จังหวัดบึงกาฬ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดบึงกาฬ2,885.34883.0069.4 %5.0380.94190.9549.9 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบึงกาฬ 7,811.2615,763.68-101.8 %0.044.52158.65-256.4 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่บึงกาฬ3,574.675,421.73-51.7 %0.0350.27225.1535.7 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดบึงกาฬ3,688.532,461.0033.3 %5.0609.13103.1183.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่บึงกาฬ7,437.305,964.0019.8 %5.01,293.71473.5663.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองบึงกาฬ4,606.04726.0084.2 %5.0418.9743.1689.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพรเจริญ4,420.33625.0085.9 %5.0251.31111.0555.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโซ่พิสัย4,017.42613.0084.7 %5.0393.05167.2557.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเซกา4,585.38767.0083.3 %5.0551.2757.2789.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปากคาด4,419.491,010.0077.1 %5.0258.08110.5757.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบึงโขงหลง4,325.66496.0088.5 %5.0338.9297.7671.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีวิไล4,387.66394.0091.0 %5.0220.76100.6054.4 %5.0
ด่านศุลกากรบึงกาฬ9,380.689,736.36-3.8 %0.0849.12323.8561.9 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่บึงกาฬ5,425.755,421.730.1 %0.5875.36225.1574.3 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดบึงกาฬ2,769.39732.0073.6 %5.0399.96108.9672.8 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดบึงกาฬ3,724.942,425.0034.9 %5.0875.36364.4358.4 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดบึงกาฬ3,361.521,265.0062.4 %5.0590.1235.6494.0 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดบึงกาฬ3,188.25809.0074.6 %5.0476.02410.8413.7 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดบึงกาฬ4,016.035,421.73-35.0 %0.0742.25225.1569.7 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดบึงกาฬ1,750.091,643.536.1 %3.0381.97294.3422.9 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดบึงกาฬ5,065.213,629.6028.3 %5.01,084.53311.6771.3 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดบึงกาฬ (ส.ป.ก.บึงกาฬ)3,932.252,407.0038.8 %5.0685.2074.6489.1 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดบึงกาฬ6,241.676,159.201.3 %0.5856.34300.1065.0 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดบึงกาฬ5,172.331,647.0068.2 %5.0666.18548.7517.6 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดบึงกาฬ3,833.731,396.0063.6 %5.0666.1848.5092.7 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดบึงกาฬ3,322.08416.0087.5 %5.0514.05238.8453.5 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดบึงกาฬ3,841.075,421.73-41.2 %0.0647.17242.2962.6 %5.0
สำนักงานจังหวัดบึงกาฬ17,215.007,000.0059.3 %5.05,020.853,325.0033.8 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดบึงกาฬ10,056.455,421.7346.1 %5.01,122.571,140.00-1.6 %0.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดบึงกาฬ6,216.815,421.7312.8 %5.01,521.90225.1585.2 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดบึงกาฬ4,039.655,421.73-34.2 %0.0685.201,140.00-66.4 %0.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดบึงกาฬ12,187.1441.0099.7 %5.0514.05148.5171.1 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดบึงกาฬ3,823.82802.0079.0 %5.0647.17225.1565.2 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดบึงกาฬ5,556.793,077.0044.6 %5.0837.33477.7142.9 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดบึงกาฬ4,447.141,672.0062.4 %5.0856.34288.3766.3 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดบึงกาฬ2,744.591,158.0057.8 %5.0457.0163.7286.1 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดบึงกาฬ12,648.503,309.0073.8 %5.0938.63405.2256.8 %5.0
รจจ.บึงกาฬ 45,408.7936,371.4119.9 %5.0767.84404.1847.4 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดบึงกาฬ4,307.051,006.0076.6 %5.0437.99203.7453.5 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดบึงกาฬ4,093.123,592.9512.2 %5.0609.13181.4570.2 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดบึงกาฬ6,126.80474.5092.3 %5.01,407.81129.9190.8 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดบึงกาฬ3,785.943,802.00-0.4 %0.0628.15225.1564.2 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดบึงกาฬ4,638.142,709.1241.6 %5.0932.41650.7530.2 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดบึงกาฬ3,808.652,662.6030.1 %5.0647.1749.3192.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ166,459.8613,804.8991.7 %5.01,641.511,243.6524.2 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดบึงกาฬ8,387.49802.0090.4 %5.0296.75225.1524.1 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพเซกา67,664.265,475.2591.9 %5.0751.08225.1570.0 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคบึงกาฬ88,222.39802.0099.1 %5.0612.83225.1563.3 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบึงกาฬ12,200.39802.0093.4 %5.01,513.091,099.8827.3 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดบึงกาฬ3,616.161,411.0061.0 %5.0628.15226.8763.9 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดบึงกาฬ3,208.28802.0075.0 %5.0437.99225.1548.6 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดบึงกาฬ18,895.1112,893.0031.8 %5.03,759.063,191.4915.1 %5.0
รวม 640,942 204,390 68.11 % 43,093 21,538 50.02 %