จังหวัดสิงห์บุรี
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสิงห์บุรี3,123.76ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5249.75ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สิงห์บุรี3,759.524,835.00-28.6 %0.0420.8628.5093.2 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดสิงห์บุรี3,554.181,613.0054.6 %5.0458.930.9599.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สิงห์บุรี7,994.187,092.4911.3 %5.01,580.87424.6573.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสิงห์บุรี4,604.501,098.0076.2 %5.0176.2335.1580.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาอินทร์บุรี3,789.921,193.0068.5 %5.0197.9179.8059.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพรหมบุรี4,821.92662.0086.3 %5.0172.5938.9577.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางระจัน3,898.19787.0079.8 %5.0176.6362.1464.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาค่ายบางระจัน4,039.11694.0082.8 %5.0154.9666.5057.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าช้าง3,897.80569.0085.4 %5.0145.6447.5067.4 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สิงห์บุรี3,316.432,286.0031.1 %5.0539.17702.88-30.4 %0.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสิงห์บุรี4,161.692,547.0038.8 %5.0782.16572.3126.8 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสิงห์บุรี3,249.332,210.0032.0 %5.0458.93238.9847.9 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดสิงห์บุรี3,361.761,479.0056.0 %5.0325.81307.435.6 %2.5
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสิงห์บุรี4,740.422,445.9748.4 %5.0896.29769.8714.1 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดสิงห์บุรี1,905.104,686.14-146.0 %0.0350.00243.9030.3 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสิงห์บุรี4,736.534,294.009.3 %4.5801.18453.0543.5 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดสิงห์บุรี13,123.9112,963.671.2 %0.51,257.56109.4291.3 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสิงห์บุรี3,633.042,368.0034.8 %5.0554.01313.5043.4 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดสิงห์บุรี3,114.981,228.0060.6 %5.0477.940.9599.8 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดสิงห์บุรี3,040.351,082.0064.4 %5.0344.83184.1746.6 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสิงห์บุรี3,498.083,519.00-0.6 %0.0492.5434.1293.1 %5.0
สำนักงานจังหวัดสิงห์บุรี5,375.506,583.41-22.5 %0.01,086.421,399.80-28.8 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดสิงห์บุรี7,114.297,096.000.3 %0.51,485.79374.2574.8 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสิงห์บุรี4,279.322,681.0037.3 %5.0399.3450.0687.5 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดสิงห์บุรี9,876.729,633.242.5 %1.01,190.4575.6593.6 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสิงห์บุรี12,641.051,703.0086.5 %5.0386.84247.1236.1 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสิงห์บุรี3,912.134,094.91-4.7 %0.0649.09349.7046.1 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสิงห์บุรี1,668.562,981.00-78.7 %0.0582.59895.94-53.8 %0.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสิงห์บุรี1,619.692,275.11-40.5 %0.0611.05106.9482.5 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสิงห์บุรี4,546.574,800.84-5.6 %0.0382.832.8599.3 %5.0
สพ.สิงห์บุรี3,597.771,911.0046.9 %5.0534.9988.7583.4 %5.0
เรือนจำจังหวัดสิงห์บุรี 61,568.3148,353.9521.5 %5.0711.25681.104.2 %2.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดสิงห์บุรี2,952.771,210.0059.0 %5.0268.77272.86-1.5 %0.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสิงห์บุรี3,483.882,065.0040.7 %5.0477.94141.2070.5 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสิงห์บุรี3,084.241,381.0055.2 %5.0278.00122.4256.0 %5.0
สปส.จ.สิงห์บุรี5,558.654,638.9516.5 %5.0611.0596.0384.3 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสิงห์บุรี5,348.185,326.850.4 %0.5611.050.9599.8 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสิงห์บุรี8,792.163,984.0054.7 %5.02,246.4365.0497.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี31,875.218,516.6073.3 %5.0765.30171.0677.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 (สิงห์บุรี ลพบุรี ชัยนาท และอ่างทอง)34,691.436,467.8181.4 %5.02,502.07224.4491.0 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสิงห์บุรี3,103.002,156.0030.5 %5.0210.48103.4650.8 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรี24,279.8016,448.3232.3 %5.0414.75170.0559.0 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรี แห่งที่ 237,248.0714,536.0061.0 %5.0478.30117.5175.4 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี15,599.0014,643.006.1 %3.0265.04773.15-191.7 %0.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสิงห์บุรี21,385.8621,520.00-0.6 %0.0394.43973.50-146.8 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี17,746.109,058.0049.0 %5.0358.35261.5027.0 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี11,871.9915,125.01-27.4 %0.01,030.92422.9259.0 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสิงห์บุรี 3,402.242,591.0023.8 %5.0463.07245.9046.9 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสิงห์บุรี5,548.521,302.0076.5 %5.0344.83162.5552.9 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดสิงห์บุรี43,047.0310,157.3676.4 %5.02,555.586,434.31-151.8 %0.0
รวม 487,459 292,893 39.91 % 33,062 19,746 40.28 %