จังหวัดพิจิตร
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพิจิตร2,817.471,333.0052.7 %5.0447.45154.1765.5 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่พิจิตร3,486.562,624.0024.7 %5.0543.73341.2737.2 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดพิจิตร3,641.722,770.0023.9 %5.0599.570.00100.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่พิจิตร25,191.9518,187.0027.8 %5.02,710.35556.0079.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทับคล้อ4,588.54746.0083.7 %5.0222.3859.4373.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโพทะเล3,957.351,070.0073.0 %5.0314.25173.9744.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสากเหล็ก4,575.13777.0083.0 %5.0262.14121.2153.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังทรายพูน3,737.65886.0076.3 %5.0201.3495.1652.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโพธิ์ประทับช้าง3,883.04537.0086.2 %5.0178.66113.3736.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสามง่าม4,731.30592.0087.5 %5.0221.17106.3651.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองพิจิตร4,930.871.00100.0 %5.0200.9757.0071.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาตะพานหิน4,676.561,194.0074.5 %5.0273.23127.8253.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางมูลนาก4,630.361,055.0077.2 %5.0368.77142.2761.4 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พิจิตร4,905.083,814.0022.2 %5.01,055.961,181.11-11.9 %0.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดพิจิตร4,358.242,437.0044.1 %5.0633.11692.53-9.4 %0.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพิจิตร3,240.482,501.0022.8 %5.0637.6193.5785.3 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดพิจิตร3,506.271,432.0059.2 %5.0561.54427.5023.9 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิจิตร5,254.143,060.0041.8 %5.01,374.611,166.3015.2 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดพิจิตร2,549.374,725.00-85.3 %0.0504.51322.4836.1 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพิจิตร4,984.951,834.0063.2 %5.01,132.02337.0570.2 %5.0
ส.ป.ก. พิจิตร3,923.083,997.00-1.9 %0.0860.2726.6496.9 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดพิจิตร7,249.697,788.00-7.4 %0.01,379.23106.7692.3 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพิจิตร3,390.731,621.0052.2 %5.0694.650.00100.0 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาพิจิตร1,943.03984.0049.4 %5.050.6056.53-11.7 %0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดพิจิตร3,491.391,546.0055.7 %5.0732.690.9599.9 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดพิจิตร3,418.911,780.0047.9 %5.0523.51388.6025.8 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพิจิตร4,339.794,156.004.2 %2.0846.780.9599.9 %5.0
สำนักงานจังหวัดพิจิตร14,336.1412,093.0015.6 %5.01,230.73299.0075.7 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดพิจิตร5,786.248,692.00-50.2 %0.01,360.211,142.5716.0 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพิจิตร4,030.322,914.0027.7 %5.0732.69292.5860.1 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดพิจิตร345,340.4114,598.8595.8 %5.0123,880.3015.78100.0 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพิจิตร3,906.613,289.4015.8 %5.0694.65290.1758.2 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพิจิตร12,536.272,800.0077.7 %5.0903.83565.2537.5 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพิจิตร4,593.164,745.00-3.3 %0.01,055.961.0099.9 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิจิตร4,341.332,489.0042.7 %5.0846.78157.9381.3 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพิจิตร3,630.905,194.00-43.0 %0.0580.560.00100.0 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดพิจิตร12,424.342,940.0076.3 %5.0751.70199.5073.5 %5.0
รจจ.พิจิตร 41,642.0635,440.9214.9 %5.0742.81323.5056.4 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดพิจิตร3,198.201,198.0062.5 %5.0447.450.00100.0 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดพิจิตร3,338.162,127.0136.3 %5.0694.65105.7184.8 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพิจิตร3,522.981,440.6059.1 %5.0457.72226.5150.5 %5.0
สปส.จ.พิจิตร7,786.077,973.75-2.4 %0.0903.83237.5273.7 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพิจิตร4,350.784,701.84-8.1 %0.0846.81379.0655.2 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดพิจิตร4,585.354,748.72-3.6 %0.0770.7222.9397.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 124,039.7018,421.0423.4 %5.01,197.96216.6081.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 222,324.8113,490.0139.6 %5.01,276.80133.2789.6 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพิจิตร5,826.006,255.60-7.4 %0.0324.93310.504.4 %2.0
วิทยาลัยเทคนิคพิจิตร143,475.8937,453.0173.9 %5.0887.76347.7060.8 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพิจิตร24,573.5914,845.0139.6 %5.0720.24867.10-20.4 %0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างพิจิตร20,200.799,863.2651.2 %5.0592.94162.2472.6 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร11,138.1624,528.00-120.2 %0.01,711.591,084.5836.6 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพิจิตร 3,600.311,522.0057.7 %5.0656.65212.9267.6 %5.0
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 3 (จ.พิจิตร)234,141.738,716.0096.3 %5.084,328.22228.0099.7 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพิจิตร3,412.12545.0084.0 %5.0549.47156.3471.5 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดพิจิตร19,450.3422,543.99-15.9 %0.03,794.354,950.71-30.5 %0.0
รวม 1,122,936 349,016 68.92 % 248,151 19,778 92.03 %