จังหวัดระนอง
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดระนอง2,381.041,019.6057.2 %5.0347.6693.5673.1 %5.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จ.ระนอง3,564.80635.0082.2 %5.082.1442.7548.0 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.ระนอง134,950.2338,337.1471.6 %5.0835.52120.2585.6 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ระนอง2,987.892,268.9024.1 %5.0537.82114.8378.6 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดระนอง2,903.461,555.5046.4 %5.0537.8251.4490.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ระนอง13,605.0712,030.0011.6 %5.01,906.97542.5671.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองระนอง4,241.44618.0085.4 %5.0241.7692.1661.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากระบุรี3,823.10144.0096.2 %5.0337.2595.0071.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากะเปอร์3,746.11453.0087.9 %5.0321.1442.7586.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาละอุ่น3,671.50267.0092.7 %5.0239.550.9599.6 %5.0
ด่านศุลกากรระนอง5,324.688,838.00-66.0 %0.01,146.3357.4295.0 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ระนอง4,000.956,035.48-50.9 %0.0899.12493.3545.1 %5.0
สรรพสามิตพื้นที่ระนอง สาขากระบุรี2,584.53304.0088.2 %5.0458.67241.3047.4 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดระนอง4,001.742,607.7034.8 %5.0727.99978.55-34.4 %0.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดระนอง3,069.761,893.5038.3 %5.0613.92365.6340.4 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดระนอง2,929.711,583.0046.0 %5.0556.52259.3553.4 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดระนอง3,326.221,329.0060.0 %5.0575.86543.535.6 %2.5
สำนักงานเกษตรจังหวัดระนอง2,389.692,758.00-15.4 %0.0399.92453.07-13.3 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดระนอง3,908.191,161.0070.3 %5.0937.19634.2432.3 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดระนอง(ส.ป.ก.ระนอง)2,485.47391.5084.2 %5.0385.70173.2555.1 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดระนอง13,032.676,847.8347.5 %5.01,112.94110.6490.1 %5.0
ท่าอากาศยานระนอง45,123.6339,645.0012.1 %5.0374.71203.0045.8 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดระนอง3,675.601,811.0050.7 %5.0472.59348.8026.2 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาระนอง 4,589.223,319.5027.7 %5.066.66103.33-55.0 %0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดระนอง3,020.511,285.0057.5 %5.0594.8770.9888.1 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดระนอง2,720.751,328.8051.2 %5.0480.77162.5366.2 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระนอง4,142.362,677.0035.4 %5.0632.90242.2561.7 %5.0
สำนักงานจังหวัดระนอง13,599.1126,809.60-97.1 %0.01,228.61673.9945.1 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดระนอง4,702.766,084.40-29.4 %0.01,051.25225.5778.5 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดระนอง3,133.521,905.3039.2 %5.0594.86164.8072.3 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดระนอง3,953.828,099.03-104.8 %0.0861.09126.0085.4 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดระนอง2,991.232,295.6023.3 %5.0575.85252.7056.1 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดระนอง3,486.155,252.40-50.7 %0.0708.96542.4323.5 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดระนอง3,019.982,548.2015.6 %5.0442.64212.3152.0 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดระนอง4,920.311,801.0063.4 %5.0746.99126.3583.1 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดระนอง2,673.491,544.4042.2 %5.0461.750.9599.8 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดระนอง41,406.273,321.0092.0 %5.012,023.48177.4798.5 %5.0
รจจ.ระนอง 1,080,536.1023,794.4797.8 %5.09,446.55312.4596.7 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดระนอง2,423.95545.4077.5 %5.0366.6768.9881.2 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดระนอง7,167.455,220.0027.2 %5.01,716.81397.0476.9 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดระนอง3,407.511,804.0047.1 %5.0651.93120.7181.5 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดระนอง3,077.014,629.60-50.5 %0.0594.87126.9878.7 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดระนอง3,167.452,929.807.5 %3.5470.12410.2112.7 %5.0
สำนักงาน กศน. จังหวัดระนอง3,586.542,087.0841.8 %5.0575.85185.6867.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง12,289.6014,511.00-18.1 %0.01,496.88648.8256.7 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดระนอง4,293.443,124.0027.2 %5.0288.55125.4056.5 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคระนอง33,482.159,291.9972.2 %5.0845.13115.2786.4 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง15,165.128,517.0043.8 %5.0499.69280.3543.9 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพกระบุรี5,478.684,240.0022.6 %5.0514.86113.3578.0 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระนอง9,442.7519,536.47-106.9 %0.01,448.21962.7033.5 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระนอง 3,591.202,759.0023.2 %5.0766.01301.3960.7 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดระนอง2,823.281,997.0029.3 %5.0423.721.8599.6 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดระนอง16,198.843,055.6881.1 %5.03,091.435,174.09-67.4 %0.0
รวม 1,576,218 308,847 80.41 % 57,717 18,485 67.97 %