จังหวัดอ่างทอง
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอ่างทอง3,347.451,005.0070.0 %5.0259.3963.7575.4 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อ่างทอง3,338.131,947.0041.7 %5.0373.7788.5176.3 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดอ่างทอง2,929.001,933.0034.0 %5.0411.8050.6687.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่อ่างทอง13,590.4013,789.04-1.5 %0.01,666.86592.8064.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองอ่างทอง4,764.122,521.0047.1 %5.0193.6447.5075.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวิเศษชัยชาญ4,332.301,193.0072.5 %5.0208.1347.5077.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโพธิ์ทอง3,859.77539.0086.0 %5.0164.2692.8943.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาไชโย3,866.47555.0085.6 %5.0146.7275.0548.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาป่าโมก3,682.03562.0084.7 %5.0144.6547.5067.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแสวงหา3,967.00457.0088.5 %5.0140.5095.0032.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสามโก้2,895.96175.0094.0 %5.0145.130.9599.3 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อ่างทอง3,553.912,984.5216.0 %5.0525.90541.28-2.9 %0.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดอ่างทอง5,994.562,517.0658.0 %5.0868.18816.745.9 %2.5
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอ่างทอง3,578.52748.7879.1 %5.0506.88286.9043.4 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดอ่างทอง3,278.152,151.0034.4 %5.0430.82405.156.0 %3.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอ่างทอง3,676.94950.0074.2 %5.0620.951,101.36-77.4 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดอ่างทอง2,401.245,103.24-112.5 %0.0386.40130.1766.3 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอ่างทอง1,872.713,163.00-68.9 %0.0697.04341.4451.0 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดอ่างทอง14,157.8614,952.57-5.6 %0.0887.20353.6560.1 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอ่างทอง3,736.891,627.0056.5 %5.0544.91174.9567.9 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดอ่างทอง4,038.401,026.0074.6 %5.0582.9524.3695.8 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดอ่างทอง3,217.10689.0078.6 %5.0335.7476.0077.4 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอ่างทอง3,584.534,320.00-20.5 %0.0563.93141.7074.9 %5.0
สำนักงานจังหวัดอ่างทอง21,873.2829,627.82-35.5 %0.01,457.681,151.1621.0 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดอ่างทอง5,324.486,126.00-15.1 %0.0792.12498.7537.0 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอ่างทอง3,740.272,488.0033.5 %5.0563.93190.0366.3 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดอ่างทอง7,569.1414,307.92-89.0 %0.01,115.3778.2393.0 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอ่างทอง4,914.38ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5392.78ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอ่างทอง3,619.662,834.0021.7 %5.0563.93178.9468.3 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอ่างทอง4,508.202,156.9752.2 %5.0639.99266.7058.3 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดอ่างทอง4,368.111,722.0060.6 %5.0639.9959.2990.7 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอ่างทอง4,625.882,306.0050.2 %5.0373.7761.6583.5 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดอ่างทอง3,402.352,536.0025.5 %5.0587.39202.7465.5 %5.0
เรือนจำจังหวัดอ่างทอง 46,158.7248,913.29-6.0 %0.0652.22488.0625.2 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดอ่างทอง592.851,172.00-97.7 %0.0278.69177.6436.3 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอ่างทอง3,012.471,232.0059.1 %5.0288.6397.5266.2 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดอ่างทอง4,318.086,476.35-50.0 %0.0620.98219.4564.7 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอ่างทอง3,694.264,195.00-13.6 %0.0449.83152.8366.0 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดอ่างทอง4,103.725,846.15-42.5 %0.0591.88122.4979.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง17,535.3518,771.06-7.0 %0.01,018.27120.5988.2 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอ่างทอง4,811.484,388.068.8 %4.0232.6696.9958.3 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง59,627.0739,200.0034.3 %5.0885.62332.4162.5 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพโพธิ์ทอง20,030.4011,444.3242.9 %5.0293.8533.3088.7 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพวิเศษชัยชาญ15,378.409,620.9937.4 %5.0365.78117.8067.8 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง6,751.5723,605.08-249.6 %0.0977.45694.6928.9 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอ่างทอง 3,398.722,686.0021.0 %5.0525.90232.8055.7 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอ่างทอง3,106.411,245.0059.9 %5.0373.7793.8574.9 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดอ่างทอง19,978.928,133.3559.3 %5.02,318.703,334.89-43.8 %0.0
รวม 375,193 315,942 15.79 % 27,414 14,599 46.75 %