จังหวัดสุพรรณบุรี
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุพรรณบุรี3,254.33458.0085.9 %5.0452.3758.9087.0 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.สุพรรณบุรี21,978.9215,087.2231.4 %5.086.6287.40-0.9 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สุพรรณบุรี3,440.71314.8790.8 %5.0718.5969.8090.3 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดสุพรรณบุรี3,882.521,842.0052.6 %5.0661.5449.7292.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สุพรรณบุรี10,582.68885.3291.6 %5.02,391.44476.9080.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นทีี่่ี่ีสาขาเมืองสุพรรณบุรี5,891.771,944.0067.0 %5.0306.3058.9080.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเดิมบางนางบวช3,759.82831.0077.9 %5.0327.8580.7575.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นทีี่่ี่ีสาขาด่านช้าง4,018.28707.0082.4 %5.0336.3940.4688.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นทีี่่ี่ีสาขาบางปลาม้า4,206.441,424.0066.1 %5.0209.6971.2566.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นทีี่่ี่ีสาขาศรีประจันต์4,623.36789.0082.9 %5.0219.4881.5962.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นทีี่่ี่ีสาขาดอนเจดีย์4,179.77988.0076.4 %5.0231.1456.1175.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นทีี่่ี่ีสาขาสองพี่น้อง4,680.391,101.0076.5 %5.0328.3494.0571.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นทีี่่สาขาสามชุก5,000.681,330.0073.4 %5.0309.0532.2989.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาอู่ทอง7,114.601,053.0085.2 %5.0316.5385.5073.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองหญ้าไซ3,840.251,070.0072.1 %5.0323.0649.8484.6 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุพรรณบุรี10,732.304,948.0453.9 %5.01,174.971,414.98-20.4 %0.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี3,752.781.00100.0 %5.0623.51134.9078.4 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสุพรรณบุรี4,283.383,092.0027.8 %5.0965.80983.25-1.8 %0.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุพรรณบุรี4,102.651,630.0060.3 %5.0422.2161.7385.4 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดสุพรรณบุรี3,649.972,316.0036.5 %5.0585.48515.7611.9 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุพรรณบุรี4,846.933,888.0019.8 %5.01,060.881,543.74-45.5 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดสุพรรณบุรี4,521.243,870.0014.4 %5.0510.17921.34-80.6 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุพรรณบุรี6,045.944,651.0023.1 %5.01,441.20931.2635.4 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุพรรณบุรี (ส.ป.ก.สุพรรณบุรี)5,921.953,796.4435.9 %5.01,003.83690.6031.2 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดสุพรรณบุรี15,559.473,587.7776.9 %5.01,669.39314.7381.1 %5.0
สำนักงานทางหลวงที่ 12 (สุพรรณบุรี) กรมทางหลวง12,765.0116,920.69-32.6 %0.03,673.406,886.75-87.5 %0.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจ.สุพรรณบุรี3,670.122,211.0039.8 %5.0794.651,073.25-35.1 %0.0
สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 2 สุพรรณบุรี7,571.4110,307.79-36.1 %0.02,087.74583.3072.1 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดสุพรรณบุรี3,548.441,417.0060.1 %5.0756.6251.7293.2 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดสุพรรณบุรี6,535.751,510.0076.9 %5.0585.48252.4056.9 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุพรรณบุรี4,426.995,753.09-30.0 %0.0851.70276.7467.5 %5.0
สำนักงานจังหวัดสุพรรณบุรี7,357.875,783.5421.4 %5.01,060.88199.6881.2 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดสุพรรณบุรี14,462.518,929.0038.3 %5.01,289.075,579.89-332.9 %0.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุพรรณบุรี4,251.382,164.0049.1 %5.0889.73194.9778.1 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดสุพรรณบุรี8,391.5011,439.96-36.3 %0.01,574.3196.0693.9 %5.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 2 สุพรรณบุรี16,492.5915,153.828.1 %4.02,329.75409.3582.4 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดสุพรรณบุรี10,216.182,960.0071.0 %5.0833.44265.0568.2 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุพรรณบุรี5,414.935,370.790.8 %0.5832.69253.9569.5 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสุพรรณบุรี5,297.753,417.0035.5 %5.01,003.83257.5474.3 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุพรรณบุรี4,940.873,160.0036.0 %5.01,213.01312.9074.2 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุพรรณบุรี4,099.094,200.00-2.5 %0.0737.6146.6493.7 %5.0
สพ.สุพรรณบุรี22,209.029,994.0055.0 %5.0509.63270.7546.9 %5.0
รจ.จ.สุพรรณบุรี 166,554.38406,760.41-144.2 %0.06,034.27380.0093.7 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดสุพรรณบุรี2,735.25893.0067.4 %5.0471.3899.7578.8 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุพรรณบุรี4,199.863,318.0021.0 %5.0690.9013,830.53-1,901.8 %0.0
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 2 สุพรรณบุรี34,510.4818,626.0046.0 %5.01,898.65310.5083.6 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสุพรรณบุรี4,327.611,648.0061.9 %5.0604.49284.1253.0 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสุพรรณบุรี5,041.076,231.00-23.6 %0.0908.75148.3883.7 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุพรรณบุรี5,644.212,520.5055.3 %5.0629.06256.5059.2 %5.0
สำนักศิลปากรที่ 2 สุพรรณบุรี3,631.365,684.20-56.5 %0.0870.72838.253.7 %1.5
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสุพรรณบุรี5,155.735,377.70-4.3 %0.0536.84275.6848.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1183,156.7022,185.9587.9 %5.0985.07369.0362.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 216,092.629,636.9640.1 %5.01,102.13187.6783.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 325,472.9713,434.1947.3 %5.01,399.26356.8274.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 (จังหวัดสุพรรณบุรี และนครปฐม)8,850.273,148.0064.4 %5.02,131.82347.4083.7 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 5 จังหวัดสุพรรณบุรี8,313.151.00100.0 %5.0433.650.9599.8 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี90,539.1755,846.0038.3 %5.01,341.47273.6079.6 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี132,519.3121,734.9383.6 %5.0822.54138.0483.2 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุพรรณบุรี32,695.1339,138.01-19.7 %0.0946.571,140.00-20.4 %0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างบรรหาร-แจ่มใส27,378.6413,366.0051.2 %5.0747.11321.1857.0 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง46,438.271.00100.0 %5.0766.160.9599.9 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพอู่ทอง84,548.4911,103.4686.9 %5.0689.63185.8273.1 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี23,586.3128,348.00-20.2 %0.01,885.85936.0050.4 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุพรรณบุรี 4,962.154,405.9011.2 %5.0768.92424.8244.8 %5.0
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 8 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม6,049.4613,631.00-125.3 %0.02,072.79151.5092.7 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุพรรณบุรี3,753.282,023.0046.1 %5.0623.51274.1956.0 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดสุพรรณบุรี41,246.3918,575.0055.0 %5.03,690.376,402.70-73.5 %0.0
รวม 1,262,925 879,934 30.33 % 70,751 53,851 23.89 %