จังหวัดนครปฐม
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครปฐม4,472.311,482.0066.9 %5.0346.23119.7565.4 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครปฐม3,855.940.00100.0 %5.0631.820.00100.0 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดนครปฐม3,451.742,545.0026.3 %5.0593.8096.3383.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรภาค 632,650.3810,410.3468.1 %5.05,727.2383.1398.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครปฐม 229,435.3624,675.1516.2 %5.02,296.47332.8785.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครปฐม127,519.7218,194.3533.9 %5.02,761.61234.6591.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองนครปฐม20,895.402,922.0086.0 %5.0408.9698.8075.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานครชัยศรี18,975.501,340.0092.9 %5.0275.2690.5967.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางเลน4,468.741,278.0071.4 %5.0353.77114.0067.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากำแพงแสน5,125.541,227.0076.1 %5.0281.05125.4055.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาดอนตูม4,985.73822.0083.5 %5.0363.2347.5086.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสามพราน 14,864.182,166.0055.5 %5.0197.2346.4776.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสามพราน25,771.514,251.0026.3 %5.0365.2452.3685.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพุทธมณฑล5,825.871,651.0071.7 %5.0258.3443.2983.2 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 715,887.4210,412.0034.5 %5.02,494.551,396.9844.0 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครปฐม 13,740.984,192.00-12.1 %0.0835.21584.1330.1 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครปฐม 24,003.585,689.00-42.1 %0.0783.24334.5057.3 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดนครปฐม6,355.163,010.0052.6 %5.0917.07564.5838.4 %5.0
สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 33,311.641,167.0064.8 %5.0594.58338.2443.1 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครปฐม3,254.702,493.0023.4 %5.0574.78117.1279.6 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดนครปฐม3,346.483,106.007.2 %3.5631.82182.0671.2 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครปฐม12,723.9610,057.7421.0 %5.01,601.65802.0449.9 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์เขต 75,758.655,367.006.8 %3.02,152.261,696.5021.2 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดนครปฐม3,607.055,537.17-53.5 %0.0470.12146.6568.8 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครปฐม5,431.894,819.0011.3 %5.01,126.23324.2671.2 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครปฐม3,708.152,373.0036.0 %5.0615.3952.2491.5 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดนครปฐม18,075.4116,963.836.1 %3.01,867.86205.9089.0 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครปฐม3,632.822,489.0031.5 %5.0707.88617.7312.7 %5.0
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 5 (นครปฐม)12,438.757,557.0039.2 %5.0686.76355.7248.2 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดนครปฐม3,681.502,462.0033.1 %5.0688.8817.9997.4 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดนครปฐม3,239.081,224.0062.2 %5.0517.73342.0033.9 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครปฐม4,569.554,617.00-1.0 %0.0674.52201.9770.1 %5.0
สำนักงานจังหวัดนครปฐม5,909.564,545.9423.1 %5.01,339.04684.3048.9 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดนครปฐม6,237.254,779.0023.4 %5.01,493.99ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครปฐม7,174.861,083.0084.9 %5.01,146.0470.3093.9 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดนครปฐม15,716.3415,427.731.8 %0.53,427.18102.8897.0 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครปฐม13,324.242,377.3082.2 %5.0898.05340.3162.1 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครปฐม3,784.423,775.530.2 %0.5764.94410.4046.3 %5.0
สำนักงานส่งเสิรมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครปฐม3,949.092,897.0026.6 %5.0635.3387.9086.2 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครปฐม7,683.944,779.0037.8 %5.01,467.43262.4882.1 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครปฐม6,518.515,698.0012.6 %5.0802.96104.9386.9 %5.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนชายบ้านมุทิตา16,104.1712,120.0024.7 %5.0844.61175.6679.2 %5.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนชายบ้านอุเบกขา22,962.7021,248.007.5 %3.51,008.48393.5061.0 %5.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนสิรินธร44,781.3631,262.7530.2 %5.01,962.16258.4186.8 %5.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนหญิงบ้านปรานี20,750.0318,843.119.2 %4.51,088.29177.6883.7 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนครปฐม11,894.699,024.9924.1 %5.01,083.57342.0068.4 %5.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนบ้านกาญจนาภิเษก24,684.0458,919.21-138.7 %0.0745.03329.8755.7 %5.0
เรือนจำกลางนครปฐม180,707.47199,462.00-10.4 %0.01,785.85435.1675.6 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดนครปฐม942.071,350.00-43.3 %0.0271.3142.6484.3 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครปฐม5,969.341.00100.0 %5.01,240.34190.9684.6 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครปฐม4,094.652,986.0027.1 %5.0669.86343.1348.8 %5.0
สปส.จ.นครปฐม16,496.6520,125.00-22.0 %0.02,267.21519.9377.1 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม4,426.593,124.2629.4 %5.0993.14645.4435.0 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนครปฐม17,474.987,352.0057.9 %5.0602.35123.7079.5 %5.0
ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนกาญจนาภิเษก(วิทยาลัยในวัง)3,291.574,060.00-23.3 %0.0682.8396.1485.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 115,278.9510,022.0034.4 %5.01,181.82271.1677.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 211,227.1810,895.243.0 %1.5926.05181.2480.4 %5.0
โสตศึกษาจังหวัดนครปฐม72,103.9110,170.5185.9 %5.0469.25173.8363.0 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 16,928.1313,315.49-92.2 %0.072.86205.28-181.7 %0.0
กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ช่างทองหลวง31,297.0524,748.6220.9 %5.0647.70173.3473.2 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคนครปฐม174,731.7026,739.0084.7 %5.0899.11210.2476.6 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐมไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม57,973.0310,705.1081.5 %5.0373.23160.1757.1 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพนครปฐม24,823.4521,851.0112.0 %5.0564.75130.6276.9 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพบางแก้วฟ้า(หลวงพ่อเปิ่นอุปถัมภ์)16,508.4513,254.4019.7 %5.0463.3186.8881.2 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพพุทธมณฑล52,729.6711,608.0078.0 %5.0480.6279.9783.4 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม9,504.9825,580.34-169.1 %0.01,179.241,477.31-25.3 %0.0
โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง)238,852.98397,149.00-66.3 %0.01,232.74725.2541.2 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครปฐม 4,087.553,593.0012.1 %5.0764.94611.9220.0 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครปฐม2,877.441,535.0046.7 %5.0441.66175.0960.4 %5.0
ตำรวจภูธรภาค 7ไม่ครบ62,453.81ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ19,914.11ประเมินไม่ได้0.0
ตำรวจภูธรจังหวัดนครปฐม52,937.9130,326.2342.7 %5.05,763.244,770.0017.2 %5.0
รวม 1,501,950 1,213,233 19.22 % 73,355 25,336 65.46 %