จังหวัดตาก
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดตาก2,708.66918.0066.1 %5.0635.0265.8989.6 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดตาก23,185.9911,431.7950.7 %5.067.0331.9152.4 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย อ.แม่สอด23,961.5826,552.26-10.8 %0.089.82281.57-213.5 %0.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์ จ.ตาก11,444.3811,003.503.9 %1.534.8435.15-0.9 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ตาก3,554.725,505.45-54.9 %0.0977.3286.1391.2 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดตาก3,666.542,234.0039.1 %5.0920.270.9599.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ตาก19,466.3012,245.0037.1 %5.02,802.851,534.9245.2 %5.0
ด่านศุลกากรแม่สอด41,843.2330,374.0027.4 %5.02,820.43987.2565.0 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ตาก5,161.955,785.52-12.1 %0.01,186.491,023.1513.8 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดตาก4,708.263,729.9720.8 %5.01,262.571,053.7616.5 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดตาก3,458.101,870.0045.9 %5.0901.2547.8994.7 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดตาก3,802.371,539.0059.5 %5.0882.24524.3840.6 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก3,924.483,805.003.0 %1.51,205.51846.4529.8 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดตาก2,500.272,990.19-19.6 %0.0608.40283.1053.5 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดตาก5,520.936,603.00-19.6 %0.01,566.81684.0056.3 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดตาก (ส.ป.ก.ตาก)13,295.183,525.1273.5 %5.01,110.43114.2989.7 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดตาก15,081.369,516.8836.9 %5.01,086.51157.3585.5 %5.0
ท่าอากาศยานตาก24,251.124,611.5081.0 %5.0176.301.8599.0 %5.0
ท่าอากาศยานแม่สอด73,064.1173,927.80-1.2 %0.01,219.95217.6582.2 %5.0
สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ. ตาก4,151.641,795.0056.8 %5.01,148.46289.1574.8 %5.0
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 14 (ตาก)16,849.9312,446.7026.1 %5.05,314.29441.6491.7 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาตาก3,541.61756.0078.7 %5.097.232.8597.1 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาตาก(กลุ่มงานอากาศเกษตรดอยมูเซอ)1,358.59315.0076.8 %5.033.8228.2216.6 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาตาก (กลุ่มงานอุตุนิยมวิทยาอุทกอุ้มผาง)1,358.59225.0083.4 %5.082.557.9590.4 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดตาก3,466.361,105.0068.1 %5.0939.2990.4790.4 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดตาก3,608.82632.0082.5 %5.0298.17126.6657.5 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตาก4,008.704,198.52-4.7 %0.01,129.45344.6869.5 %5.0
สำนักงานจังหวัดตาก10,259.2529,228.00-184.9 %0.01,795.012,159.57-20.3 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดตาก16,609.668,373.0049.6 %5.02,251.39578.3174.3 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดตาก1,254.313,385.00-169.9 %0.0863.21105.3087.8 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดตาก106,168.237,376.4993.1 %5.04,632.4191.0898.0 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตาก9,891.022,871.0071.0 %5.0959.150.9599.9 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดตาก6,091.624,844.0220.5 %5.0698.72510.0927.0 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก3,482.452,540.0027.1 %5.0996.33324.4367.4 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตาก3,539.732,181.7838.4 %5.0706.17150.6678.7 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดตาก3,105.082,200.4229.1 %5.0787.1637.9895.2 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดตาก12,216.224,572.8062.6 %5.0502.93221.3556.0 %5.0
เรือนจำกลางตาก 46,468.7353,284.01-14.7 %0.01,153.29462.3559.9 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดตาก2,966.351,071.0063.9 %5.0673.0589.6086.7 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดตาก6,571.404,431.9032.6 %5.01,890.06227.2288.0 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดตาก2,968.231,524.0048.7 %5.0545.64377.7330.8 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดตาก6,238.786,138.361.6 %0.51,015.35118.6288.3 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดตาก4,233.873,683.3513.0 %5.01,338.61195.7085.4 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดตาก25,336.224,202.4083.4 %5.08,792.90397.6795.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 110,611.5111,200.51-5.6 %0.05,683.16436.7592.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 31,970.8911,226.9264.9 %5.02,762.78305.3688.9 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดตาก7,411.354,980.8232.8 %5.0422.50159.8662.2 %5.0
โสตศึกษาจังหวัดตาก6,291.3510,646.48-69.2 %0.0289.16360.24-24.6 %0.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก22,800.6824,140.76-5.9 %0.01,094.78903.8617.4 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคตาก52,206.3233,948.0035.0 %5.01,368.17562.9458.9 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด102,630.723,715.0096.4 %5.01,247.36504.0359.6 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก18,340.4323,198.60-26.5 %0.01,368.112,475.56-80.9 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตาก 4,087.743,575.9612.5 %5.01,167.47383.7867.1 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดตาก2,731.171,014.0062.9 %5.0692.08133.0080.8 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดตาก48,943.7119,416.0060.3 %5.06,433.734,706.8926.8 %5.0
รวม 898,371 528,612 41.16 % 80,728 26,290 67.43 %