จังหวัดชัยนาท
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดชัยนาท3,924.43931.0076.3 %5.0183.63215.98-17.6 %0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.ชัยนาท15,886.628,800.6044.6 %5.0123.9956.6654.3 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ชัยนาท3,334.502,845.0014.7 %5.0563.42162.1971.2 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดชัยนาท3,900.372,640.0032.3 %5.0582.44142.6075.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ชัยนาท11,323.9313,412.00-18.4 %0.02,522.04380.0084.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวัดสิงห์3,934.30832.0078.9 %5.0206.02156.7023.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสรรพยา4,769.78899.0081.2 %5.0190.84129.7132.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขามโนรมย์4,095.50712.0082.6 %5.0172.7362.0464.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสรรคบุรี5,301.36962.0081.9 %5.0259.2269.2873.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหันคา4,081.391,159.0071.6 %5.0318.0155.8982.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองมะโมง2,838.28303.0089.3 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชัยนาท4,590.255,326.00-16.0 %0.0811.88656.7919.1 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชัยนาท สาขาหันคา2,499.27610.0075.6 %5.0335.64261.1522.2 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดชัยนาท4,274.062,886.0032.5 %5.0886.69627.2629.3 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดชัยนาท3,753.405,330.83-42.0 %0.0730.8767.3390.8 %5.0
สำนักชลประทานที่ 1248,397.4731,398.3235.1 %5.017,542.652,375.0086.5 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดชัยนาท3,284.282,658.0019.1 %5.0506.34259.3548.8 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยนาท6,004.555,710.004.9 %2.01,438.151,152.0119.9 %5.0
สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 ชัยนาท34,222.5415,645.3654.3 %5.01,526.88210.0286.2 %5.0
สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 1 จังหวัดชัยนาท5,484.245,460.880.4 %0.51,180.61591.7949.9 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดชัยนาท2,139.623,762.00-75.8 %0.0429.38135.0968.5 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชัยนาท5,671.484,527.0020.2 %5.01,206.25735.3739.0 %5.0
ส.ป.ก.ชัยนาทไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 74,726.222,933.7637.9 %5.01,541.591,330.1613.7 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดชัยนาท4,780.941,978.1158.6 %5.0924.72257.0872.2 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชัยนาท4,312.69437.0089.9 %5.0867.59416.2552.0 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดชัยนาท3,517.421,511.0057.0 %5.0620.4741.4093.3 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดชัยนาท72,808.921,317.0098.2 %5.04,557.37173.2396.2 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดชัยนาท3,943.404,192.40-6.3 %0.0734.56374.8249.0 %5.0
สำนักงานจังหวัดชัยนาท6,249.306,000.004.0 %2.01,209.96417.9165.5 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดชัยนาท15,583.906,095.0060.9 %5.01,533.242,041.97-33.2 %0.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชัยนาทไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดชัยนาท5,533.5610,090.99-82.4 %0.01,152.9178.8893.2 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชัยนาท13,151.234,326.0067.1 %5.0658.50265.0559.7 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดชัยนาท4,853.304,736.792.4 %1.0696.50147.2178.9 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดชัยนาท4,343.875,436.00-25.1 %0.0829.61156.4181.1 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชัยนาทไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดชัยนาท3,134.562,694.0014.1 %5.0487.360.9599.8 %5.0
สพ.ชัยนาท12,817.261,348.0089.5 %5.0563.42109.9980.5 %5.0
รจจ.ชัยนาท 46,960.6235,484.2924.4 %5.0597.92590.291.3 %0.5
สำนักงานแรงงานจังหวัดชัยนาท3,204.433,896.00-21.6 %0.0430.3198.0877.2 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดชัยนาท3,355.382,654.0020.9 %5.0532.89175.7567.0 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดชัยนาท3,275.392,152.0034.3 %5.0449.32169.5062.3 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดชัยนาท6,978.744,194.0039.9 %5.0848.66166.1180.4 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชัยนาท3,463.561,872.0046.0 %5.0582.44219.5562.3 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดชัยนาท3,431.004,058.00-18.3 %0.0449.3299.4577.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท354,983.1910,062.4597.2 %5.01,262.86140.2288.9 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดชัยนาท5,440.325,178.504.8 %2.076.56181.16-136.6 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท36,963.1645,569.00-23.3 %0.0634.15132.2779.1 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยนาท195,863.8316,616.0091.5 %5.03,348.32143.8095.7 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพเนินขามไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยนาท10,561.682,092.0080.2 %5.01,479.29690.0053.4 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชัยนาท 3,965.06974.7475.4 %5.0594.38421.3729.1 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชัยนาท5,374.261,863.0065.3 %5.0353.54182.7048.3 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดชัยนาท57,565.396,229.1289.2 %5.02,758.284,151.91-50.5 %0.0
รวม 1,084,854 312,801 71.17 % 62,494 21,876 65.00 %