จังหวัดกระบี่
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกระบี่2,701.571,406.0048.0 %5.0393.15118.3369.9 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.กระบี่ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.059.37203.57-242.9 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่กระบี่2,858.311,285.0055.0 %5.0367.82195.2546.9 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดกระบี่3,624.861,439.0060.3 %5.0659.4147.5092.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กระบี่10,901.589,594.0012.0 %5.02,066.56834.5659.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองกระบี่4,656.501,436.0069.2 %5.0327.62325.320.7 %0.5
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาอ่าวลึก3,724.441,071.0071.2 %5.0330.12119.9563.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเหนือคลอง3,659.29443.0087.9 %5.0202.090.9599.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคลองท่อม3,579.91951.0073.4 %5.0313.93142.7454.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเขาพนม3,717.15600.0083.9 %5.0289.37121.5158.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปลายพระยา3,607.88732.0079.7 %5.0328.4348.0285.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเกาะลันตา3,594.52187.0094.8 %5.0420.3848.9788.4 %5.0
ด่านศุลกากรกระบี่4,308.705,082.00-17.9 %0.0811.4357.9592.9 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กระบี่3,415.562,919.6514.5 %5.0678.39605.9010.7 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กระบี่ สาขาเมืองกระบี่4,478.861,459.8267.4 %5.0324.56144.7855.4 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กระบี่ สาขาคลองท่อม2,283.00520.0077.2 %5.0407.43294.9827.6 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกระบี่3,293.281,085.0067.1 %5.0602.33237.5060.6 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดกระบี่3,528.183,401.003.6 %1.5697.41409.9241.2 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดกระบี่3,306.131,981.0040.1 %5.0640.3689.4986.0 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดกระบี่3,829.921,776.0053.6 %5.0792.40239.5369.8 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกระบี่5,898.462,679.0454.6 %5.0903.21228.5274.7 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดกระบี่2,228.671,809.6018.8 %5.0483.70327.9532.2 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกระบี่4,704.535,200.62-10.5 %0.01,267.95304.4876.0 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดกระบี่ (ส.ป.ก.กระบี่)3,814.032,537.0033.5 %5.0723.75175.5875.7 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดกระบี่13,205.987,584.6542.6 %5.01,096.80477.8556.4 %5.0
ท่าอากาศยานกระบี่711,062.25169,630.5976.1 %5.04,226.99162.4596.2 %5.0
สำนักทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกระบี่5,002.852,548.9849.0 %5.0811.50509.2037.3 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยากระบี่ 7,170.575,011.0030.1 %5.080.0973.568.2 %4.0
สำนักงานสถิติจังหวัดกระบี่3,216.701,070.0066.7 %5.0697.4270.0690.0 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดกระบี่3,057.111,390.0054.5 %5.0545.28242.8555.5 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดกระบี่3,341.233,389.00-1.4 %0.0735.44326.1155.7 %5.0
สำนักงานจังหวัดกระบี่3,351.821,950.0041.8 %5.0659.38542.0217.8 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดกระบี่3,873.114,855.00-25.4 %0.0811.50304.5062.5 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกระบี่5,202.552,740.0047.3 %5.0811.50231.3771.5 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดกระบี่13,802.3212,184.3511.7 %5.01,324.9559.8595.5 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกระบี่3,047.862,682.0012.0 %5.0697.41508.7527.1 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดกระบี่4,675.703,765.5219.5 %5.0811.52261.7667.7 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดกระบี่2,895.011,770.0038.9 %5.0469.22332.7129.1 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกระบี่3,817.211,569.0058.9 %5.0849.54146.3082.8 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดกระบี่3,387.792,890.0014.7 %5.0602.3376.3387.3 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดกระบี่11,698.853,285.0071.9 %5.0735.46327.0355.5 %5.0
เรือนจำจังหวัดกระบี่68,394.7417,555.0074.3 %5.01,263.56451.2564.3 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดกระบี่3,194.32264.9291.7 %5.0564.3655.3490.2 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดกระบี่3,242.843,382.00-4.3 %0.0583.31184.3068.4 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดกระบี่3,223.802,237.0030.6 %5.0602.39104.5082.7 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดกระบี่7,252.946,064.6016.4 %5.0906.60147.2583.8 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกระบี่3,255.552,750.0015.5 %5.0621.34275.5055.7 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดกระบี่11,032.866,848.8137.9 %5.03,017.36245.0091.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่17,107.2711,710.8731.5 %5.01,768.34350.5280.2 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกระบี่5,901.253,123.7547.1 %5.0406.09223.2545.0 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคกระบี่64,508.4145,003.0030.2 %5.01,243.13513.0058.7 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกระบี่20,867.263,155.0084.9 %5.0705.68826.50-17.1 %0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างกระบี่16,744.5213,085.3821.9 %5.0638.61247.8761.2 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพคลองท่อม14,995.677,452.0050.3 %5.0617.08141.5577.1 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพอ่าวลึก11,832.8216.5099.9 %5.0651.90133.4779.5 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกระบี่9,460.9021,558.50-127.9 %0.01,354.051,165.7013.9 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกระบี่ 3,318.011,785.0946.2 %5.0637.54495.6422.3 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกระบี่2,761.751,089.0060.6 %5.0431.18165.3061.7 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดกระบี่14,241.821,344.7590.6 %5.01,973.75301.0084.7 %5.0
รวม 1,174,861 426,336 63.71 % 48,044 16,003 66.69 %