จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์4,666.84825.0082.3 %5.0457.63199.4156.4 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.ประจวบคีรีขันธ์8,436.139,028.10-7.0 %0.054.3472.64-33.7 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ประจวบคีรีขันธ์3,964.255,799.41-46.3 %0.0799.92177.3877.8 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดประจวบคีรีขันธ์2,999.371,789.0040.4 %5.0609.7845.8192.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ประจวบคีรีขันธ์16,803.208,808.9247.6 %5.02,302.201,094.6152.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองประจวบคีรีขันธ์4,416.741,457.1067.0 %5.0326.3564.4380.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากุยบุรี3,642.89658.0081.9 %5.0257.6791.5964.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทับสะแก4,105.27363.0091.2 %5.0275.81106.4061.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางสะพาน4,154.85808.0080.6 %5.0474.00114.0075.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางสะพานน้อย3,898.82521.0086.6 %5.0464.70133.0071.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปราณบุรี4,106.691,014.0075.3 %5.0464.07114.0075.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหัวหิน4,903.491,724.0064.8 %5.0593.7093.1084.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสามร้อยยอด4,387.93482.0089.0 %5.0334.54114.0065.9 %5.0
ด่านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์6,017.485,704.105.2 %2.5818.700.9599.9 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ประจวบคีรีขันธ์4,611.095,733.93-24.4 %0.01,179.22366.1469.0 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ประจวบคีรีขันธ์ สาขาหัวหิน4,114.792,167.0047.3 %5.0629.30292.8753.5 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ประจวบคีรีขันธ์สาขาบางสะพาน2,478.701,183.0052.3 %5.0522.69250.5252.1 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์2,770.691,967.4029.0 %5.0590.77116.8380.2 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์4,791.252,170.0054.7 %5.01,104.18572.8048.1 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์3,375.301,083.0067.9 %5.0647.79112.6282.6 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดประจวบคีรีขันธ์4,872.994,651.404.5 %2.0761.89112.2285.3 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์17,172.885,145.3070.0 %5.05,292.171,097.0879.3 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์2,679.043,046.20-13.7 %0.0503.10714.00-41.9 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์5,086.114,069.1020.0 %5.01,045.48378.3263.8 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์3,714.532,974.8019.9 %5.0856.98163.3080.9 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดประจวบคีรีขันธ์13,910.789,444.0032.1 %5.01,237.29139.7788.7 %5.0
ท่าอากาศยานหัวหิน86,381.2219,462.2877.5 %5.0466.73500.62-7.3 %0.0
สำนักงานทางหลวงที่ 15 (ประจวบคีรีขันธ์)13,778.888,923.4735.2 %5.04,254.883,059.0028.1 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์3,555.012,610.0026.6 %5.0818.94172.3079.0 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์2,056.551,160.0143.6 %5.057.3363.65-11.0 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (หนองพลับ)2,056.55861.0058.1 %5.072.5779.71-9.8 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (หัวหิน)5,482.046,221.00-13.5 %0.089.9479.7111.4 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์3,206.80901.0071.9 %5.0762.670.9599.9 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์2,982.46992.0066.7 %5.0590.76383.2935.1 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์3,609.813,884.40-7.6 %0.0818.95161.6680.3 %5.0
สำนักงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์3,992.624,601.00-15.2 %0.01,584.78256.4883.8 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดประจวบคีรีขันธ์9,844.626,921.0029.7 %5.01,769.75175.3590.1 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์6,698.311,877.2872.0 %5.0780.90152.0080.5 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์5,784.6210,811.44-86.9 %0.01,256.32118.7790.5 %5.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 4 ประจวบคีรีขันธ์15,103.4013,666.009.5 %4.52,023.57866.4057.2 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดประจวบคีรีขันธ์11,571.503,006.0074.0 %5.0628.79286.8054.4 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดประจวบคีรีขันธ์3,695.113,983.00-7.8 %0.0935.09138.0985.2 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดประจวบคีรีขันธ์3,226.602,169.0032.8 %5.0723.86168.6276.7 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์3,785.66208.5994.5 %5.0780.92124.4584.1 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์7,971.893,961.0050.3 %5.0724.0960.1791.7 %5.0
สพ.ประจวบคีรีขันธ์12,327.392,502.0079.7 %5.0840.82272.6567.6 %5.0
รจจ.ประจวบคีรีขันธ์ 65,821.5037,075.1243.7 %5.01,034.93605.9141.5 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์2,666.581,041.0061.0 %5.0514.68102.0980.2 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์11,819.025,278.5055.3 %5.01,047.13305.9070.8 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์3,773.021,518.9059.7 %5.0609.77236.8461.2 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์9,779.967,990.8818.3 %5.01,408.43583.6658.6 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์3,058.97291.5490.5 %5.0704.84104.5085.2 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดประจวบคีรีขันธ์3,408.953,582.61-5.1 %0.0705.073.5599.5 %5.0
อุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์59,952.26100,680.00-67.9 %0.01,478.17952.9035.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 123,646.3910,222.8056.8 %5.01,318.16535.9459.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 230,351.9314,450.2252.4 %5.01,638.56125.4092.3 %5.0
โรงเรียนโสตศึกษาเทพรัตน์24,213.813,565.9485.3 %5.0141.7146.0367.5 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์2,680.191,450.2545.9 %5.0345.97237.5031.4 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์629,083.5631,333.6395.0 %5.03,934.9254.8898.6 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพบางสะพานไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยการอาชีพปราณบุรี42,847.9511,500.8973.2 %5.0824.22159.5680.6 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล37,593.087,850.0079.1 %5.0945.68465.5050.8 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์12,222.3727,901.00-128.3 %0.01,665.74872.4847.6 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 9,049.934,262.0052.9 %5.0893.76626.0530.0 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์2,902.311,372.0052.7 %5.0514.71149.4171.0 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์18,915.76ไม่ครบประเมินไม่ได้0.55,007.304,119.3117.7 %5.0
รวม 1,328,065 452,706 65.91 % 67,320 24,146 64.13 %