จังหวัดสงขลา
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคใต้3,251.223,955.70-21.7 %0.01,488.4547.1596.8 %5.0
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 690,645.137,581.0091.6 %5.0389.81129.6066.8 %5.0
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา2,605.17630.0075.8 %5.0520.51346.5633.4 %5.0
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดสงขลา63,740.9028,024.0056.0 %5.0200.72510.15-154.2 %0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.สงขลา19,424.878,316.0057.2 %5.087.84192.70-119.4 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สงขลา11,366.7611,112.002.2 %1.01,574.36371.4576.4 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดสงขลา3,172.852,963.306.6 %3.0775.670.9599.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรภาค 1228,498.5348,219.42-69.2 %0.08,366.8688.3598.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สงขลา 117,702.7231,485.93-77.9 %0.03,591.41459.5087.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สงขลา 2ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.05,408.77468.3591.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสงขลาไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0289.130.9599.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสะเดา4,236.74748.0082.3 %5.0525.2654.8389.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาระโนด3,645.21639.0082.5 %5.0451.5161.8386.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเทพา3,770.91446.0088.2 %5.0407.76115.2071.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาจะนะ3,563.02396.0088.9 %5.0299.3258.9080.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสทิงพระ3,489.06460.0086.8 %5.0246.3895.9561.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาทวี3,490.83200.0094.3 %5.0357.38112.6668.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสะบ้าย้อย3,384.79541.0084.0 %5.0460.01121.6073.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสิงหนคร3,473.32776.0077.7 %5.0302.0393.7669.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหาดใหญ่ 15,386.471,805.0066.5 %5.0386.55189.0551.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหาดใหญ่ 2ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0392.48105.4573.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาหม่อม3,574.71775.0078.3 %5.0201.5780.7559.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขารัตภูมิ3,411.94610.0082.1 %5.0332.61104.5068.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางกล่ำ3,716.88343.0090.8 %5.0242.39161.5033.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาควนเนียง3,638.45274.0092.5 %5.0298.80154.8548.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคลองหอยโข่ง3,491.15356.0089.8 %5.0194.4998.8049.2 %5.0
สำนักงานศุลกากรภาคที่ 4ไม่ครบ17,515.71ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ705.72ประเมินไม่ได้0.0
ด่านศุลกากรปาดังเบซาร์17,804.0120,967.00-17.8 %0.02,019.04164.3591.9 %5.0
ด่านศุลกากรสะเดา7,918.4776,273.80-863.2 %0.02,058.45599.7970.9 %5.0
ด่านศุลกากรสงขลา8,601.3019,605.13-127.9 %0.01,243.31456.0063.3 %5.0
ด่านศุลกากรท่าอากาศยานหาดใหญ่1,643.298,204.88-399.3 %0.0768.52361.9552.9 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 97,829.1511,742.50-50.0 %0.02,050.64822.7059.9 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สงขลา7,305.3813,874.00-89.9 %0.01,969.631,303.4033.8 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสงขลา4,464.231,695.8562.0 %5.0737.66119.6183.8 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสงขลา7,702.834,506.4441.5 %5.01,726.47906.3947.5 %5.0
สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 116,268.505,762.428.1 %4.01,564.13105.0093.3 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสงขลา4,909.084,363.6511.1 %5.0889.76318.6564.2 %5.0
สำนักงานชลประทานที่ 1627,515.0760,476.00-119.8 %0.08,416.163,238.5561.5 %5.0
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 93,789.431,709.0054.9 %5.01,291.5251.2196.0 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดสงขลาไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลา4,011.072,927.0027.0 %5.01,003.861,105.80-10.2 %0.0
สำนักงานปศุสัตว์เขต 94,652.843,414.2026.6 %5.01,621.16495.9069.4 %5.0
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 124,858.063,867.6020.4 %5.01,804.941,257.6030.3 %5.0
สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 8 สงขลา14,407.4713,519.356.2 %3.01,635.85231.7085.8 %5.0
สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 จ.สงขลา4,354.076,315.10-45.0 %0.01,963.86229.7388.3 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดสงขลา2,339.393,823.00-63.4 %0.0550.97819.39-48.7 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสงขลา5,433.093,656.7032.7 %5.01,669.441,176.4929.5 %5.0
ส.ป.ก. สงขลา4,134.853,089.6825.3 %5.01,042.47240.7776.9 %5.0
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 967,815.222,177.6096.8 %5.04,610.521,986.2456.9 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดสงขลา18,108.3121,365.28-18.0 %0.02,664.50486.4081.7 %5.0
สำนักงานทางหลวงที่ 18 12,827.7412,525.542.4 %1.04,634.121,727.1062.7 %5.0
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 12 (สงขลา)6,278.0416,063.00-155.9 %0.02,125.11532.0075.0 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสงขลา4,114.482,526.0038.6 %5.01,098.94408.4462.8 %5.0
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 16 (จ.สงขลา)3,311.684,058.50-22.6 %0.01,101.89277.9174.8 %5.0
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 6 13,259.1714,900.16-12.4 %0.04,649.99ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 811,167.9211,633.00-4.2 %0.03,931.313,489.2911.2 %5.0
ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก40,800.6329,900.2126.7 %5.0492.19182.7162.9 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาสงขลา(คอหงส์)ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.065.2081.22-24.6 %0.0
สอต.สงขลา(สะเดา)1,982.38577.2070.9 %5.072.6387.71-20.8 %0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดสงขลา4,092.481,449.0064.6 %5.0927.8245.9395.0 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดสงขลา2,811.461,919.0031.7 %5.0680.61310.8954.3 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสงขลา3,475.083,974.00-14.4 %0.0927.93537.7042.1 %5.0
สำนักงานจังหวัดสงขลาไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดสงขลา8,131.8110,330.46-27.0 %0.02,277.951,239.5445.6 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสงขลาไม่ครบ2,098.20ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ217.62ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดสงขลา11,022.6812,268.58-11.3 %0.03,190.72189.4394.1 %5.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 12 ลงขลา25,960.0018,281.0029.6 %5.03,200.89944.4070.5 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัด สงขลา3,487.002,494.2028.5 %5.0946.81170.4182.0 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสงขลา3,984.712,947.7026.0 %5.01,060.93111.1589.5 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสงขลา5,343.973,238.0039.4 %5.01,213.0657.9595.2 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสงขลา4,272.902,227.0047.9 %5.01,213.0348.1796.0 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสงขลา5,435.9313,848.00-154.7 %0.0946.810.9599.9 %5.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 9 จังหวัดสงขลา17,615.6313,229.8024.9 %5.0723.57322.5655.4 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสงขลา50,821.5023,222.9954.3 %5.0786.44200.7374.5 %5.0
เรือนจำกลางสงขลา89,563.5986,736.003.2 %1.51,407.93291.1679.3 %5.0
เรือนจำจังหวัดสงขลา 58,787.1250,294.0014.4 %5.01,055.41620.5241.2 %5.0
ทสญ.สงขลา 41,491.2119,400.4153.2 %5.0881.30456.0148.3 %5.0
ทัณฑสถานบำบัดพิเศษสงขลา73,524.4073,503.000.0 %0.51,349.41502.5362.8 %5.0
สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 915,528.2316,138.44-3.9 %0.01,938.65789.2959.3 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดสงขลา2,373.091,579.0033.5 %5.0604.55262.7956.5 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสงขลา3,445.941,394.9959.5 %5.0927.79433.6753.3 %5.0
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 12 สงขลา30,386.3022,878.0024.7 %5.02,279.83412.3081.9 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสงขลา3,803.951,723.0054.7 %5.011,770.08203.4698.3 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสงขลา5,551.149,058.37-63.2 %0.01,403.12263.1581.2 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสงขลา5,304.873,714.8430.0 %5.01,089.05285.0073.8 %5.0
สำนักศิลปากรที่ 11 สงขลา5,660.816,330.27-11.8 %0.01,887.39378.3580.0 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสงขลาไม่ครบ8,644.44ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ798.00ประเมินไม่ได้0.0
สถาบันพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยภาคใต้4,689.8210,701.00-128.2 %0.01,308.14101.5092.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 116,656.648,260.0550.4 %5.01,001.1033.2596.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 225,239.1011,536.2254.3 %5.01,218.2485.5093.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 352,867.349,365.9682.3 %5.01,637.62329.9779.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 (จังหวัดสงขลา และสตูล)8,554.88102.0098.8 %5.064,790.47154.6099.8 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 3 จังหวัดสงขลา1,500.268,844.00-489.5 %0.0445.37391.3012.1 %5.0
โสตศึกษาจังหวัดสงขลา47,945.554,889.0089.8 %5.068.1693.30-36.9 %0.0
โรงเรียนสงขลาพัฒนาปัญญา17,182.326,524.6462.0 %5.0238.23239.53-0.5 %0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างสงขลา21,065.3117,609.0016.4 %5.0821.91200.4575.6 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพนาทวีไม่ครบ15,048.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยการอาชีพสมเด็จเจ้าพะโคะ16,559.6710,824.0034.6 %5.0770.24144.2681.3 %5.0
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการอาชีวศึกษาภาคใต้2,664.201,551.5541.8 %5.01,394.7833.0097.6 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเทคนิคจะนะ31,535.2315,936.0049.5 %5.0877.72505.1342.4 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา147,712.9510,072.0093.2 %5.0918.79353.1561.6 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสงขลาไม่ครบ22,865.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ242.91ประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยการอาชีพหลวงประธานราษฎร์นิกร88,899.1320,035.0077.5 %5.0994.37440.7555.7 %5.0
วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา16,996.8636,295.63-113.5 %0.02,357.212,479.88-5.2 %0.0
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา7,659.1913,948.00-82.1 %0.02,812.781,648.1541.4 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 12 สงขลา50,500.0130,209.7540.2 %5.01,012.22475.1853.1 %5.0
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 124,109.301,132.0072.5 %5.01,191.75143.7987.9 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา 4,347.743,983.218.4 %4.0721.19365.2349.4 %5.0
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 11(จ.สงขลา)5,618.937,383.95-31.4 %0.01,793.70110.2093.9 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่เขต 1 สงขลา3,963.457,407.21-86.9 %0.01,420.26292.5579.4 %5.0
ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 5 (สงขลา)2,628.262,157.0017.9 %5.0394.0160.9384.5 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสงขลา3,048.58873.0071.4 %5.0661.59294.5055.5 %5.0
ตำรวจภูธรภาค 946,735.0643,279.007.4 %3.518,266.5411,315.0038.1 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดสงขลาไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ7,546.51ประเมินไม่ได้0.0
รวม 1,732,844 1,221,275 29.52 % 236,424 56,859 75.95 %