จังหวัดพัทลุง
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพัทลุง2,367.711,081.0054.3 %5.0371.09111.8969.8 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดพัทลุง17,546.751,662.9590.5 %5.062.8446.1826.5 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่พัทลุง3,702.562,059.0044.4 %5.0634.8992.1585.5 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดพัทลุง3,873.891,240.0068.0 %5.0599.3236.2494.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่พัทลุง11,236.108,216.0226.9 %5.02,196.65408.1081.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปากพะยูน3,941.44511.0087.0 %5.0328.4350.4684.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาควนขนุน 3,776.19474.0087.4 %5.0243.8524.6189.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเขาชัยสน3,422.40399.0088.3 %5.0209.541.9099.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาตะโหมด3,500.00518.0085.2 %5.0241.2838.8083.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีบรรพต3,542.78325.0090.8 %5.0383.9694.5575.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาป่าบอน3,625.34196.0094.6 %5.0282.4692.7867.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางแก้ว3,606.27372.0089.7 %5.0126.8229.7176.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาป่าพะยอม3,489.79438.0087.4 %5.0204.1370.4965.5 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พัทลุง5,546.595,330.253.9 %1.5867.45348.6559.8 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พัทลุง สาขาตะโหมด2,601.57614.0076.4 %5.0400.49370.507.5 %3.5
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดพัทลุง5,460.322,331.0057.3 %5.0866.49460.7546.8 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพัทลุง2,997.631,493.0050.2 %5.0465.87192.6658.6 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดพัทลุง4,703.361,619.0065.6 %5.0694.36561.6119.1 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพัทลุง3,575.732,125.0040.6 %5.0751.431,087.75-44.8 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดพัทลุง2,383.302,215.007.1 %3.5530.47214.1159.6 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพัทลุง4,984.424,199.0015.8 %5.01,427.41752.9647.2 %5.0
ส.ป.ก. พัทลุง3,941.902,709.0031.3 %5.0721.81169.6976.5 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดพัทลุง14,659.738,085.3044.8 %5.01,207.81377.3168.8 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพัทลุง3,388.161,958.1042.2 %5.0732.41218.5070.2 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาพัทลุง2,442.561,213.0050.3 %5.049.89118.75-138.0 %0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดพัทลุง2,440.48314.0087.1 %5.0447.1647.5089.4 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดพัทลุง3,261.631,129.1465.4 %5.0504.21381.9024.3 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพัทลุง3,295.073,125.795.1 %2.5713.38220.4069.1 %5.0
สำนักงานจังหวัดพัทลุง16,789.4736,255.55-115.9 %0.01,207.811,116.997.5 %3.5
ที่ทำการปกครองจังหวัดพัทลุง5,414.373,709.0031.5 %5.01,436.69343.0276.1 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพัทลุง4,563.262,129.0053.3 %5.0580.65139.6975.9 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดพัทลุง5,550.567,351.65-32.4 %0.01,169.76103.9091.1 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพัทลุง3,715.90635.0082.9 %5.0903.56617.5031.7 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพัทลุง3,314.052,974.0010.3 %5.0732.41338.1653.8 %5.0
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพัทลุง3,855.043,720.003.5 %1.5639.1473.9588.4 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพัทลุง4,874.501,516.0068.9 %5.0941.59177.2281.2 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพัทลุง23,239.364,520.3880.5 %5.0656.352.4299.6 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดพัทลุง11,789.472,176.0081.5 %5.02,900.43139.7295.2 %5.0
เรือนจำกลางพัทลุง 52,995.2831,588.2740.4 %5.0843.06304.7963.8 %5.0
ทสป.บ้านนาวง 13,512.5214,094.60-4.3 %0.0434.09375.4013.5 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดพัทลุง2,754.24805.0070.8 %5.0390.13120.0069.2 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพัทลุงไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดพัทลุง5,489.985,332.972.9 %1.0808.472.9399.6 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพัทลุง4,466.69589.0086.8 %5.0618.31133.9378.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 138,389.458,186.6278.7 %5.01,068.46190.5582.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 24,416.209,722.84-120.2 %0.01,163.86401.8565.5 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพัทลุง29,634.372,743.6090.7 %5.0292.0341.9785.6 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง89,531.3428,032.0068.7 %5.01,537.04172.0188.8 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคป่าพะยอม27,279.237,786.0071.5 %5.0684.22100.7085.3 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง202,976.7813,480.8093.4 %5.03,868.76374.0090.3 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง21,628.855,761.5873.4 %5.0602.32165.6072.5 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพควนขนุน8,647.26237.1397.3 %5.0492.91323.6134.3 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพบางแก้ว 35,216.4110,084.0071.4 %5.0552.01148.1773.2 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง385,592.8416,716.0095.7 %5.01,794.691,223.0831.9 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพัทลุง 3,274.982,499.3023.7 %5.0706.3336.7394.8 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพัทลุง3,005.861,126.0062.5 %5.0481.79197.7958.9 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดพัทลุง22,186.3019,563.0011.8 %5.05,292.442,714.8548.7 %5.0
รวม 1,167,418 299,288 74.36 % 49,065 16,701 65.96 %