จังหวัดลพบุรี
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลพบุรี3,140.491,001.0068.1 %5.0234.3889.7961.7 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ลพบุรี3,283.338,927.00-171.9 %0.0624.47153.8475.4 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดลพบุรี3,584.252,150.0040.0 %5.0719.55123.0282.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ลพบุรี11,863.8714,534.00-22.5 %0.03,183.85624.9880.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองลพบุรี5,933.012,881.0051.4 %5.0302.9799.0667.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาชัยบาดาล5,951.771,087.0081.7 %5.0486.36104.3578.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโคกสำโรง4,016.99841.0079.1 %5.0311.62152.8950.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านหมี่4,279.64986.0077.0 %5.0312.85125.3259.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพัฒนานิคม4,853.73754.0084.5 %5.0255.11103.1359.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าวุ้ง3,369.79870.0074.2 %5.0137.1984.3638.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าหลวง4,135.37674.0083.7 %5.0400.4053.8786.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองม่วง6,933.49436.0093.7 %5.01,592.2178.5095.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโคกเจริญ11,564.20695.0094.0 %5.0275.718.9796.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสระโบสถ์4,970.19828.0083.3 %5.0260.807.8597.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลำสนธิ4,151.96266.0093.6 %5.0384.979.5597.5 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลพบุรี 3,245.923,075.605.2 %2.5605.45724.49-19.7 %0.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดลพบุรี4,270.831,858.0056.5 %5.01,023.80761.4625.6 %5.0
สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 74,384.824,709.52-7.4 %0.01,478.21284.9780.7 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลพบุรี3,519.553,146.0010.6 %5.0719.57208.9471.0 %5.0
สำนักงานชลประทานที่ 1036,550.1836,683.00-0.4 %0.012,155.423,116.6074.4 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดลพบุรี3,148.011,973.0037.3 %5.0646.20487.0824.6 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลพบุรี4,278.364,117.003.8 %1.5871.70874.93-0.4 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดลพบุรี2,469.563,132.83-26.9 %0.0501.2685.1383.0 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดลพบุรี6,254.334,868.0022.2 %5.0795.64673.9315.3 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดลพบุรี6,805.315,001.1026.5 %5.0729.41159.7378.1 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดลพบุรี15,224.9916,401.92-7.7 %0.0947.74507.5246.4 %5.0
สำนักงานทางหลวงที่ 1113,278.8823,237.00-75.0 %0.03,943.813,449.4512.5 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลพบุรี4,017.534,328.00-7.7 %0.0833.66310.1562.8 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดลพบุรี2,777.111,213.0056.3 %5.0453.3470.8984.4 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดลพบุรี3,051.501,536.0049.7 %5.0548.40173.9468.3 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลพบุรี4,939.335,413.14-9.6 %0.0852.68442.9348.1 %5.0
สำนักงานจังหวัดลพบุรีไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.01,385.111,159.2416.3 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดลพบุรี4,857.233,932.0019.0 %5.01,233.00144.0288.3 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลพบุรี3,682.654,108.00-11.6 %0.0776.61455.1741.4 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดลพบุรี16,624.738,248.7050.4 %5.01,822.4954.0497.0 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลพบุรี4,273.622,491.0041.7 %5.0985.79266.9372.9 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดลพบุรี3,795.651,978.0047.9 %5.0814.63178.3978.1 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดลพบุรี3,788.732,156.0043.1 %5.0814.65233.1171.4 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลพบุรี6,975.696,579.785.7 %2.51,461.20416.7671.5 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดลพบุรี5,966.715,738.523.8 %1.5719.572.8599.6 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดลพบุรี12,918.723,150.7875.6 %5.0757.60197.6073.9 %5.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 11 จังหวัดลพบุรี22,301.0521,369.004.2 %2.01,886.04313.0583.4 %5.0
รจก.ลพบุรี 84,293.3857,412.0031.9 %5.01,143.19518.9854.6 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดลพบุรี2,860.001,465.0048.8 %5.0529.4199.3481.2 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดลพบุรี4,019.062,094.6047.9 %5.0852.68197.7076.8 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดลพบุรี3,290.431,952.0040.7 %5.0681.54326.6052.1 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดลพบุรี5,726.114,947.5013.6 %5.01,328.08913.6731.2 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลพบุรี4,540.625,903.04-30.0 %0.01,061.85104.0590.2 %5.0
สำนักศิลปากรที่ 4 ลพบุรี4,397.807,717.40-75.5 %0.01,501.59630.5058.0 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดลพบุรี7,334.149,366.66-27.7 %0.02,031.68276.2686.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 120,662.5420,427.771.1 %0.51,248.35440.6064.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 234,038.7415,744.0053.7 %5.03,228.63459.2785.8 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 61,888.306,684.56-254.0 %0.0458.05587.85-28.3 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี51,943.7498,393.00-89.4 %0.0619.132,300.28-271.5 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี แห่งที่ 212,955.165,713.0055.9 %5.0663.40495.3925.3 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาลพบุรี18,595.363,973.2878.6 %5.0598.2282.3186.2 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลพบุรี27,298.4516,800.6038.5 %5.0835.60663.3920.6 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี12,086.619,589.0020.7 %5.0593.73419.2629.4 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคโคกสำโรง20,160.4117,007.0015.6 %5.0731.77855.99-17.0 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพชัยบาดาล57,027.3315,352.0073.1 %5.0851.26125.9985.2 %5.0
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคกลาง 13,290.262,642.0080.1 %5.04,799.4342.8499.1 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรี9,090.0427,145.00-198.6 %0.02,606.123,030.95-16.3 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลพบุรี 4,489.334,235.005.7 %2.5907.18442.6051.2 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลพบุรี3,427.962,536.1326.0 %5.0681.53179.1073.7 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดลพบุรี24,125.9034,607.53-43.4 %0.03,637.0913,007.93-257.6 %0.0
รวม 712,975 589,083 17.38 % 80,835 43,774 45.85 %