จังหวัดชุมพร
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดชุมพร2,580.741,013.0060.7 %5.0467.39100.9278.4 %5.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จ.ชุมพรไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.ชุมพรไม่ครบ10,014.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ58.39ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ชุมพรไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานคลังจังหวัดชุมพร2,750.691,996.0027.4 %5.0619.520.9599.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ชุมพรไม่ครบ11,098.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ285.95ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองชุมพรไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าแซะ4,089.58387.0090.5 %5.0297.5091.0269.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปะทิว3,338.18331.0090.1 %5.0257.7566.5074.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหลังสวน9,753.03929.0090.5 %5.0492.78117.5976.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาละแมไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0387.45101.2773.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพะโต๊ะ3,627.99300.0091.7 %5.0478.9844.7190.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสวี3,567.83619.0082.7 %5.0305.4144.9085.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทุ่งตะโก3,624.41511.0085.9 %5.0322.0999.8169.0 %5.0
ด่านศุลกากรชุมพร3,679.107,752.00-110.7 %0.0771.90116.8384.9 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชุมพร12,236.074,514.5063.1 %5.01,151.971,239.60-7.6 %0.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดชุมพรไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ501.08ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดชุมพร2,966.52589.0080.1 %5.0657.5590.1686.3 %5.0
โครงการก่อสร้างสำนักงานชลประทานที่ 14ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานประมงจังหวัดชุมพรไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชุมพรไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดชุมพร2,143.07ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5509.86ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชุมพร4,404.413,460.0021.4 %5.01,132.98557.2450.8 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดชุมพร4,115.292,939.0028.6 %5.0796.04192.0375.9 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดชุมพร5,137.667,929.33-54.3 %0.01,266.06941.0025.7 %5.0
ท่าอากาศยานชุมพร51,308.5330,109.0041.3 %5.0586.58480.5018.1 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชุมพรไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาชุมพร4,757.026,387.00-34.3 %0.069.130.00100.0 %5.0
สอต.ชุมพร(สวี)ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.063.7077.83-22.2 %0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดชุมพร3,344.691,298.0061.2 %5.0809.6865.2491.9 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดชุมพร3,031.87178.0094.1 %5.0600.53418.7430.3 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดชุมพร3,429.043,914.00-14.1 %0.0828.70ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานจังหวัดชุมพร44,072.4453,096.21-20.5 %0.02,597.21929.5664.2 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดชุมพร7,381.743,650.5050.5 %5.01,665.43368.0877.9 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชุมพร3,608.562,393.0033.7 %5.0866.7372.9491.6 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดชุมพรไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชุมพร1,399.212,792.00-99.5 %0.0714.60217.5069.6 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดชุมพรไม่ครบ3,948.40ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ232.33ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดชุมพร3,295.312,372.0028.0 %5.0790.66105.4886.7 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชุมพร3,497.541,320.0062.3 %5.0661.68103.9184.3 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดชุมพรไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สพ.ชุมพร12,005.413,300.0072.5 %5.0790.66211.2173.3 %5.0
รจจ.ชุมพร 50,155.9232,340.0035.5 %5.0918.46379.6758.7 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดชุมพรไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดชุมพรไม่ครบ4,241.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ249.85ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดชุมพรไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สปส.จ.ชุมพร4,362.416,227.00-42.7 %0.0814.60123.5084.8 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชุมพรไม่ครบ1,861.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ250.42ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดชุมพรไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนชุมพรไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 127,054.598,372.0069.1 %5.01,354.75258.1580.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 26,007.5711,071.61-84.3 %0.01,348.53119.7091.1 %5.0
ชุมพรปัญญานุกูลไม่ครบ6,404.57ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ225.79ประเมินไม่ได้0.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดชุมพรไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเทคนิคชุมพร51,495.28ไม่ครบประเมินไม่ได้0.51,044.09ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชุมพรไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยประมงชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ไม่ครบ11,905.01ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ362.65ประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างชุมพร7,837.0743,178.58-451.0 %0.0561.490.00100.0 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพท่าแซะไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยการอาชีพหลังสวนไม่ครบ12,728.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ164.53ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชุมพร18,271.8123,672.00-29.6 %0.02,617.67285.0089.1 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชุมพร 3,331.833,090.197.3 %3.5706.33397.1443.8 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชุมพรไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ268.73ประเมินไม่ได้0.0
ตำรวจภูธรจังหวัดชุมพร25,671.2810,796.0057.9 %5.04,154.153,844.657.5 %3.5
รวม 349,695 282,827 0.00 % 31,467 12,263 0.00 %