จังหวัดนราธิวาส
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนราธิวาส2,909.951,342.0053.9 %5.0462.22229.9650.2 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.นราธิวาส12,373.5820,603.68-66.5 %0.066.190.9598.6 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส16,867.668,998.3046.7 %5.098.13466.49-375.4 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นราธิวาส3,787.185,062.77-33.7 %0.0538.3048.4591.0 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดนราธิวาส2,912.042,140.0026.5 %5.0369.44121.0267.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่นราธิวาส10,808.029,882.008.6 %4.02,687.10463.6082.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาตากใบ3,565.66756.0078.8 %5.0206.03125.2639.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบาเจาะ3,955.15200.0094.9 %5.0181.48130.8327.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขายี่งอ3,156.7813.0099.6 %5.0160.3849.2869.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาระแงะ5,127.69379.0092.6 %5.0201.2246.8476.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขารือเสาะ3,369.93548.0083.7 %5.0286.0494.7766.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีสาคร3,281.30612.0081.3 %5.0313.16131.6358.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแว้ง3,324.09384.0088.4 %5.0343.7492.3073.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสุคีริน3,260.851,010.0069.0 %5.0414.7443.1689.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสุไหงโก-ลก4,642.03880.0081.0 %5.0406.6331.7992.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสุไหงปาดี3,451.17417.0087.9 %5.0252.0080.1968.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาจะแนะ1,036.8413.0098.7 %5.0222.490.9599.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเจาะไอร้อง3,621.46315.0091.3 %5.0187.70103.4444.9 %5.0
ด่านศุลกากรสุไหงโก-ลก10,060.1220,783.08-106.6 %0.01,215.77310.9674.4 %5.0
ด่านศุลกากรตากใบ10,590.8314,725.00-39.0 %0.0796.15323.9559.3 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นราธิวาส3,636.164,233.00-16.4 %0.0823.53215.6573.8 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นราธิวาส สาขาเมืองนราธิวาส2,451.701.00100.0 %5.0314.20172.9045.0 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นราธิวาส สาขาระแงะ2,348.01560.0076.2 %5.0402.74171.0057.5 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นราธิวาส สาขาสุไหงโก-ลก2,807.83751.0073.3 %5.0500.83304.0039.3 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนราธิวาส2,759.651,278.4053.7 %5.0519.2245.5091.2 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดนราธิวาสไม่ครบ4,542.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนราธิวาส3,144.69948.0069.9 %5.0728.45141.1080.6 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดนราธิวาส6,964.211,411.6079.7 %5.0705.17348.6550.6 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนราธิวาส4,084.222,316.0043.3 %5.01,089.751,030.165.5 %2.5
สำนักงานเกษตรจังหวัดนราธิวาส2,008.412,777.33-38.3 %0.0459.25630.72-37.3 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนราธิวาส4,383.452,451.0044.1 %5.01,070.751,072.14-0.1 %0.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนราธิวาส3,467.701,415.1859.2 %5.0766.48409.1146.6 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดนราธิวาส9,189.9210,452.98-13.7 %0.01,298.93990.4123.8 %5.0
ท่าอากาศยานนราธิวาส50,892.9469,719.84-37.0 %0.0444.19187.2557.8 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนราธิวาส3,650.922,071.0043.3 %5.0747.46189.3474.7 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยานราธิวาส11,640.934,559.0060.8 %5.067.5895.51-41.3 %0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดนราธิวาส3,367.87562.0083.3 %5.0728.450.9599.9 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดนราธิวาส2,712.22824.0069.6 %5.0519.27177.5765.8 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนราธิวาส21,448.933,257.2084.8 %5.07,802.40179.1797.7 %5.0
สำนักงานจังหวัดนราธิวาส15,640.1524,579.00-57.2 %0.03,504.782,508.7628.4 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดนราธิวาส5,297.134,764.6310.1 %5.01,508.192,375.00-57.5 %0.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนราธิวาส7,889.562,188.0072.3 %5.0709.44126.4282.2 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดนราธิวาส4,769.208,239.00-72.8 %0.01,241.88115.9990.7 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัด นราธิวาส8,352.18784.0090.6 %5.0747.46285.0061.9 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนราธิวาส4,369.724,427.00-1.3 %0.0975.66646.0033.8 %5.0
สำนักงานส่งเสิรมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนราธิวาส4,167.162,502.0040.0 %5.0880.58273.1669.0 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนราธิวาส4,931.851,316.0073.3 %5.01,394.01131.2790.6 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนราธิวาส2,675.202,913.00-8.9 %0.0538.2963.2788.2 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนราธิวาส12,694.716,942.0045.3 %5.0528.92254.6651.9 %5.0
รจจ.นราธิวาส 48,561.5727,186.8844.0 %5.0766.0297.0487.3 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดนราธิวาส3,103.791,887.0039.2 %5.0614.35346.8543.5 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดนราธิวาส4,319.774,434.00-2.6 %0.01,108.77213.7580.7 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนราธิวาส2,989.982,072.0030.7 %5.0652.3895.0085.4 %5.0
สปส.จ.นราธิวาส6,215.363,609.9941.9 %5.01,260.87114.0091.0 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนราธิวาส4,543.563,722.0018.1 %5.01,260.90463.2463.3 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนราธิวาส4,990.724,191.7916.0 %5.0975.66270.2572.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 188,625.659,722.6489.0 %5.01,200.49285.2676.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 216,784.9610,173.9539.4 %5.01,853.49270.7585.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 38,122.845,138.0436.7 %5.0965.67378.1060.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 15 (จังหวัดนราธิวาส ปัตตานี และยะลา)69,194.096,751.9590.2 %5.02,574.84454.3082.4 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนราธิวาส1,217.491,515.00-24.4 %0.0196.81333.45-69.4 %0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างนราธิวาส28,524.972,888.6489.9 %5.0776.27151.6580.5 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพสุไหงโก-ลก106,868.2610,165.0090.5 %5.0864.72218.5074.7 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส12,829.1817,129.00-33.5 %0.01,907.181,842.903.4 %1.5
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนราธิวาส 3,302.402,671.0019.1 %5.0671.40265.0560.5 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนราธิวาส2,671.06233.5491.3 %5.0405.19289.1428.6 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาส56,689.9615,382.0072.9 %5.06,318.026,355.50-0.6 %0.0
รวม 793,405 386,181 51.33 % 64,800 28,481 56.05 %