จังหวัดสุราษฎร์ธานี
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี3,264.28153.0095.3 %5.0197.90140.6029.0 %5.0
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 5 สุราษฎร์ธานี5,035.2712,792.00-154.0 %0.01,725.76145.3591.6 %5.0
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดสุราษฎร์ธานี66,319.5758,065.8412.4 %5.0249.27678.83-172.3 %0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.สุราษฎร์ธานี22,054.0215,699.8428.8 %5.089.37104.04-16.4 %0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย อำเภอเกาะสมุยไม่ครบ2,848.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ93.38ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สุราษฎร์ธานีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานคลังเขต 83,635.322,532.8030.3 %5.0747.910.9599.9 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดสุราษฎร์ธานี3,407.661,578.0053.7 %5.0844.660.9599.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรภาค 1114,831.245,183.5865.0 %5.04,634.88103.2597.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สุราษฎร์ธานี22,830.5619,312.4615.4 %5.03,130.411,023.2467.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สุราษฎร์ธานี 214,724.496,940.4452.9 %5.01,742.24214.7087.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสุราษฎร์ธานี6,014.772,086.0065.3 %5.0235.54114.0051.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพุนพิน5,505.731.00100.0 %5.0347.93109.4568.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากาญจนดิษฐ์5,205.76422.0091.9 %5.0242.01117.4251.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าฉาง3,447.50255.0092.6 %5.0319.3298.0269.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพระแสง5,168.06989.0080.9 %5.0378.0447.0787.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าชนะ5,054.90325.0093.6 %5.0342.8696.6171.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเวียงสระ3,762.481,048.0072.1 %5.0421.0738.0091.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาดอนสัก5,187.86566.0089.1 %5.0337.3198.3570.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาไชยา5,124.64738.0085.6 %5.0510.6962.1187.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านนาสาร3,354.78482.0085.6 %5.0297.7739.0086.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเคียนซา5,097.81294.0094.2 %5.0310.2577.4275.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาชัยบุรี3,552.89277.0092.2 %5.0326.6120.7493.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านนาเดิม5,118.97637.0087.6 %5.0243.0365.1773.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านตาขุน5,077.17483.0090.5 %5.0253.7398.3961.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพนม5,034.59336.0093.3 %5.0379.830.9599.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเกาะสมุย3,962.92869.0078.1 %5.0433.260.9599.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเกาะพะงัน4,026.57688.0082.9 %5.0382.8882.6878.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคีรีรัฐนิคม5,104.78200.0096.1 %5.0209.2919.0090.9 %5.0
ด่านศุลกากรบ้านดอน11,995.226,653.0044.5 %5.0692.2642.7593.8 %5.0
ด่านศุลกากรเกาะสมุย8,791.372,631.0070.1 %5.0601.28199.8766.8 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 85,144.179,694.08-88.4 %0.01,972.64733.4062.8 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุราษฎร์ธานี32,634.3112,000.0063.2 %5.09,804.97827.4591.6 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุราษฎร์ธานีสาขาเมืองฯ2,681.311.00100.0 %5.0381.87168.1556.0 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุราษฎร์ธานีสาขาพุนพิน2,652.682,110.0020.5 %5.0471.87349.6025.9 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุราษฎร์ธานีสาขาเวียงสระ2,648.391,385.0047.7 %5.0646.77552.9014.5 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุราษฎร์ธานีสาขาเกาะสมุย3,367.682,255.0033.0 %5.0521.66237.5054.5 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุราษฎร์ธานี989.661,500.00-51.6 %0.0386.9595.0075.4 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสุราษฏร์ธานี4,373.033,326.8323.9 %5.01,320.03707.1846.4 %5.0
สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 103,727.453,060.1617.9 %5.08,054.9966.0099.2 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุราษฎรธานี3,261.291,383.0057.6 %5.0897.36243.2072.9 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดสุราษฎร์ธานี3,155.251,553.0050.8 %5.0891.60290.7067.4 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุราษฎร์ธานี3,436.424,076.90-18.6 %0.0977.740.9599.9 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์เขต 84,579.885,377.55-17.4 %0.01,767.34539.0069.5 %5.0
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 114,935.745,580.01-13.1 %0.01,962.55586.3370.1 %5.0
สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 7 สุราษฏร์ธานี45,855.938,582.0081.3 %5.01,779.891,481.6116.8 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดสุราษฎร์ธานี6,526.224,412.1232.4 %5.01,378.161,153.7816.3 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี5,262.611,783.0066.1 %5.01,643.30695.4457.7 %5.0
ส.ป.ก. สุราษฎร์ธานี5,280.063,578.0032.2 %5.01,393.05641.8453.9 %5.0
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 82,832.952,542.5510.3 %5.01,153.192,506.62-117.4 %0.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดสุราษฎร์ธานี16,320.2617,767.00-8.9 %0.01,624.290.9599.9 %5.0
ท่าอากาศยานสุราษฎร์ธานี199,729.38223,257.45-11.8 %0.0996.34902.509.4 %4.5
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 11(สุราษฎร์ธานี)9,927.699,900.800.3 %0.53,013.59231.8092.3 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสุราษฎร์ธานี3,720.352,888.0022.4 %5.01,057.16494.0053.3 %5.0
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 14 (จ.สุราษฎร์ธานี)3,931.0024,973.72-535.3 %0.01,341.6495.0092.9 %5.0
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 4 (สุราษฎร์ธานี)8,781.931.00100.0 %5.03,012.460.95100.0 %5.0
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 108,438.179,119.54-8.1 %0.03,159.782,183.8030.9 %5.0
สอต.สุราษฎร์ธานี7,975.135,112.0035.9 %5.0114.9034.1370.3 %5.0
สอต.สุราษฎร์ธานี(กาญจนดิษฐ์)1,975.6316.0099.2 %5.081.1623.6070.9 %5.0
กลุ่มงานอุตุนิยมวิทยาอุทกพระแสง1,975.631,061.0046.3 %5.089.6196.55-7.7 %0.0
สอต.สุราษฎร์ธานี(เกาะสมุย)3,229.021,369.0057.6 %5.092.310.9599.0 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี3,512.11838.0076.1 %5.0977.730.9599.9 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี3,111.461,356.0056.4 %5.01,174.30271.7076.9 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี3,942.402,703.0031.4 %5.0690.75278.3559.7 %5.0
สำนักงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี10,217.8553,305.00-421.7 %0.02,502.38893.5564.3 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดสุราษฏร์ธานี8,472.843,483.0058.9 %5.01,320.03860.7334.8 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุราษฎร์ธานี4,299.381.00100.0 %5.0901.690.9599.9 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดสุราษฎร์ธานี7,611.2316,529.00-117.2 %0.01,719.38151.3491.2 %5.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 11 สุราษฎร์ธานี14,715.8315,996.00-8.7 %0.02,244.302,911.75-29.7 %0.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุราษฎร์ธานี13,184.672,671.0079.7 %5.01,453.141,241.6514.6 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานี3,695.715,174.00-40.0 %0.01,072.83418.0061.0 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสุราษฎร์ธานี4,151.422,956.0028.8 %5.01,224.95170.0586.1 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุราษฎ์ธานี4,804.293,899.0018.8 %5.01,396.12201.4085.6 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุราษฎร์ธานี4,770.244,451.976.7 %3.0882.69146.4583.4 %5.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 8 30,273.9312,385.6559.1 %5.0911.78486.2046.7 %5.0
สพ.สุราษฎร์ธานี10,121.4813,464.00-33.0 %0.0631.64237.5062.4 %5.0
เรือนจำกลางสุราษฎร์ธานี85,912.9377,814.389.4 %4.51,586.301,256.8920.8 %5.0
สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 815,157.5415,738.00-3.8 %0.02,429.03459.7581.1 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี6,916.765,532.0020.0 %5.0787.5993.1088.2 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุราษฎร์ธานี6,002.505,009.0016.6 %5.01,791.11494.0072.4 %5.0
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 11 สุราษฎร์ธานี19,657.0016,710.0115.0 %5.0833.92184.8877.8 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี4,502.043,438.0023.6 %5.0996.7685.8991.4 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสุราษร์ธานี7,306.8710,891.56-49.1 %0.01,548.23228.0085.3 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี4,285.161.00100.0 %5.0958.740.9599.9 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสุราษฎร์ธานี3,557.773,820.32-7.4 %0.0623.96616.761.2 %0.5
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 (สุราษฎร์ธานี และชุมพร)33,763.1110,372.8969.3 %5.04,426.13517.6588.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 130,677.788,379.3072.7 %5.01,123.85180.0084.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 253,351.5412,275.9777.0 %5.02,164.57395.4881.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 323,275.6316,805.5127.8 %5.01,704.81161.5090.5 %5.0
สอนคนตาบอดภาคใต้12,726.322,127.2883.3 %5.0387.17304.0021.5 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี4,683.832,775.0040.8 %5.0146.05560.00-283.4 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี76,863.1726,778.0065.2 %5.01,674.27378.0577.4 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์17,068.168,453.0050.5 %5.0933.63ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี15,911.3728,805.00-81.0 %0.0804.73189.0576.5 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุราษฎร์ธานี18,995.8917,833.006.1 %3.01,004.64867.2513.7 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างสุราษฎร์ธานี16,928.2512,030.0028.9 %5.0902.11228.0074.7 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพไชยาไม่ครบ15,782.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ163.97ประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยการอาชีพเวียงสระไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี61,391.7025,896.5857.8 %5.020,857.901,580.7192.4 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11 สุราษฎร์ธานี31,318.9325,261.0019.3 %5.01,095.08246.1377.5 %5.0
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 113,262.391.00100.0 %5.01,304.32167.8987.1 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุราษฏร์ธานี ไม่ครบ3,380.80ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ316.35ประเมินไม่ได้0.0
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 10 (จ.สุราษฎร์ธานี)5,533.9210,961.00-98.1 %0.01,541.3177.1995.0 %5.0
ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 6 (สุราษฎร์ธานี)2,535.521,627.0035.8 %5.0173.690.9099.5 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุราษฏร์ธานีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ตำรวจภูธรจังหวัดสุราษฎร์ธานีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
รวม 1,359,511 1,000,452 26.41 % 142,587 37,325 73.82 %