จังหวัดสมุทรสงคราม
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรสงคราม2,571.681,112.0056.8 %5.0216.1346.5178.5 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สมุทรสงคราม5,617.805,930.28-5.6 %0.0425.31178.2758.1 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดสมุทรสงคราม3,057.322,235.6026.9 %5.0387.2837.1490.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรสงคราม32,342.2022,291.0131.1 %5.02,331.45649.8072.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสมุทรสงครามไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0205.0147.5076.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาอัมพวา3,976.30949.0076.1 %5.0182.3995.0047.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางคนที3,777.33508.0086.6 %5.0142.6147.5066.7 %5.0
ด่านศุลกากรแม่กลอง4,047.405,443.40-34.5 %0.0936.04291.1468.9 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สมุทรสงคราม5,475.395,369.981.9 %0.5691.49190.0072.5 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสมุทรสงคราม4,227.391,917.0054.7 %5.0767.60331.2256.9 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสมุทรสงคราม3,136.85917.0070.8 %5.0425.31193.2054.6 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดสมุทรสงคราม3,893.621,156.0070.3 %5.0653.50184.6771.7 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสงคราม3,160.351,151.4063.6 %5.0387.28275.4228.9 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรสงคราม3,351.523,215.004.1 %2.0603.67169.5871.9 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรสงคราม3,897.942,444.0037.3 %5.0653.50354.1445.8 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดสมุทรสงคราม13,840.8711,282.4618.5 %5.0921.8546.4895.0 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสมุทรสงคราม3,489.101,239.0064.5 %5.0486.6356.0588.5 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดสมุทรสงคราม3,243.05504.0084.5 %5.0463.3460.5186.9 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดสมุทรสงคราม3,072.83284.0090.8 %5.0330.23276.1016.4 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสมุทรสงคราม3,569.253,258.908.7 %4.0520.32187.7163.9 %5.0
สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม5,291.314,798.009.3 %4.51,109.83210.6081.0 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดสมุทรสงคราม5,716.432,844.0050.2 %5.01,357.09891.0534.3 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรสงคราม3,520.471,673.0052.5 %5.0463.34101.9478.0 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดสมุทรสงคราม4,745.146,776.59-42.8 %0.0938.7436.5696.1 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสมุทรสงคราม12,290.721,966.0084.0 %5.0425.31191.2955.0 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสมุทรสงคราม3,776.622,733.0027.6 %5.0596.45160.8073.0 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสมุทรสงคราม3,946.453,394.0014.0 %5.0653.5072.2089.0 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสมุทรสงคราม5,086.542,201.1056.7 %5.0558.4245.3491.9 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสมุทรสงคราม3,771.492,565.0032.0 %5.0330.2357.9582.5 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสมุทรสงคราม12,573.575,299.0057.9 %5.0520.3942.7591.8 %5.0
รจก.สมุทรสงคราม 43,040.2818,212.5157.7 %5.0627.09129.1879.4 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดสมุทรสงคราม2,872.271,218.0057.6 %5.0235.1552.0877.9 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรสงคราม4,485.874,380.702.3 %1.0805.63329.4059.1 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสมุทรสงคราม3,338.781,755.9047.4 %5.0444.32213.8551.9 %5.0
สปส.จ.สมุทรสงคราม4,477.964,064.009.2 %4.5672.5224.9896.3 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรสงคราม3,824.817,255.82-89.7 %0.0520.39341.2034.4 %5.0
สำนักงาน กศน.จังหวัดสมุทรสงคราม3,250.903,545.80-9.1 %0.0463.34123.7073.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม10,126.2217,574.48-73.6 %0.0564.06204.6763.7 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสมุทรสงคราม55,235.373,169.0094.3 %5.0247.01161.6334.6 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม61,841.0026,172.0057.7 %5.0998.34209.0079.1 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม16,055.387,335.3054.3 %5.0348.1085.7175.4 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพอัมพวา15,204.361,500.0090.1 %5.0222.89205.257.9 %3.5
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสงคราม19,303.0917,472.619.5 %4.5936.80443.3752.7 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์สมุทรสงคราม51,010.0633,889.0033.6 %5.01,306.43678.3048.1 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสงคราม 3,261.652,256.0030.8 %5.0463.34323.0030.3 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสมุทรสงคราม2,951.62923.0068.7 %5.0292.20203.6330.3 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรสงคราม16,829.282,052.5387.8 %5.02,678.892,126.8320.6 %5.0
รวม 487,576 258,234 47.04 % 30,511 11,384 62.69 %