จังหวัดนครศรีธรรมราช
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครศรีธรรมราช2,383.071,200.0049.6 %5.0538.64150.0072.2 %5.0
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จ.นครศรีธรรมราช61,154.5917,656.0071.1 %5.0536.5483.5084.4 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดนครศรีธรรมราช10,639.8110,231.803.8 %1.562.1035.9342.1 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช8,725.662,400.0072.5 %5.057.68168.15-191.5 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครศรีธรรมราช2,859.132,290.0019.9 %5.0728.80113.7384.4 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดนครศรีธรรมราช2,819.621,800.0036.2 %5.0709.790.9599.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครศรีธรรมราช21,840.7725,222.43-15.5 %0.03,914.55649.8083.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองนครศรีธรรมราชไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0462.3685.5081.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพรหมคีรี3,678.18301.0091.8 %5.0185.8252.4271.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลานสกา3,433.47432.0087.4 %5.0178.0031.9682.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาฉวาง3,825.571,301.0066.0 %5.0462.034.8099.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพิปูน3,413.95210.0093.8 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเชียรใหญ่3,435.581.00100.0 %5.0246.140.9599.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาชะอวด3,284.90437.0086.7 %5.0353.5349.5186.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าศาลา3,581.66642.0082.1 %5.0246.360.9599.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทุ่งสง4,681.571,126.2075.9 %5.0565.7845.5192.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาบอน3,622.72132.0096.4 %5.0274.800.9599.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทุ่งใหญ่3,808.90488.0087.2 %5.0369.0564.0682.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปากพนัง4,072.32779.0080.9 %5.0278.8676.0072.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาร่อนพิบูลย์3,484.10945.0072.9 %5.0234.000.9599.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสิชล3,590.40530.0085.2 %5.0383.3336.9790.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาขนอม3,803.74515.0086.5 %5.0407.17108.2973.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหัวไทร3,635.78844.0076.8 %5.0318.000.9599.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาถ้ำพรรณราไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาจุฬาภรณ์3,568.32624.0082.5 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพระพรหม3,484.10433.0087.6 %5.0192.8349.3874.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาช้างกลาง3,424.38354.0089.7 %5.0246.6245.9181.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเฉลิมพระเกียรติ3,748.83551.0085.3 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
ด่านศุลกากรนครศรีธรรมราช5,956.674,968.0816.6 %5.0823.8886.2789.5 %5.0
ด่านศุลกากรสิชล5,682.085,200.008.5 %4.0604.94171.0071.7 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครศรีธรรมราช6,546.376,644.85-1.5 %0.01,812.71393.3078.3 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครศรีธรรมราช สาขาท่าศาลา2,571.041,194.0053.6 %5.06,343.99161.5097.5 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครศรีธรรมราช สาขาทุ่งสง2,773.091,163.0058.1 %5.0699.62294.5057.9 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครศรีธรรมราช สาขาปากพนัง2,694.911,461.0045.8 %5.0484.48296.4038.8 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครศรีธรรมราชสาขาเมืองนครศรีธรรมราชไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0362.40181.4549.9 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราชไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0264.11111.5357.8 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช4,975.123,312.0033.4 %5.01,318.29807.8338.7 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครศรีธรรมราช3,902.211,775.0054.5 %5.0918.96368.6259.9 %5.0
สำนักงานชลประทานที่ 1513,099.3030,850.39-135.5 %0.05,143.635,668.65-10.2 %0.0
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 83,845.731,668.0056.6 %5.01,533.47212.5286.1 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดนครศรีธรรมราช4,855.681,452.0070.1 %5.01,508.47762.4649.5 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครศรีธรรมราช4,371.846,148.54-40.6 %0.01,318.302,075.18-57.4 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดนครศรีธรรมราช3,679.125,357.82-45.6 %0.0698.50487.1530.3 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครศรีธรรมราช6,350.214,931.3422.3 %5.02,078.931,969.905.2 %2.5
ส.ป.ก. นครศรีธรรมราช3,624.263,133.0013.6 %5.01,006.490.9599.9 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดนครศรีธรรมราช12,007.309,918.6017.4 %5.01,307.8045.5696.5 %5.0
ท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช152,311.2395,575.0037.3 %5.0721.88893.50-23.8 %0.0
สำนักงานทางหลวงที่ 16 9,224.0616,318.17-76.9 %0.03,376.192,870.1515.0 %5.0
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครศรีธรรมราช3,576.642,862.0020.0 %5.01,013.67380.0062.5 %5.0
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 5 (นครศรีธรรมราช)3,097.471,000.0067.7 %5.0785.85237.5069.8 %5.0
สอต.นครศรีธรรมราช3,443.841,625.0052.8 %5.081.46104.20-27.9 %0.0
สอต.นครศรีธรรมราช(บางจาก)1,941.921,237.0036.3 %5.068.4347.5030.6 %5.0
สอต.นครศรีธรรมราช(ฉวาง)1,941.92510.0073.7 %5.080.9352.6634.9 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดนครศรีธรรมราช3,785.821,271.0066.4 %5.0918.5863.9793.0 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดนครศรีธรรมราช2,828.161,352.5052.2 %5.0740.28197.8273.3 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครศรีธรรมราช5,326.914,900.008.0 %4.01,052.08332.5068.4 %5.0
สำนักงานจังหวัดนครศรีธรรมราช8,931.3032,630.00-265.3 %0.02,592.371,340.4648.3 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดนครศรีธรรมราช8,757.186,524.0025.5 %5.01,584.521,199.8524.3 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครศรีธรรมราช3,895.043,219.0017.4 %5.01,128.14253.8177.5 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดนครศรีธรรมราช7,072.6411,922.00-68.6 %0.01,546.49145.9490.6 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครศรีธรรมราช4,655.68353.0092.4 %5.01,128.14475.0057.9 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราช3,849.415,398.76-40.2 %0.01,090.12370.4066.0 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครศรีธรรมราช5,429.732,553.0053.0 %5.01,451.41228.6984.2 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช5,231.012,147.0059.0 %5.01,428.48174.2687.8 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครศรีธรรมราช6,140.295,399.0012.1 %5.0899.950.9599.9 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนครศรีธรรมราช15,484.324,993.4167.8 %5.0546.67158.9970.9 %5.0
รจก.นครศรีธรรมราช 186,127.59115,000.0038.2 %5.02,376.78755.0068.2 %5.0
ทัณฑสถานวัยหนุ่มนครศรีธรรมราช 41,671.8329,755.6228.6 %5.0880.70287.0767.4 %5.0
สถานกักขังกลางจังหวัดนครศรีธรรมราช6,879.515,831.0015.2 %5.0530.68130.1175.5 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดนครศรีธรรมราช2,465.251,642.0033.4 %5.0576.66121.6078.9 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครศรีธรรมราช3,968.293,418.0013.9 %5.01,147.16339.9170.4 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครศรีธรรมราช3,022.851,886.1037.6 %5.0785.84253.3867.8 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดนครศรีธรรมราชไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช3,609.502,930.0018.8 %5.01,223.23673.5544.9 %5.0
สำนักศิลปากรที่ 12 นครศรีธรรมราช4,956.542,956.0040.4 %5.01,833.48778.9257.5 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนครศรีธรรมราช5,958.375,266.5811.6 %5.01,063.55281.2073.6 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช35,596.702,915.2691.8 %5.0757.09185.2575.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 (นครศรีธรรมราช และพัทลุง)26,531.469,543.0064.0 %5.02,829.67513.9681.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 122,228.3111,636.8847.6 %5.0923.80103.6788.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 225,537.272,248.0091.2 %5.01,664.91268.9583.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 320,011.429,156.0054.2 %5.02,573.68556.0478.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 13,001.069,628.8025.9 %5.01,342.58251.0881.3 %5.0
โสตศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช18,020.356,405.7264.5 %5.0219.18213.832.4 %1.0
นครศรีธรรมราชปัญญานุกูล40,398.0323.2699.9 %5.0697.6441.5594.0 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช6,546.654,100.0037.4 %5.0289.62434.00-49.9 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช89,897.6241,000.0054.4 %5.01,752.69660.0062.3 %5.0
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรม การต่อเรือนครศรีธรรมราช49,372.434,500.0090.9 %5.01,329.1819.0098.6 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคสิชล766,018.2511,807.0098.5 %5.01,101.0972.2993.4 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราชไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมนครศรีธรรมราช27,566.522,022.1092.7 %5.0786.60197.2974.9 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครศรีธรรมราช476,679.0620,000.0095.8 %5.01,109.081,017.008.3 %4.0
วิทยาลัยสารพัดช่างนครศรีธรรมราช4,613.017,818.00-69.5 %0.0609.69123.2179.8 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราช43,985.0620,000.0054.5 %5.0888.35240.0073.0 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพหัวไทร39,139.3410,000.0074.5 %5.0957.38156.0083.7 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพพรหมคีรี21,693.184,508.0079.2 %5.0766.3890.2688.2 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคทุ่งสง165,141.1615,824.1790.4 %5.01,388.06297.9878.5 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช19,795.2328,345.00-43.2 %0.02,545.471,100.3256.8 %5.0
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช47,109.3721,105.6255.2 %5.014,172.271,825.6187.1 %5.0
ศูนย์อนามัยที่ 11 นครศรีธรรมราช120,062.9162,000.0048.4 %5.02,084.77655.5068.6 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช 3,811.834,095.94-7.5 %0.01,090.11520.4852.3 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครศรีธรรมราช3,145.061,559.0050.4 %5.0880.92163.8781.4 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดนครศรีธรรมราช45,228.9647,070.00-4.1 %0.05,603.111.85100.0 %5.0
รวม 2,913,651 888,410 69.51 % 121,199 38,810 67.98 %