จังหวัดยะลา
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดยะลา4,585.78187.0095.9 %5.0482.63146.9669.6 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.ยะลา79,951.2713,268.2683.4 %5.01,044.04249.9176.1 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย อ.เบตง จ. ยะลา24,125.059,007.0062.7 %5.0403.95219.9645.5 %5.0
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยช่อง11 (ยะลา)61,809.4810,175.5283.5 %5.0983.35714.0427.4 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ยะลา3,008.991,991.9833.8 %5.0501.65121.6075.8 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดยะลา3,604.64720.0080.0 %5.0470.3593.0980.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ยะลา24,465.3112,145.7250.4 %5.01,510.54121.1192.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขารามัน3,301.36571.0082.7 %5.0172.9257.0067.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขายะหา3,301.88605.0081.7 %5.0201.3551.3074.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากาบัง3,258.24161.0095.1 %5.0245.06116.8552.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบันนังสตา3,252.55432.0086.7 %5.0258.15110.2057.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาธารโต3,221.82346.0089.3 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเบตง3,541.85646.0081.8 %5.0300.3450.3583.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองยะลาไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0482.6361.7587.2 %5.0
ด่านศุลกากรเบตง9,780.216,572.2132.8 %5.01,017.38138.6086.4 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ยะลา3,403.612,587.7424.0 %5.0610.14341.0544.1 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดยะลาไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0319.1336.1088.7 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดยะลา5,351.982,206.0058.8 %5.01,459.111,323.359.3 %4.5
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดยะลา3,505.531,212.0065.4 %5.0614.35124.4579.7 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดยะลา3,313.52825.0075.1 %5.0653.78379.0242.0 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดยะลา4,486.243,253.0027.5 %5.0854.731,216.00-42.3 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดยะลา7,169.689,570.00-33.5 %0.01,499.79344.2377.0 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดยะลา5,052.004,737.906.2 %3.01,281.31283.1077.9 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดยะลา3,068.982,311.5024.7 %5.0653.78221.4366.1 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดยะลา14,049.5411,635.0017.2 %5.01,376.39521.9362.1 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดยะลา4,131.582,860.0030.8 %5.01,015.08132.8586.9 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยายะลาไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.046.0468.21-48.2 %0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดยะลา2,676.45537.0079.9 %5.0463.6254.3288.3 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดยะลา3,111.991.00100.0 %5.0311.49339.73-9.1 %0.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดยะลา3,585.623,954.00-10.3 %0.0843.94228.0073.0 %5.0
สำนักงานจังหวัดยะลา6,585.931,894.8071.2 %5.01,414.421,037.3126.7 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดยะลา11,943.285,606.2253.1 %5.02,555.38371.8385.4 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดยะลา3,794.562,250.0040.7 %5.0881.97274.7168.9 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดยะลา11,339.197,754.0431.6 %5.01,189.1357.2295.2 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดยะลา11,999.642,017.0083.2 %5.0767.87258.6366.3 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดยะลา6,539.804,590.9229.8 %5.0843.94195.1076.9 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดยะลา5,454.352,286.0058.1 %5.0767.9222.7997.0 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยะลา6,413.453,055.4152.4 %5.0977.05167.5882.8 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดยะลา3,168.832,438.1023.1 %5.0520.6752.3789.9 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดยะลา10,563.353,424.0067.6 %5.0600.28323.3346.1 %5.0
รจก.ยะลา 28,145.2153,004.30-88.3 %0.0694.19188.2572.9 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดยะลา4,669.505,460.40-16.9 %0.0615.75190.0069.1 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดยะลา3,638.842,612.0028.2 %5.0824.92143.5582.6 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดยะลา2,815.902,091.0025.7 %5.0440.21119.7072.8 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดยะลา3,940.485,147.53-30.6 %0.0977.05274.6571.9 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดยะลา4,717.6517.0099.6 %5.01,154.96571.9050.5 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดยะลา5,756.393,965.0031.1 %5.01,072.13541.3449.5 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษายะลา11,300.862,607.4376.9 %5.0420.813.9699.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 138,027.7215,367.0459.6 %5.0994.1795.4890.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 211,168.3910,607.595.0 %2.51,123.0971.9093.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต313,646.662,569.3681.2 %5.01,651.06182.7088.9 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 296,417.612,487.2897.4 %5.0449.8853.1088.2 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษายะลา29,017.779,295.0168.0 %5.0648.50114.1982.4 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างยะลา21,182.4111,539.0045.5 %5.0613.470.9599.8 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพรามัน24,978.7910,104.0059.5 %5.0649.55370.5043.0 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพเบตง39,179.078,698.0077.8 %5.0963.7995.0090.1 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคยะลา33,295.6525,709.0022.8 %5.0783.28178.6077.2 %5.0
สำนักงานสาธารสุขจังหวัดยะลา20,174.847,494.4562.9 %5.01,815.711,530.5015.7 %5.0
ศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา34,043.3941,871.30-23.0 %0.0949.78239.9974.7 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดยะลา 3,754.454,259.00-13.4 %0.0786.89223.9571.5 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดยะลา3,351.27192.0094.3 %5.0501.65215.6557.0 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดยะลา88,662.3019,795.0077.7 %5.021,480.7811,754.9445.3 %5.0
รวม 893,803 382,728 57.18 % 70,207 27,788 60.42 %