จังหวัดภูเก็ต
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดภูเก็ต2,787.03902.0067.6 %5.0211.41226.10-6.9 %0.0
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จ.ภูเก็ตไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.092.11382.85-315.6 %0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.ภูเก็ต19,088.019,888.0948.2 %5.059.7692.04-54.0 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ภูเก็ต3,491.0015,982.00-357.8 %0.0572.71120.9078.9 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดภูเก็ต3,023.751,515.0049.9 %5.0439.6049.2888.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ภูเก็ต27,856.9317,957.1335.5 %5.03,215.94456.7985.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองภูเก็ต 111,744.613,480.0070.4 %5.0306.490.9599.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองภูเก็ต 24,453.451,818.0059.2 %5.0401.5795.0076.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากะทู้4,387.511,362.0069.0 %5.0329.3620.9093.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาถลาง4,774.671,374.0071.2 %5.0390.26111.1571.5 %5.0
ด่านศุลกากรภูเก็ต6,584.553,775.0042.7 %5.0534.68121.6977.2 %5.0
ด่านศุลกากรท่าอากาศยานภูเก็ตไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0998.77128.9087.1 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ภูเก็ต4,256.035,840.00-37.2 %0.0800.90589.9526.3 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดภูเก็ต4,647.691,344.0071.1 %5.01,124.16146.3187.0 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดภูเก็ต4,064.282,011.0050.5 %5.0838.94412.0850.9 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต2,905.822,566.0011.7 %5.0439.6049.8088.7 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดภูเก็ต2,571.741,980.0023.0 %5.0325.50160.9850.5 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดภูเก็ต3,252.412,751.0015.4 %5.0477.63540.18-13.1 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดภูเก็ต1,642.342,235.00-36.1 %0.0320.87138.9056.7 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต3,708.052,125.0042.7 %5.0686.81156.7677.2 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดภูเก็ต3,009.302,878.004.4 %2.0420.58165.3060.7 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดภูเก็ต6,224.4717,751.00-185.2 %0.01,409.42113.3992.0 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดภูเก็ต3,730.873,981.00-6.7 %0.0762.87231.7969.6 %5.0
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 15 (จ.ภูเก็ต)4,390.624,578.00-4.3 %0.0724.84274.7862.1 %5.0
ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตก20,845.1916,772.2719.5 %5.0242.75140.1142.3 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาภูเก็ต 1,754.76320.0081.8 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต3,136.341,526.0051.3 %5.0496.650.9599.8 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดภูเก็ต2,704.821,008.9062.7 %5.0363.54140.6761.3 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดภูเก็ต3,780.133,108.0017.8 %5.0705.82144.9879.5 %5.0
สำนักงานจังหวัดภูเก็ต5,862.8631,373.00-435.1 %0.01,200.241,103.578.1 %4.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดภูเก็ต5,023.92753.0085.0 %5.01,276.30492.0761.4 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดภูเก็ต3,975.191,374.0065.4 %5.0686.81137.7579.9 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดภูเก็ต5,302.0012,575.52-137.2 %0.01,162.2157.3995.1 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดภูเก็ต2,766.152,119.0023.4 %5.0382.55281.2026.5 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดภูเก็ต3,866.535,110.06-32.2 %0.0629.76194.7569.1 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดภูเก็ต3,686.121,789.0051.5 %5.0705.820.9599.9 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดภูเก็ต3,525.561,780.0049.5 %5.0515.6653.9189.5 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดภูเก็ต3,460.963,413.001.4 %0.5591.73112.8380.9 %5.0
สพ.ภูเก็ต11,100.794,690.1257.7 %5.0363.00272.5424.9 %5.0
รจจ.ภูเก็ต 59,052.0341,038.0030.5 %5.0936.99341.6863.5 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดภูเก็ต2,414.051,282.0046.9 %5.0267.67159.4040.4 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดภูเก็ต3,586.023,163.1211.8 %5.0629.76212.8966.2 %5.0
สปส.จ.ภูเก็ต8,818.6010,280.00-16.6 %0.0895.98243.9472.8 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดภูเก็ต3,928.712,126.0045.9 %5.0800.90193.7975.8 %5.0
กลุ่มโบราณคดีและอนุรักษ์โบราณสถาน สาขาภูเก็ต สศก. ๑๒ นครศรีธรรมราช 2,790.57950.0066.0 %5.0400.59185.7153.6 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดภูเก็ต3,265.092,759.2315.5 %5.0420.58161.7761.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต21,608.9113,137.0039.2 %5.0614.43153.4775.0 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดภูเก็ต3,017.853,250.74-7.7 %0.0240.28122.0049.2 %5.0
สถานศึกษา วิทยาลัยเทคนิคถลาง25,058.1528,974.14-15.6 %0.0285.36380.00-33.2 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต44,530.7818,371.2058.7 %5.0640.16121.5081.0 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต42,085.0216,619.0060.5 %5.0513.66128.4475.0 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างภูเก็ต16,464.378,648.0047.5 %5.0350.60104.5070.2 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต12,831.9116,788.00-30.8 %0.01,018.10895.5312.0 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดภูเก็ต 2,962.323,705.00-25.1 %0.0401.57352.5412.2 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดภูเก็ต2,644.46881.0066.7 %5.0306.4971.3876.7 %5.0
ตำรวจภูธรภาค 8 ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ต39,382.7012,697.8367.8 %5.02,595.144,123.06-58.9 %0.0
รวม 507,828 380,475 25.08 % 36,526 15,872 56.55 %