จังหวัดปัตตานี
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดปัตตานี2,430.54400.0083.5 %5.0369.29113.0569.4 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.ปัตตานี14,848.2510,330.6030.4 %5.078.7383.99-6.7 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ปัตตานี2,752.724,185.06-52.0 %0.0464.3795.0079.5 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดปัตตานี3,037.222,335.0023.1 %5.0578.480.9599.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ปัตตานี23,884.7212,860.8046.2 %5.02,518.12200.4592.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองปัตตานี3,753.691,525.0059.4 %5.0192.1858.9069.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสายบุรี3,408.26337.0090.1 %5.0257.44168.1534.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขายะรัง3,571.58500.0086.0 %5.0169.3411.4093.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโคกโพธิ์3,339.60701.0079.0 %5.0217.0646.5578.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองจิก3,515.03467.0086.7 %5.0158.2876.0052.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขายะหริ่ง3,444.46469.0086.4 %5.0149.6885.5042.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปะนาเระ3,481.35339.0090.3 %5.0215.1285.5060.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขามายอ3,489.66299.0091.4 %5.0190.5392.1551.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทุ่งยางแดง3,208.06418.0087.0 %5.0195.99171.0012.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาไม้แก่น3,202.66212.0093.4 %5.0233.41195.7016.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่ลาน3,926.75294.0092.5 %5.0171.6747.5072.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากะพ้อ3,391.48232.0093.2 %5.0250.21152.0039.3 %5.0
ด่านศุลกากรปัตตานี2,992.944,898.39-63.7 %0.0521.42183.3564.8 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ปัตตานี6,145.951,088.0082.3 %5.0787.66266.0066.2 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ปัตตานี สาขามายอ3,593.87712.0080.2 %5.0439.80266.0039.5 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดปัตตานี5,292.371,280.0075.8 %5.01,415.191,035.5026.8 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดปัตตานี2,992.581,038.0065.3 %5.0540.45361.0033.2 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดปัตตานี3,918.80882.0077.5 %5.0578.48284.0550.9 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดปัตตานี4,335.551,729.0060.1 %5.0863.71766.1911.3 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดปัตตานี3,604.202,719.8224.5 %5.0516.06551.00-6.8 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดปัตตานี4,857.523,134.4735.5 %5.01,282.08474.0563.0 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี3,225.822,550.8220.9 %5.0673.55197.5070.7 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดปัตตานี15,269.268,732.0042.8 %5.02,932.4576.4697.4 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดปัตตานี3,713.592,662.7928.3 %5.0863.71101.8188.2 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาปัตตานี2,476.48968.0060.9 %5.043.2050.50-16.9 %0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดปัตตานี3,362.77560.0083.3 %5.0463.820.9599.8 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดปัตตานี2,464.581,043.0057.7 %5.0426.3874.1082.6 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดปัตตานี12,213.613,840.1668.6 %5.0768.64246.0568.0 %5.0
สำนักงานจังหวัดปัตตานี6,956.521,060.0084.8 %5.01,890.592,286.35-20.9 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดปัตตานี8,607.125,649.0034.4 %5.01,776.491,254.7629.4 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดปัตตานี4,101.11980.0076.1 %5.0825.69490.9240.5 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดปัตตานี7,964.988,765.47-10.1 %0.01,662.4046.5597.2 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัด ปัตตานี11,583.642,274.0080.4 %5.0559.45154.0972.5 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดปัตตานี4,899.181,500.0069.4 %5.0844.71380.0055.0 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดปัตตานี9,536.171,220.0087.2 %5.0996.82205.2079.4 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดปัตตานี4,604.421,699.0063.1 %5.0958.80294.5069.3 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดปัตตานี3,109.221,989.0036.0 %5.0445.3758.8386.8 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดปัตตานี33,851.0611,103.0067.2 %5.0557.3829.4594.7 %5.0
เรือนจำกลางปัตตานี73,156.8061,210.0016.3 %5.0926.99351.5062.1 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดปัตตานี3,111.262,263.0027.3 %5.0540.44237.1356.1 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดปัตตานี4,526.973,299.2927.1 %5.0920.77203.9077.9 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดปัตตานี3,250.741,679.7048.3 %5.0635.520.9599.9 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดปัตตานี13,393.368,186.1138.9 %5.01,187.00148.2087.5 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดปัตตานี3,724.781,287.0065.4 %5.0844.71173.2079.5 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดปัตตานี4,747.73653.3186.2 %5.0901.76213.2576.4 %5.0
ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนปัตตานี6,623.792,855.6456.9 %5.01,047.61110.7589.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 190,903.4810,112.7988.9 %5.0721.57430.3540.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 229,305.708,990.5469.3 %5.0849.81217.2074.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 312,711.798,026.3136.9 %5.0714.94209.0970.8 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดปัตตานี6,809.763,247.0052.3 %5.0528.60223.2557.8 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคปัตตานี24,754.334,777.0080.7 %5.0409.46281.6031.2 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกปัตตานี85,704.6717,759.0079.3 %5.0696.22604.2013.2 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี57,953.4315,873.0072.6 %5.0575.74250.8056.4 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพปัตตานี32,912.281,687.9994.9 %5.0619.53320.1548.3 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพสายบุรี51,857.206,350.9987.8 %5.0573.04286.6050.0 %5.0
วิทยาลัยเทคโนโลยีการเกษตรและประมงปัตตานี95,718.8614,438.4084.9 %5.0594.62294.4450.5 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปัตตานี13,375.1613,604.54-1.7 %0.01,424.161,606.75-12.8 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปัตตานี 3,123.432,088.4033.1 %5.0635.5351.3091.9 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดปัตตานี2,770.11492.0082.2 %5.0369.29192.1948.0 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดปัตตานี49,167.4811,370.0076.9 %5.06,935.0011,600.00-67.3 %0.0
รวม 933,962 310,234 66.78 % 52,697 29,826 43.40 %