จังหวัดพิษณุโลก
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 4777,204.947,652.5199.0 %5.03,624.6818.8399.5 %5.0
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพิษณุโลก4,244.451,161.0072.6 %5.0160.7684.6047.4 %5.0
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดพิษณุโลก253,984.9522,957.5391.0 %5.0286.73198.5030.8 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.พิษณุโลกไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย เขาสมอแคลง จ.พิษณุโลกไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่พิษณุโลก3,746.337,682.13-105.1 %0.0898.362.8599.7 %5.0
สำนักงานคลังเขต ๖3,168.903,044.703.9 %1.5746.240.9599.9 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดพิษณุโลก3,039.962,609.0014.2 %5.0532.47ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานสรรพากรภาค 719,181.6822,824.00-19.0 %0.03,696.16343.0790.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่พิษณุโลก28,627.1327,728.003.1 %1.53,085.21955.7669.0 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 65,157.9255,231.18-970.8 %0.02,128.70833.6560.8 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พิษณุโลก7,478.009,911.00-32.5 %0.01,697.041,439.1215.2 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพิษณุโลก3,447.122,614.0024.2 %5.0285.24172.1139.7 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดพิษณุโลก4,460.162,306.0048.3 %5.01,164.571,287.25-10.5 %0.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก3,421.012,565.0025.0 %5.0477.47182.1361.9 %5.0
สำนักงานชลประทานที่ 319,757.09109,557.20-454.5 %0.06,745.452,824.3058.1 %5.0
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 65,580.581,538.0072.4 %5.01,924.44458.4376.2 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดพิษณุโลก3,336.911,922.0042.4 %5.0822.28311.4462.1 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลก5,537.914,876.0012.0 %5.01,601.961,689.74-5.5 %0.0
สำนักงานปศุสัตว์ 67,086.037,608.52-7.4 %0.02,319.491,225.9847.1 %5.0
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 85,112.173,440.9032.7 %5.01,449.83108.2092.5 %5.0
สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 2 32,081.896,024.7281.2 %5.02,120.79466.0578.0 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดพิษณุโลก2,448.257,799.46-218.6 %0.0583.91639.92-9.6 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก5,537.706,270.00-13.2 %0.01,563.92671.1257.1 %5.0
ส.ป.ก. พิษณุโลก4,538.382,872.0036.7 %5.01,107.52330.3470.2 %5.0
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 24,539.834,247.006.5 %3.01,811.131,802.490.5 %0.5
สำนักงานขนส่งจังหวัดพิษณุโลก14,756.7721,771.14-47.5 %0.02,093.9175.5796.4 %5.0
ท่าอากาศยานพิษณุโลก213,944.81109,917.2548.6 %5.01,262.47254.6579.8 %5.0
สำนักงานทางหลวงที่ 5 12,865.5110,886.0015.4 %5.04,467.044,006.3010.3 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพิษณุโลก3,859.144,753.20-23.2 %0.0898.35937.65-4.4 %0.0
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 3 (จ.พิษณุโลก)10,032.798,597.9114.3 %5.01,469.04115.9092.1 %5.0
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 11 (พิษณุโลก)21,544.7821,441.000.5 %0.55,759.031,446.0374.9 %5.0
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 99,492.569,674.00-1.9 %0.03,404.37519.6584.7 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาพิษณุโลก3,792.78376.0090.1 %5.079.5060.9623.3 %5.0
สถานีเรดาร์ตรวจอากาศพิษณุโลก815,119.315,730.0099.3 %5.0249.202.8598.9 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดพิษณุโลก3,437.531,851.0046.2 %5.0860.3257.5893.3 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดพิษณุโลก2,923.52311.0089.4 %5.0669.96148.3277.9 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพิษณุโลก4,193.355,025.00-19.8 %0.0757.10147.2480.6 %5.0
สำนักงานจังหวัดพิษณุโลก9,666.5140,073.04-314.6 %0.02,058.341,633.2220.7 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดพิษณุโลก4,805.967,801.00-62.3 %0.0817.711,138.09-39.2 %0.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพิษณุโลก5,123.091,790.0065.1 %5.0483.6764.1886.7 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดพิษณุโลก7,153.0119,812.50-177.0 %0.01,659.00155.3790.6 %5.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 9 พิษณุโลก15,391.5214,036.358.8 %4.02,360.281,118.1552.6 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพิษณุโลก4,335.032,876.0033.7 %5.0894.671,114.71-24.6 %0.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพิษณุโลก3,975.275,075.00-27.7 %0.01,088.51519.1352.3 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพิษณุโลก3,479.323,159.009.2 %4.5898.36116.8187.0 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิษณุโลก4,843.834,368.009.8 %4.51,088.53168.5784.5 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพิษณุโลก4,838.055,888.00-21.7 %0.0743.0378.4389.4 %5.0
สพ.พิษณุโลก28,682.779,596.0066.5 %5.0547.54161.5070.5 %5.0
เรือนจำกลางพิษณุโลก 119,708.13130,572.01-9.1 %0.01,848.18774.0058.1 %5.0
รจจ.พิษณุโลก 83,606.1469,609.6816.7 %5.01,470.82775.3847.3 %5.0
ทัณฑสถานหญิงพิษณุโลก28,547.6526,287.547.9 %3.5868.20417.3251.9 %5.0
สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 616,965.4117,064.00-0.6 %0.03,180.512,022.7736.4 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดพิษณุโลก2,866.82680.0076.3 %5.0651.1599.5484.7 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดพิษณุโลก3,780.112,620.0030.7 %5.0974.41328.6166.3 %5.0
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 9 พิษณุโลก24,246.1018,117.9925.3 %5.02,066.31456.0077.9 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพิษณุโลก3,263.122,068.0036.6 %5.0689.17141.1479.5 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดพิษณุโลก7,156.803,240.0054.7 %5.01,487.84185.8887.5 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพิษณุโลก4,047.472,323.0042.6 %5.01,002.260.00100.0 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดพิษณุโลก4,430.434,111.007.2 %3.5898.35162.1581.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 (พิษณุโลก - อุตรดิตถ์)19,932.7513,017.0034.7 %5.03,323.81411.9787.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1365,735.0615,282.0095.8 %5.01,169.4495.1791.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 226,548.1218,512.6730.3 %5.02,596.84395.0584.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 331,609.0416,380.0048.2 %5.02,023.29373.0681.6 %5.0
พิษณุโลกปัญญานุกูล33,666.5512,967.7061.5 %5.0314.46420.13-33.6 %0.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 786,156.695,749.1193.3 %5.0357.53700.00-95.8 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก83,493.5750,991.0038.9 %5.01,776.71140.7192.1 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคสองแคว21,248.4213,701.0035.5 %5.0841.99236.1572.0 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก134,341.5246,847.2265.1 %5.01,039.07105.3589.9 %5.0
วิทยาลัยพณิชยการบึงพระพิษณุโลก383,107.1320,393.0094.7 %5.04,804.58191.6196.0 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างพิษณุโลก26,726.401,891.7392.9 %5.0933.43231.8875.2 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพนครไทย27,747.929,629.2365.3 %5.01,014.80209.7179.3 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก17,982.3042,958.00-138.9 %0.02,323.831,235.3346.8 %5.0
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 จังหวัดพิษณุโลก20,083.5621,644.00-7.8 %0.03,465.53371.0489.3 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 2 พิษณุโลก23,062.835,632.0075.6 %5.02,410.96101.4895.8 %5.0
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2 (จังหวัดพิษณุโลก)3,404.141.00100.0 %5.01,390.46219.9084.2 %5.0
ศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลก30,430.2616,313.7846.4 %5.02,017.43478.6376.3 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพิษณุโลก 3,598.602,931.0018.6 %5.0860.33292.3266.0 %5.0
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 2 (จ.พิษณุโลก)5,161.7710,604.00-105.4 %0.01,231.54163.8186.7 %5.0
ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 7 (พิษณุโลก)2,483.08704.0071.6 %5.01,272.351.9599.8 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพิษณุโลก3,043.611,590.0047.8 %5.0464.56212.1954.3 %5.0
ตำรวจภูธรภาค 659,495.6947,629.2619.9 %5.011,520.109,310.0319.2 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดพิษณุโลก63,417.173,047.0095.2 %5.012,221.426,712.1345.1 %5.0
รวม 4,192,071 1,294,359 69.12 % 148,421 58,060 60.88 %