จังหวัดพังงา
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพังงา2,270.04802.0064.7 %5.0376.72119.4768.3 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.พังงา32,967.0825,889.6321.5 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา7,757.016,995.609.8 %4.5ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่พังงา3,328.103,240.002.6 %1.0566.88109.9380.6 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดพังงา2,924.781,444.0050.6 %5.0604.9279.1486.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่พังงา9,833.8114,130.00-43.7 %0.01,213.43472.8561.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองพังงา5,077.32806.0084.1 %5.0228.4659.1674.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเกาะยาว422.66369.0012.7 %5.0475.0319.0096.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากะปง3,889.85387.0090.1 %5.0256.1425.1990.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาตะกั่วทุ่ง3,305.92453.0086.3 %5.0188.0589.1852.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาตะกั่วป่า3,745.46560.4085.0 %5.0356.4352.3285.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทับปุด3,381.68479.0085.8 %5.0209.2098.9952.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท้ายเหมือง5,286.06464.0091.2 %5.0321.5088.5272.5 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พังงา3,978.523,821.004.0 %2.0795.08548.1531.1 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พังงา สาขาตะกั่วป่าไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพังงา15,208.705,935.0061.0 %5.0871.14159.1081.7 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดพังงา4,194.721,505.3564.1 %5.0947.20537.7043.2 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพังงา3,563.381,239.0065.2 %5.0585.93297.6649.2 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดพังงา2,859.671,693.0040.8 %5.0604.95205.6866.0 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพังงา3,539.162,763.0021.9 %5.0653.53383.7041.3 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดพังงา7,027.825,077.0027.8 %5.0937.67532.4743.2 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพังงา3,900.562,764.8029.1 %5.01,023.27452.7355.8 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพังงา3,051.761,411.0053.8 %5.0547.90155.6171.6 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดพังงา4,321.649,416.76-117.9 %0.01,080.32555.0848.6 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพังงา2,855.592,761.883.3 %1.5425.34113.0273.4 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาพังงา 1,691.22821.0051.5 %5.059.890.9598.4 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดพังงา2,908.17951.0067.3 %5.0680.9846.8793.1 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดพังงา3,083.83710.0077.0 %5.0566.92203.8564.0 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพังงา3,070.852,770.009.8 %4.5642.98244.0962.0 %5.0
สำนักงานจังหวัดพังงา5,617.6548,629.00-765.6 %0.0995.821,047.89-5.2 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดพังงา4,078.534,034.001.1 %0.51,080.32571.3547.1 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพังงา5,236.873,954.0024.5 %5.01,308.51173.8686.7 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดพังงา5,135.195,858.06-14.1 %0.0722.87145.8379.8 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพังงา11,349.122,289.0079.8 %5.0700.00344.8550.7 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพังงา3,394.873,234.154.7 %2.0776.09243.9068.6 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพังงา7,623.464,293.0043.7 %5.0719.01103.4585.6 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพังงา5,699.311,841.9567.7 %5.0700.0044.3793.7 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพังงา2,563.442,569.50-0.2 %0.0418.2943.6489.6 %5.0
สพ.พังงา11,336.341,699.0085.0 %5.01,214.21261.3478.5 %5.0
รจจ.พังงา 88,381.00101,340.00-14.7 %0.0860.70325.9862.1 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดพังงา2,515.31998.0060.3 %5.0414.76113.4272.7 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดพังงา12,333.873,530.0071.4 %5.0900.74539.7140.1 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพังงา4,336.41873.0079.9 %5.0431.76127.3070.5 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดพังงา7,810.305,640.2227.8 %5.0608.65217.6564.2 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพังงา3,016.931,679.0044.3 %5.0661.96103.8884.3 %5.0
สำนักงาน กศน. จังหวัดพังงา11,397.2213,424.49-17.8 %0.02,601.60310.9388.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 ( จังหวัดพังงา ภูเก็ต และระนอง)23,172.379,222.6460.2 %5.01,595.1053.1896.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา25,468.878,673.5665.9 %5.01,598.56391.0475.5 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพังงา8,279.143,206.2761.3 %5.0290.05348.07-20.0 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคพังงา46,553.5517,197.0063.1 %5.0991.87130.0086.9 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา19,203.8218,984.001.1 %0.5563.49415.0026.4 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพท้ายเหมือง21,920.616,171.9971.8 %5.0650.11102.0884.3 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพตะกั่วป่า13,405.047,078.0047.2 %5.0669.29114.3282.9 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงา14,532.7820,527.57-41.3 %0.01,539.341,585.88-3.0 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพังงา 3,250.391,641.0049.5 %5.0613.11542.2111.6 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพังงา2,505.44658.0073.7 %5.0471.84177.6562.3 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดพังงา14,415.9310,101.5729.9 %5.03,934.853,861.041.9 %0.5
รวม 533,979 409,007 23.40 % 43,253 18,090 58.18 %