จังหวัดเพชรบูรณ์
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเพชรบูรณ์3,605.70992.0072.5 %5.0533.82144.6072.9 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.เพชรบูรณ์23,038.8414,810.2435.7 %5.081.9557.0030.4 %5.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จ.เพชรบูรณ์7,431.644,142.7044.3 %5.0185.0658.7968.2 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เพชรบูรณ์6,264.754,163.7633.5 %5.0895.12205.3777.1 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดเพชรบูรณ์3,193.152,178.0031.8 %5.0800.4049.8693.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่เพชรบูรณ์14,455.5110,806.0025.2 %5.02,947.55733.8275.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองเพชรบูรณ์5,304.720.01100.0 %5.0422.43117.3372.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหล่มสัก4,166.541,168.0072.0 %5.0442.2999.2677.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหล่มเก่า5,706.76896.0084.3 %5.0285.9298.5965.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวิเชียรบุรี3,842.10588.0084.7 %5.0416.35149.7264.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาชนแดน4,704.52995.0078.9 %5.0364.35129.2464.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองไผ่4,076.17727.0082.2 %5.0368.3493.2074.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีเทพ4,396.14727.0083.5 %5.0523.3749.8490.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบึงสามพัน4,225.181,115.0073.6 %5.0326.82119.0363.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาน้ำหนาว3,688.56162.0095.6 %5.0495.040.01100.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเขาค้อ5,173.09102.0098.0 %5.0344.05144.2758.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังโป่ง4,316.49650.0084.9 %5.0329.697.3797.8 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เพชรบูรณ์6,177.263,575.0042.1 %5.01,421.57809.4043.1 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดเพชรบูรณ์5,608.604,510.1319.6 %5.01,218.391,072.1012.0 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์3,265.461,828.0044.0 %5.0838.080.01100.0 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดเพชรบูรณ์4,081.621,845.0054.8 %5.0704.97157.7077.6 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเพชรบูรณ์10,181.423,693.0063.7 %5.02,123.88805.6962.1 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดเพชรบูรณ์2,038.983,707.00-81.8 %0.0517.26444.4214.1 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์6,289.453,217.1248.8 %5.01,503.64647.0957.0 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดเพชรบูรณ์3,496.995,118.00-46.4 %0.0752.97591.0721.5 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดเพชรบูรณ์14,785.5613,531.008.5 %4.01,373.2386.5293.7 %5.0
ท่าอากาศยานเพชรบูรณ์83,776.7041,775.8050.1 %5.0696.66341.7051.0 %5.0
สำนักงานทางหลวงที่ 6 13,924.2619,381.00-39.2 %0.04,502.163,339.1525.8 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเพชรบูรณ์3,482.543,258.006.4 %3.0952.17254.6073.3 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาเพชรบูรณ์1,913.831,250.0034.7 %5.075.5993.57-23.8 %0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดเพชรบูรณ์3,418.031,580.0053.8 %5.0895.130.01100.0 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดเพชรบูรณ์4,022.571,167.6071.0 %5.0685.95171.7575.0 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเพชรบูรณ์5,314.424,934.047.2 %3.51,028.23250.6375.6 %5.0
สำนักงานจังหวัดเพชรบูรณ์11,398.936,719.7641.0 %5.01,503.631,442.334.1 %2.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดเพชรบูรณ์6,167.556,798.80-10.2 %0.01,062.41580.8045.3 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบูรณ์7,364.874,062.7644.8 %5.01,161.35226.5580.5 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดเพชรบูรณ์14,746.3813,311.009.7 %4.51,126.03123.5089.0 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเพชรบูรณ์12,316.373,409.2072.3 %5.0781.03607.5022.2 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์5,804.465,720.001.5 %0.5990.21474.8352.0 %5.0
ท้องถิ่นจังหวัดเพชรบูรณ์7,416.267,002.005.6 %2.51,902.97689.0463.8 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเพชรบูรณ์7,105.892,198.1069.1 %5.0952.17109.2588.5 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเพชรบูรณ์6,534.414,069.0037.7 %5.0598.2558.7990.2 %5.0
สถานพินิจฯ จังหวัดเพชรบูรณ์9,013.863,740.0058.5 %5.02,060.57507.9075.4 %5.0
เรือนจำจังหวัดเพชรบูรณ์64,881.0748,975.8024.5 %5.01,247.531,010.4919.0 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดเพชรบูรณ์4,436.441,564.0064.7 %5.0609.89142.7876.6 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดเพชรบูรณ์4,660.564,366.626.3 %3.0909.73451.4550.4 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเพชรบูรณ์4,909.532,419.0050.7 %5.0819.42175.7178.6 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดเพชรบูรณ�6,039.865,615.107.0 %3.5997.00281.0771.8 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบูรณ์5,847.592,319.7060.3 %5.01,180.37576.3851.2 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดเพชรบูรณ์17,657.0611,707.7033.7 %5.05,363.89163.5097.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 131,552.6321,519.5931.8 %5.01,596.33126.9292.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 218,970.3714,300.0024.6 %5.01,776.06284.0584.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 325,440.9516,906.7033.5 %5.01,838.68469.5474.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 (จังหวัดเพชรบูรณ์)21,884.3711,137.5849.1 %5.02,740.78445.0383.8 %5.0
โสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์38,316.2012,347.0067.8 %5.0365.11242.3533.6 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเพชรบูรณ์4,854.046,879.90-41.7 %0.0327.4591.7472.0 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์228,078.8852,824.0176.8 %5.01,824.67301.0283.5 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบูรณ์27,933.260.01100.0 %5.01,115.850.01100.0 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์43,810.1112,334.5171.8 %5.0837.4930.6396.3 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพชนแดน44,263.0121,440.0051.6 %5.0944.671,187.50-25.7 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพวิเชียรบุรี24,516.4914,230.4042.0 %5.01,100.50145.1186.8 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์14,346.8321,761.18-51.7 %0.02,619.00993.3062.1 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบูรณ์ 4,794.224,027.6216.0 %5.0952.53462.8451.4 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเพชรบูรณ์2,877.151,246.0056.7 %5.0685.9557.8491.6 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดเพชรบูรณ์28,955.135,911.0079.6 %5.06,012.1412,967.38-115.7 %0.0
รวม 1,036,262 509,457 50.84 % 77,056 36,750 52.31 %