จังหวัดสุโขทัย
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุโขทัย3,014.62783.0074.0 %5.0482.43111.2576.9 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.สุโขทัย9,410.282,566.0072.7 %5.054.610.9598.3 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สุโขทัย3,190.041,915.0040.0 %5.0672.60105.8384.3 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดสุโขทัย3,698.17681.5481.6 %5.0672.57480.5028.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สุโขทัย16,618.079,331.2243.8 %5.01,870.60290.2384.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสุโขทัย4,759.582,167.0054.5 %5.0250.2048.4580.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสวรรคโลก4,527.461,104.0075.6 %5.0328.14100.2469.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีสำโรง4,232.311,008.0076.2 %5.0261.6583.5768.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีสัชนาลัย4,168.221,327.0068.2 %5.0468.51104.2777.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านด่านลานหอย4,695.57889.0081.1 %5.0296.0043.7085.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากงไกรลาศ4,181.521,160.0072.3 %5.0239.6047.5080.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคีรีมาศ3,984.44344.0091.4 %5.0224.8885.5062.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีนคร4,150.93770.0081.4 %5.0289.7957.0080.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทุ่งเสลี่ยม4,023.88966.0076.0 %5.0345.9479.4377.0 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุโขทัย5,675.509,313.35-64.1 %0.01,414.22221.5384.3 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุโขทัย4,636.842,272.0051.0 %5.0615.570.9599.8 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสุโขทัย4,876.732,412.0050.5 %5.01,109.29845.7823.8 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุโขทัย3,393.391,739.0048.8 %5.0748.6697.1287.0 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดสุโขทัย3,307.57685.0079.3 %5.0710.63302.2957.5 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุโขทัย8,155.115,863.0028.1 %5.02,288.961,089.3252.4 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดสุโขทัย2,368.453,571.96-50.8 %0.0537.69346.2735.6 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุโขทัย4,632.183,937.0015.0 %5.01,128.98281.3275.1 %5.0
ส.ป.ก. สุโขทัย2,805.014,688.00-67.1 %0.0501.45121.0175.9 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดสุโขทัย7,764.2612,351.00-59.1 %0.01,471.27426.5571.0 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสุโขทัย4,009.533,484.2013.1 %5.0824.72240.3570.9 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาสุโขทัย4,221.00922.0078.2 %5.074.5641.8943.8 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดสุโขทัย3,751.921,057.0071.8 %5.0748.6640.3894.6 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดสุโขทัย3,284.63819.0075.1 %5.0577.52296.2348.7 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุโขทัย4,135.953,164.1023.5 %5.0824.72190.7176.9 %5.0
สำนักงานจังหวัดสุโขทัย11,109.6738,261.00-244.4 %0.01,262.091,657.17-31.3 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดสุโขทัย5,675.856,218.00-9.6 %0.01,376.19410.0270.2 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุโขทัย6,109.712,735.0055.2 %5.0805.71304.0062.3 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดสุโขทัย33,820.7518,130.1846.4 %5.01,224.06109.7791.0 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุโขทัย3,887.59572.0085.3 %5.0748.66663.1011.4 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุโขทัย3,728.347,243.40-94.3 %0.0862.76577.5533.1 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสุโขทัย5,043.995,658.00-12.2 %0.01,338.1693.3293.0 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย5,581.452,288.0059.0 %5.0602.85182.7069.7 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุโขทัย3,421.292,791.0018.4 %5.0615.5559.0890.4 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสุโขทัย12,611.061,903.0084.9 %5.0748.66215.3671.2 %5.0
เรือนจำจังหวัดสุโขทัย37,593.9332,621.0013.2 %5.0731.20669.758.4 %4.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดสุโขทัย2,822.931,236.0056.2 %5.0501.4589.2782.2 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุโขทัย4,469.084,574.70-2.4 %0.0748.66296.9060.3 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสุโขทัย3,612.071,850.4048.8 %5.0596.53131.2278.0 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสุโขทัย5,370.445,841.70-8.8 %0.0928.70330.0064.5 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุโขทัย3,689.774,112.00-11.4 %0.0710.63123.9082.6 %5.0
สำนักศิลปากรที่ 6 สุโขทัย5,885.743,134.9046.7 %5.01,674.63929.0044.5 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสุโขทัย3,371.875,735.80-70.1 %0.0691.61115.2583.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 18,768.1220,799.02-137.2 %0.02,008.06315.6384.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 234,711.1415,553.7155.2 %5.02,105.88336.9484.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 (จังหวัดสุโขทัย และตาก)65,727.0310,867.5583.5 %5.03,681.52545.3085.2 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสุโขทัย1,855.147,454.10-301.8 %0.0106.64280.69-163.2 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย65,370.7738,780.0040.7 %5.01,217.2228.8097.6 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย27,582.9424,856.009.9 %4.5793.52178.3077.5 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย12,287.1618,476.23-50.4 %0.0702.271,320.00-88.0 %0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างสุโขทัย27,471.9422,225.0019.1 %5.0630.06291.2653.8 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย47,930.028,266.2282.8 %5.0831.5950.3593.9 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพศรีสำโรง67,708.2219,200.0071.6 %5.0771.42496.6535.6 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย8,625.3321,805.65-152.8 %0.01,430.15823.4742.4 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุโขทัย 3,928.934,116.00-4.8 %0.0748.66334.0755.4 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุโขทัย3,606.331,439.0060.1 %5.0520.46193.8062.8 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดสุโขทัย32,077.8516,549.2048.4 %5.04,400.206,345.59-44.2 %0.0
รวม 707,130 456,584 35.43 % 56,150 24,678 56.05 %