จังหวัดสมุทรสาคร
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรสาคร4,038.572,225.0044.9 %5.0185.3752.1771.9 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สมุทรสาคร3,153.631,796.0043.0 %5.0462.41102.5077.8 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดสมุทรสาคร3,327.761,764.0047.0 %5.0481.420.9599.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรสาคร 126,486.2219,827.0025.1 %5.03,037.69373.3587.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรสาคร 236,513.983,124.5891.4 %5.03,309.57823.5075.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสมุทรสาคร 17,634.718,497.00-11.3 %0.0279.3157.0079.6 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สมุทรสาคร4,727.118,443.69-78.6 %0.01,013.85648.5736.0 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสมุทรสาคร3,952.002,379.0039.8 %5.0709.61627.3111.6 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสมุทรสาคร3,159.502,076.0034.3 %5.0424.37109.9774.1 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดสมุทรสาคร3,257.312,155.0033.8 %5.0443.39171.6361.3 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสาคร3,170.062,593.0018.2 %5.0471.26396.8215.8 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรสาคร1,992.922,894.00-45.2 %0.0351.47126.4564.0 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรสาคร4,857.566,046.19-24.5 %0.01,070.90306.3871.4 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดสมุทรสาคร10,250.342,336.0177.2 %5.01,165.98828.0329.0 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสมุทรสาคร3,604.402,513.0030.3 %5.0576.50220.0861.8 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดสมุทรสาคร3,833.271,109.0071.1 %5.0671.5947.1793.0 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดสมุทรสาคร2,902.471,858.0036.0 %5.0367.33144.0760.8 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสมุทรสาคร3,973.774,893.24-23.1 %0.0728.63351.5051.8 %5.0
สำนักงานจังหวัดสมุทรสาคร11,746.8742,573.00-262.4 %0.01,566.73876.5744.1 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดสมุทรสาคร4,657.472,101.0054.9 %5.0804.71502.5437.6 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรสาคร3,248.502,153.0033.7 %5.0432.5658.2086.5 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดสมุทรสาคร6,349.9314,200.99-123.6 %0.01,288.2256.2495.6 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสมุทรสาคร2,825.821,678.0040.6 %5.0348.3138.0089.1 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสมุทรสาคร4,034.402,164.0046.4 %5.0652.57193.9870.3 %5.0
ท้องถิ่นจังหวัดสมุทรสาคร3,580.032,524.0029.5 %5.0576.5058.5689.8 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสมุทรสาคร4,939.974,285.1513.3 %5.0557.49149.1273.3 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสมุทรสาคร4,080.444,485.00-9.9 %0.0519.4595.8481.6 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสมุทรสาคร12,528.432,816.0077.5 %5.0536.3993.2282.6 %5.0
รจจ.สมุทรสาคร 65,694.1070,969.00-8.0 %0.0906.54351.0961.3 %5.0
สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 77,343.5422,092.00-200.8 %0.01,806.18786.9256.4 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดสมุทรสาคร2,961.231,874.0036.7 %5.0348.31146.7157.9 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรสาคร10,738.6214,352.11-33.6 %0.02,021.72525.0074.0 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสมุทรสาคร4,621.975,461.00-18.2 %0.0842.73443.2447.4 %5.0
สปส.จ.สมุทรสาคร9,157.2722,384.00-144.4 %0.01,535.56169.1089.0 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรสาคร3,923.302,401.0038.8 %5.0690.600.9599.9 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสมุทรสาคร8,544.097,723.349.6 %4.52,177.17116.2994.7 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสมุทรสาคร91,271.584,922.0194.6 %5.0301.340.9599.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร25,576.0812,718.4650.3 %5.01,135.3553.9195.3 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสมุทรสาคร17,936.334,600.2674.4 %5.0262.1358.0277.9 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร84,190.4244,304.0047.4 %5.01,206.94157.0187.0 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพบ้านแพ้ว42,139.9413,608.0067.7 %5.0386.440.9599.8 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร12,261.6015,884.53-29.5 %0.01,081.29486.4555.0 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาคร 6,216.323,902.1037.2 %5.0728.63585.5419.6 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสมุทรสาคร2,845.515,764.10-102.6 %0.0310.28158.1649.0 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรสาคร75,687.9443,596.0042.4 %5.013,738.647,415.4046.0 %5.0
รวม 659,937 452,066 31.50 % 52,513 18,965 63.88 %