จังหวัดตรัง
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดตรังไม่ครบ637.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ157.99ประเมินไม่ได้0.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์ แห่งประเทศไทยจังหวัดตรัง9,070.845,344.4041.1 %5.0125.1681.9934.5 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.ตรัง20,638.828,919.9256.8 %5.071.2984.36-18.3 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ตรัง3,017.541,245.0058.7 %5.0627.49303.0551.7 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดตรัง2,929.262,741.006.4 %3.0627.4981.3487.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ตรัง11,971.496,915.2642.2 %5.02,395.96756.2068.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองตรัง5,818.371,233.0078.8 %5.0303.0743.7085.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากันตัง3,814.461,129.0070.4 %5.0275.50115.2258.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาห้วยยอด3,715.97843.0077.3 %5.0334.43104.6468.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาย่านตาขาว3,969.41599.0084.9 %5.0255.07113.7755.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสิเกา3,441.44351.0089.8 %5.0253.01111.9655.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปะเหลียน3,467.97350.0089.9 %5.0314.74109.1065.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขารัษฎา3,429.76244.0092.9 %5.0263.8394.9164.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังวิเศษ3,446.48501.0085.5 %5.0317.36150.7752.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาโยง3,416.99303.0091.1 %5.0139.78109.0322.0 %5.0
ด่านศุลกากรกันตัง11,629.815,049.0056.6 %5.0732.73320.1556.3 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ตรัง4,315.934,787.17-10.9 %0.01,159.93236.5579.6 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดตรัง2,691.302,125.0021.0 %5.0532.4191.8082.8 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดตรัง4,019.012,557.0036.4 %5.01,064.84746.8929.9 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดตรัง5,190.081,275.0075.4 %5.0666.21228.0065.8 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดตรัง2,920.641,570.0046.2 %5.0589.45130.0077.9 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตรัง4,374.621,923.0056.0 %5.01,159.93579.5050.0 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดตรัง1,954.853,541.00-81.1 %0.0475.57242.2549.1 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดตรัง6,206.243,726.4640.0 %5.01,235.98358.2871.0 %5.0
ส.ป.ก.ตรัง3,743.713,202.2914.5 %5.0817.6575.5390.8 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดตรัง6,220.938,487.37-36.4 %0.01,464.19216.9085.2 %5.0
ท่าอากาศยานตรัง170,644.7364,602.9962.1 %5.0484.58155.3068.0 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดตรัง3,306.533,206.003.0 %1.5779.61243.5868.8 %5.0
สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 6 ตรัง5,215.143,973.7023.8 %5.04,972.03ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สถานีอุตุนิยมวิทยาตรัง 4,349.284,547.00-4.5 %0.069.3749.3028.9 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดตรัง3,326.85733.0078.0 %5.0741.570.9599.9 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดตรัง2,920.961,410.0051.7 %5.0589.44171.7070.9 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตรัง3,389.153,967.00-17.1 %0.0798.62207.7074.0 %5.0
สำนักงานจังหวัดตรัง5,856.9329,594.00-405.3 %0.01,654.352,200.00-33.0 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดตรัง4,850.374,544.006.3 %3.01,350.09249.0781.6 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดตรัง5,504.481,708.0069.0 %5.0760.60125.2883.5 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดตรัง9,817.1414,248.17-45.1 %0.01,445.85107.3592.6 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตรัง4,296.382,750.0036.0 %5.01,045.82847.4019.0 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดตรัง4,009.633,935.001.9 %0.5950.76771.3518.9 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตรัง3,445.091,950.0043.4 %5.0798.62133.0083.3 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตรัง3,947.302,556.0035.2 %5.01,026.82313.2869.5 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดตรัง2,954.144,438.00-50.2 %0.0608.4757.9590.5 %5.0
สพ.ตรัง12,817.5611,082.0013.5 %5.0966.59222.3077.0 %5.0
รจจ.ตรัง 159,564.5062,735.0060.7 %5.01,074.72590.2545.1 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดตรัง2,626.02752.0071.4 %5.0456.3471.2584.4 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดตรัง3,797.703,111.0018.1 %5.0912.73175.7580.7 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดตรัง2,710.591,022.0062.3 %5.0551.42190.0065.5 %5.0
สปส.จ.ตรัง5,655.975,692.00-0.6 %0.0969.76147.2584.8 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดตรัง2,926.621,597.0045.4 %5.0684.53253.4463.0 %5.0
สำนักงานกศน.จังหวัดตรัง4,751.204,636.382.4 %1.0760.58323.0057.5 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาตรัง8,398.302,468.4070.6 %5.0709.9538.0094.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 (จังหวัดตรัง และกระบี่)15,354.7210,608.0630.9 %5.02,420.35403.7183.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 111,187.0112,192.34-9.0 %0.01,228.26166.0086.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 227,875.2011,898.0957.3 %5.01,336.19341.0574.5 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 46,973.625,292.8424.1 %5.0169.54423.70-149.9 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคตรัง78,613.8020,706.0073.7 %5.01,317.61193.8085.3 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง24,780.1718,176.0126.7 %5.0708.01551.0022.2 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างตรัง19,189.7512,284.0636.0 %5.0652.13177.8072.7 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพกันตัง10,192.6711,587.20-13.7 %0.0573.87113.4580.2 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพตรัง51,975.0410,012.0180.7 %5.0668.10114.0082.9 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพปะเหลียน10,583.035,570.0047.4 %5.0618.910.9599.8 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพห้วยยอด23,699.4219,320.0018.5 %5.0758.60121.0684.0 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง10,399.4220,677.00-98.8 %0.01,779.22447.7374.8 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 12/1ตรัง38,222.2125,048.0034.5 %5.0715.85211.2170.5 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตรัง 3,738.142,754.0026.3 %5.0836.65463.6044.6 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดตรัง2,514.431,187.0052.8 %5.0475.36113.8576.1 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดตรัง36,587.7411,569.0068.4 %5.03,880.625,800.64-49.5 %0.0
รวม 948,385 509,102 46.32 % 54,534 22,774 58.24 %