จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอยุธยา2,686.36863.0067.9 %5.0360.3262.9682.5 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่พระนครศรีอยุธยา6,507.727,239.45-11.2 %0.0778.72258.0566.9 %5.0
สำนักงานคลังเขต 13,624.071,880.4748.1 %5.0493.4049.2390.0 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดพระนครศรีอยุธยา3,351.842,654.0020.8 %5.0588.480.9599.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่พระนครศรีอยุธยา120,949.6916,710.0020.2 %5.02,742.25690.2674.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่พระนครศรีอยุธยา226,124.8121,938.0416.0 %5.02,288.38428.1081.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพระนครศรีอยุธยา4,658.582,307.0050.5 %5.0220.16119.5945.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเสนา4,097.351,104.0073.1 %5.0370.5746.1487.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าเรือ5,877.05923.0084.3 %5.0324.2476.0076.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังน้อย4,842.311,987.0059.0 %5.0223.2379.9964.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาภาชี3,920.47596.0084.8 %5.0225.5961.6572.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาผักไห่3,795.70552.0085.5 %5.0186.6562.7566.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานครหลวง4,897.64862.0082.4 %5.0222.2879.3364.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลาดบัวหลวง3,939.41576.0085.4 %5.0266.43100.1362.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขามหาราช4,020.41416.0089.7 %5.0146.142.0098.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านแพรก3,889.64553.0085.8 %5.0194.617.0096.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางบาล4,021.48958.0076.2 %5.0129.7173.3243.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางไทร4,043.45953.0076.4 %5.0288.7250.1382.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางซ้าย4,028.87853.0078.8 %5.0193.3855.0071.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางปะหัน4,759.89756.0084.1 %5.0173.0219.5588.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางปะอิน5,213.211,653.0068.3 %5.0322.8593.5071.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาอุทัย5,756.674,137.0028.1 %5.0283.8650.0582.4 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พระนครศรีอยุธยา 15,014.588,954.39-78.6 %0.01,005.04411.4659.1 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พระนครศรีอยุธยา 23,349.805,294.00-58.0 %0.0649.09776.15-19.6 %0.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา3,197.272,026.0036.6 %5.0493.44146.7170.3 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา4,714.032,301.0051.2 %5.0968.84512.7247.1 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา3,709.582,205.0040.6 %5.0588.48199.8266.0 %5.0
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 14,528.872,564.0043.4 %5.0950.85193.0079.7 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดพระนครศรีอยุธยา3,610.871,457.0059.6 %5.0512.4557.0688.9 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา5,025.103,696.0026.4 %5.01,327.64631.2752.5 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา2,741.332,046.1125.4 %5.0518.30412.2320.5 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา4,996.843,672.0026.5 %5.01,284.91580.5354.8 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา4,104.722,683.0034.6 %5.0816.71115.3785.9 %5.0
สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ ๒4,846.1831.8099.3 %5.0911.77218.5076.0 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดพระนครศรีอยุธยา7,908.2320,630.00-160.9 %0.01,325.20163.3087.7 %5.0
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา4,454.594,031.009.5 %4.5968.82374.5061.3 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา3,716.441,252.0066.3 %5.0672.990.9599.9 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา3,611.702,682.0025.7 %5.0562.04286.2949.1 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา4,625.104,008.0013.3 %5.0736.88346.5453.0 %5.0
สำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา5,881.073,144.0046.5 %5.01,330.14264.5080.1 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดพระนครศรีอยุธยา5,691.489,411.00-65.4 %0.01,120.96745.0933.5 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา5,112.433,570.0030.2 %5.0911.75138.8484.8 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา8,978.0611,083.20-23.4 %0.01,820.9536.3598.0 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา12,881.033,935.0069.5 %5.0645.55206.5768.0 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพระนครศรีอยุธยา4,483.957,283.00-62.4 %0.0797.68437.3545.2 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพระนครศรีอยุธยา7,682.645,443.0029.2 %5.01,139.9797.1191.5 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา5,222.474,070.3322.1 %5.01,158.96279.1975.9 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพระนครศรีอยุธยา6,402.315,247.0018.0 %5.0854.78107.2887.4 %5.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนพระนครศรีอยุธยา8,945.707,506.0016.1 %5.0376.62125.4066.7 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา13,394.1811,162.0016.7 %5.0479.5041.5491.3 %5.0
รจก.พระนครศรีอยุธยา 45,115.4660,600.00-34.3 %0.0612.45468.3123.5 %5.0
รจจ.พระนครศรีอยุธยา 87,047.23113,584.00-30.5 %0.01,154.61505.8956.2 %5.0
ทสบ.พระนครศรีอยุธยา 47,368.1940,268.5815.0 %5.0578.40103.0982.2 %5.0
ทสว.พระนครศรีอยุธยา 163,417.5932,362.0080.2 %5.07,874.8488.0098.9 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา3,335.401,290.0061.3 %5.0281.77169.3639.9 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา5,049.144,717.006.6 %3.0966.5384.8491.2 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา4,815.293,623.0024.8 %5.0702.57210.2470.1 %5.0
สปส.จ.พระนครศรีอยุธยา6,657.6910,239.00-53.8 %0.01,577.35314.6180.1 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา4,543.822,468.0045.7 %5.0797.81257.4867.7 %5.0
สำนักศิลปากรที่ 3 พระนครศรีอยุธยา29,312.946,395.4078.2 %5.01,360.08597.5056.1 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา31,373.253,812.3587.8 %5.0748.8140.1394.6 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา21,527.8631,491.36-46.3 %0.06,540.5285.7798.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑11,595.3115,684.34-35.3 %0.01,211.57528.4256.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 213,326.9116,489.32-23.7 %0.01,813.90324.8982.1 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา1,260.345,909.88-368.9 %0.0262.4198.8262.3 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา79,509.6553,772.0032.4 %5.01,417.80282.5980.1 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์27,665.7018,012.0034.9 %5.0616.61131.6478.7 %5.0
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือพระนครศรีอยุธยา21,411.3713,232.0038.2 %5.0447.5264.0085.7 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา 27,814.562,142.4992.3 %5.0618.7183.7486.5 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศูนย์ศิลปาชีพบางไทร 20,236.9217,436.7313.8 %5.0658.18785.28-19.3 %0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างพระนครศรีอยุธยา162,161.7219,223.0088.1 %5.0523.8579.5684.8 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพมหาราช 20,381.5612,359.0039.4 %5.0463.180.9599.8 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพเสนา 45,393.2715,628.0165.6 %5.0530.00617.50-16.5 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา10,663.8825,964.54-143.5 %0.01,517.811,303.8214.1 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 3,879.402,049.0047.2 %5.0778.64549.1029.5 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา3,588.302,792.0022.2 %5.0417.37238.0643.0 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา20,723.0929,311.65-41.4 %0.03,381.956,082.80-79.9 %0.0
รวม 1,213,013 772,715 36.30 % 73,809 24,468 66.85 %