.92605.9644.9 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดกำแพงเพชร4,483.156,484.86-44.6 %0.0954.32242.9874.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 (จังหวัดกำแพงเพชร และพิจิตร)21,828.4812,706.1441.8 %5.02,810.73868.5369.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 149,729.0121,190.3057.4 %5.01,637.76386.2976.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 2ไม่ครบ12,952.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ559.77ประเมินไม่ได้0.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกำแพงเพชรไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร81,446.541.00100.0 %5.01,510.610.9599.9 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกำแพงเพชร26,022.551.00100.0 %5.0906.090.9599.9 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างกำแพงเพชรไม่ครบ8,505.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ192.85ประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยการอาชีพขาณุวรลักษบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร20,401.5623,760.29-16.5 %0.01,876.351,019.6145.7 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกำแพงเพชร 3,241.572,205.0032.0 %5.0776.66431.9544.4 %5.0
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายภาคที่ 218,148.745,708.7168.5 %5.02,325.89849.8063.5 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกำแพงเพชร2,981.561,044.0065.0 %5.0643.55180.5172.0 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดกำแพงเพชร13,085.5511,004.5915.9 %5.03,233.411,969.5039.1 %5.0
รวม 622,976 359,039 42.37 % 65,114 23,380 64.09 %