จังหวัดสตูล
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสตูล1,876.191,233.0034.3 %5.0392.650.9599.8 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดสตูล31,544.9913,700.0056.6 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สตูล3,264.394,644.06-42.3 %0.0506.75286.9043.4 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดสตูล3,210.561.00100.0 %5.0544.7847.7691.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สตูล7,855.876,308.7419.7 %5.01,818.85390.4578.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสตูล4,120.78106.0097.4 %5.0215.7385.5060.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาควนโดน3,237.32537.0083.4 %5.0167.7872.2057.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาควนกาหลง3,791.391.00100.0 %5.0258.6466.5074.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าแพ3,665.04463.0087.4 %5.0179.7576.0057.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาละงู3,690.43621.0083.2 %5.0295.3476.0074.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทุ่งหว้า3,209.16459.0085.7 %5.0336.6361.7581.7 %5.0
ด่านศุลกากรสตูล12,003.198,475.9729.4 %5.0802.71990.75-23.4 %0.0
ด่านศุลกากรวังประจัน4,506.585,204.00-15.5 %0.0510.07124.4575.6 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สตูล3,348.121,498.0055.3 %5.0734.94833.15-13.4 %0.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสตูล2,556.361,084.2057.6 %5.0848.99167.2080.3 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสตูล4,804.782,446.0049.1 %5.01,305.42859.7534.1 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสตูล2,864.691,410.0050.8 %5.0582.810.00100.0 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดสตูล2,917.391,839.0037.0 %5.0544.78641.00-17.7 %0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสตูล2,391.281,875.0021.6 %5.0392.65976.60-148.7 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดสตูล4,389.034,524.50-3.1 %0.0901.08322.0564.3 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสตูล4,129.681,980.0052.1 %5.0982.15158.6583.8 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสตูล2,901.781,577.0045.7 %5.0601.83320.1546.8 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดสตูล4,093.049,646.50-135.7 %0.0865.18878.75-1.6 %0.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสตูล3,298.972,322.0029.6 %5.0696.91143.4579.4 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาสตูล 2,232.50564.0074.7 %5.045.0471.04-57.7 %0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดสตูล3,276.93719.0078.1 %5.0620.8446.8492.5 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดสตูล2,743.611,292.5052.9 %5.0487.73113.3576.8 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสตูล3,863.414,483.39-16.0 %0.0696.91150.1078.5 %5.0
สำนักงานจังหวัดสตูลไม่ครบ19,720.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ552.55ประเมินไม่ได้0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดสตูล4,415.382,699.0038.9 %5.01,058.21151.8585.7 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสตูล2,949.621,324.0055.1 %5.0620.85114.0081.6 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดสตูล6,832.089,055.62-32.5 %0.01,153.2994.4391.8 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัด สตูล11,353.171,347.0088.1 %5.0601.8378.8586.9 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสตูล3,455.233,106.0010.1 %5.0772.97325.8557.8 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสตูล2,761.091,780.0035.5 %5.0544.7848.4591.1 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสตูล3,787.331,431.0062.2 %5.0757.0645.3094.0 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสตูล3,190.891,671.0047.6 %5.0449.700.9599.8 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสตูล9,258.829,943.00-7.4 %0.0369.34214.7041.9 %5.0
รจจ.สตูล 32,770.9036,942.00-12.7 %0.0613.132,090.00-240.9 %0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดสตูล2,437.80584.0076.0 %5.0373.64123.5066.9 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสตูล3,274.391,831.0044.1 %5.0734.94151.0579.4 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสตูล2,895.471,894.0034.6 %5.0582.81192.8566.9 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสตูล5,495.645,782.17-5.2 %0.0811.01206.1574.6 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสตูล4,505.432,769.5038.5 %5.0620.85120.1780.6 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสตูล5,537.333,843.0030.6 %5.0770.6578.9089.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล11,478.317,896.8431.2 %5.01,266.29314.4575.2 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสตูล4,486.763,182.6829.1 %5.0400.9396.3776.0 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคสตูล53,577.4912,858.0076.0 %5.0964.87210.9578.1 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสตูล23,962.4911,514.8351.9 %5.0633.63606.104.3 %2.0
วิทยาลัยการอาชีพละงู34,546.8612,826.0062.9 %5.0577.0495.5683.4 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล10,007.1715,795.85-57.8 %0.01,300.07907.2530.2 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสตูล 3,018.391,891.4137.3 %5.0582.8154.2790.7 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสตูล2,389.57654.0072.6 %5.0354.62161.5054.5 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดสตูล34,466.3212,504.6463.7 %5.02,486.514,954.39-99.3 %0.0
รวม 418,641 244,141 41.68 % 35,156 19,399 44.82 %