จังหวัดราชบุรี
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดราชบุรี3,176.61592.0081.4 %5.0426.2994.0577.9 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.ราชบุรี15,169.747,972.5047.4 %5.065.6461.096.9 %3.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ราชบุรี4,935.256,761.99-37.0 %0.0730.53123.3583.1 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดราชบุรี3,482.461.00100.0 %5.0711.53229.6767.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ราชบุรี26,603.7223,893.9910.2 %5.02,811.84572.8579.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองราชบุรี4,980.022,871.0042.3 %5.0331.57106.4067.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านโป่ง3,981.991,894.0052.4 %5.0260.65117.8054.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโพธาราม4,734.701,044.0078.0 %5.0320.2659.5481.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาดำเนินสะดวก4,026.06780.0080.6 %5.0319.1499.9168.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปากท่อ4,016.76846.0078.9 %5.0300.97103.7265.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางแพ4,949.85102.0097.9 %5.0223.43133.0040.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสวนผึ้ง3,844.50799.0079.2 %5.0495.61110.3377.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาจอมบึง5,252.42522.0090.1 %5.0265.30105.9560.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวัดเพลง4,311.84389.0091.0 %5.0120.2038.0068.4 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ราชบุรี9,121.946,405.3629.8 %5.01,510.19906.5940.0 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดราชบุรี5,438.061.00100.0 %5.01,072.83345.8067.8 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดราชบุรี3,352.41690.0079.4 %5.0688.40280.3659.3 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดราชบุรี3,547.99ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5407.27ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดราชบุรี7,444.495,357.0028.0 %5.02,099.681,104.8947.4 %5.0
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 109,130.6510,621.00-16.3 %0.04,085.64399.0090.2 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดราชบุรี3,747.234,813.00-28.4 %0.0532.59781.85-46.8 %0.0
สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร ที่ 2 จ.ราชบุรี5,005.802,858.3942.9 %5.01,768.23813.2054.0 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดราชบุรี5,306.502,250.8457.6 %5.01,282.01680.6946.9 %5.0
ส.ป.ก. ราชบุรี4,015.752,578.0035.8 %5.0844.64146.3082.7 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดราชบุรี 11,310.5515,366.78-35.9 %0.01,529.58145.3590.5 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดราชบุรี4,497.343,455.3523.2 %5.01,110.86342.2269.2 %5.0
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 85,609.486,650.32-18.6 %0.01,436.10403.8071.9 %5.0
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 (บ้านโป่ง)16,392.5817,510.10-6.8 %0.04,939.091,255.1074.6 %5.0
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 715,353.1713,969.869.0 %4.53,725.512,169.8041.8 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดราชบุรี6,061.881,250.0079.4 %5.0806.59ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานพลังงานจังหวัดราชบุรี3,680.211,997.5745.7 %5.0597.43292.6051.0 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดราชบุรี6,579.946,187.456.0 %3.0951.2781.3191.5 %5.0
สำนักงานจังหวัดราชบุรี5,529.1959,393.00-974.2 %0.01,434.141,457.65-1.6 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดราชบุรี3,805.083,392.0010.9 %5.0768.58243.3768.3 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดราชบุรี4,168.531,394.0066.6 %5.0925.43167.3181.9 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดราชบุรี9,207.6415,620.48-69.6 %0.01,444.39106.7192.6 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดราชบุรี12,283.722,230.0081.8 %5.0635.45115.3481.8 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดราชบุรี3,569.52202.0094.3 %5.0825.62182.4077.9 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดราชบุรี5,650.150.00100.0 %5.0958.72208.5678.2 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดราชบุรี5,788.293,979.0031.3 %5.01,320.04314.1776.2 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดราชบุรี5,879.364,057.2031.0 %5.0920.6934.3396.3 %5.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 2 จ.ราชบุรี31,026.096,209.0080.0 %5.01,025.80196.4580.8 %5.0
สพ.ราชบุรี53,605.2231,205.0041.8 %5.01,025.80118.5088.4 %5.0
เรือนจำกลางราชบุรี 134,132.0556,515.5657.9 %5.01,673.4113,393.10-700.3 %0.0
รจก.เขาบิน 137,488.80206,305.00-50.1 %0.01,823.75570.0068.7 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดราชบุรี3,000.120.00100.0 %5.0445.29188.8557.6 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดราชบุรี5,420.455,115.305.6 %2.51,034.80322.3268.9 %5.0
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 4 ราชบุรี20,568.9730,033.40-46.0 %0.01,227.40226.5081.5 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดราชบุรี10,581.693,615.9065.8 %5.0692.51150.8078.2 %5.0
สปส.จ.ราชบุรี6,718.234,260.0336.6 %5.01,053.80451.2557.2 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดราชบุรี4,963.26805.0083.8 %5.01,110.86379.5065.8 %5.0
สำนักศิลปากรที่ 1 ราชบุรี3,637.123,772.00-3.7 %0.01,089.77565.4648.1 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดราชบุรี38,201.2221,215.9944.5 %5.04,257.52435.1789.8 %5.0
สถาบันพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยภาคกลาง5,142.976,138.13-19.3 %0.01,271.33145.4088.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 156,643.6020,330.1164.1 %5.01,603.55290.7081.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 224,600.5310,950.7255.5 %5.0990.09363.4263.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 (จังหวัดราชบุรี และกาญจนบุรี)12,518.7310,480.0016.3 %5.03,799.12251.4993.4 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดราชบุรี5,814.794,562.0021.5 %5.0316.51ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
วิทยาลัยเทคนิคราชบุรีไม่ครบ137,592.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ0.95ประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี 211,312.349,132.9919.3 %5.0596.36152.1374.5 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคโพธาราม47,367.2227,888.0041.1 %5.01,054.08237.5077.5 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี39,223.1943,573.00-11.1 %0.0861.04244.0071.7 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างราชบุรีไม่ครบ16,112.99ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยการอาชีพปากท่อ20,588.12ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5565.821,158.10-104.7 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพบ้านโป่ง29,066.588,618.0070.4 %5.0110.79609.56-450.2 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี14,394.7816,470.63-14.4 %0.02,018.471,448.7528.2 %5.0
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดราชบุรี6,537.6811,463.35-75.3 %0.02,394.3818.9499.2 %5.0
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 53,448.611,935.0043.9 %5.01,272.44201.4784.2 %5.0
ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี141,359.13108,597.3923.2 %5.01,442.03164.5288.6 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดราชบุรี 4,213.813,922.006.9 %3.01,086.05367.0566.2 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดราชบุรี3,312.89ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5521.37307.4341.0 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดราชบุรี26,730.39ไม่ครบประเมินไม่ได้0.54,483.26ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
รวม 1,113,732 893,812 19.75 % 80,838 37,893 53.12 %