จังหวัดสระบุรี
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสระบุรี3,026.5341.0098.6 %5.0395.3353.1286.6 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สระบุรี3,281.394,572.15-39.3 %0.0700.9291.9886.9 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดสระบุรี3,459.592,209.0036.1 %5.0585.5335.5693.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สระบุรี23,731.3323,704.600.1 %0.54,066.80588.2085.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสระบุรี6,494.173,066.4052.8 %5.0298.7562.1379.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแก่งคอย4,757.841,192.0074.9 %5.0362.5437.6489.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองแค5,098.581,782.0065.0 %5.0233.66104.7455.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพระพุทธบาท4,554.221,498.0067.1 %5.0208.2559.8671.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านหมอ4,346.971,116.0074.3 %5.0267.2942.0484.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวิหารแดง8,572.41864.0089.9 %5.0186.3643.4876.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขามวกเหล็ก3,741.85817.0078.2 %5.0316.8249.7884.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเสาไห้4,203.22765.0081.8 %5.0120.3843.1064.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองแซง4,223.65721.0082.9 %5.0158.7247.2170.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองโดน4,197.83561.0086.6 %5.0191.7727.5585.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาดอนพุด4,137.36299.0092.8 %5.0194.7442.8778.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังม่วง4,189.41470.0088.8 %5.0313.68108.7765.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเฉลิมพระเกียรติ4,339.771,371.0068.4 %5.0146.3059.5759.3 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สระบุรี5,881.108,848.51-50.5 %0.01,252.40939.5525.0 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระบุรี4,768.454,860.00-1.9 %0.0965.85334.3965.4 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสระบุรี4,774.372,250.0052.9 %5.0566.51260.7154.0 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดสระบุรี3,260.481.00100.0 %5.0528.51311.5441.1 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสระบุรี4,197.123,935.006.2 %3.0832.721,577.37-89.4 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดสระบุรี2,613.414,673.64-78.8 %0.0479.09684.68-42.9 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสระบุรี5,310.653,960.0025.4 %5.01,346.13948.7729.5 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสระบุรี (ส.ป.ก.สระบุรี)3,632.673,795.00-4.5 %0.0775.65400.6548.3 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดสระบุรี10,861.4118,369.00-69.1 %0.01,365.22547.6959.9 %5.0
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 2 (สระบุรี)10,230.9610,907.47-6.6 %0.02,746.85209.0092.4 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระบุรี3,818.9887.0097.7 %5.0851.73363.5057.3 %5.0
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที 7 (สระบุรี)5,936.716,976.36-17.5 %0.01,383.8775.6394.5 %5.0
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 210,616.358,116.5723.5 %5.03,870.81508.2586.9 %5.0
สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 3 สระบุรี7,365.268,663.41-17.6 %0.02,080.9185.5095.9 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดสระบุรี4,284.961,410.0067.1 %5.0503.0154.6989.1 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดสระบุรี3,429.522,092.0039.0 %5.0528.45166.2568.5 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสระบุรี3,713.9794.0097.5 %5.0737.71511.4430.7 %5.0
สำนักงานจังหวัดสระบุรี12,764.726,805.4946.7 %5.01,207.251,124.206.9 %3.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดสระบุรี6,934.692,378.0065.7 %5.01,479.25359.1075.7 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระบุรี4,118.68706.0082.9 %5.0590.47143.4575.7 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดสระบุรี12,947.7611,935.537.8 %3.52,107.00100.4295.2 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสระบุรี11,973.922,187.0081.7 %5.0604.5486.3785.7 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสระบุรี4,025.392,154.0046.5 %5.0813.69374.3054.0 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสระบุรี4,792.481.00100.0 %5.0908.77273.7969.9 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสระบุรี5,005.322,633.0047.4 %5.01,041.88334.9167.9 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสระบุรี5,141.915,076.001.3 %0.5737.620.9599.9 %5.0
สพ.สระบุรี15,802.0910,538.5033.3 %5.0623.09375.7939.7 %5.0
เรือนจำจังหวัดสระบุรี68,730.6463,336.007.8 %3.5998.7847.6095.2 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดสระบุรี2,956.8445.0098.5 %5.0420.40299.2428.8 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสระบุรี5,296.173,559.8032.8 %5.0813.69342.0058.0 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสระบุรี4,035.932,779.0031.1 %5.0718.61493.6931.3 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสระบุรี7,553.187,096.656.0 %3.01,536.33343.9077.6 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสระบุรี4,527.091,590.0064.9 %5.01,003.880.9599.9 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสระบุรี5,567.834,042.9327.4 %5.0699.59195.5372.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 118,512.2014,257.9523.0 %5.0933.50181.7680.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒25,775.4514,689.8843.0 %5.01,520.15272.0582.1 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสระบุรี11,517.013,850.6566.6 %5.0364.40115.7068.2 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี91,304.7052,868.0042.1 %5.01,442.64541.5062.5 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก33,112.4516,800.0049.3 %5.0739.73111.0085.0 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์44,369.0821,223.0052.2 %5.01,047.33485.2753.7 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรี109,247.0731,724.0071.0 %5.0731.03294.7059.7 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างสระบุรี32,230.3518,121.0043.8 %5.0721.28359.0150.2 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพสระบุรี38,864.1014,373.9963.0 %5.0596.77349.5041.4 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพหนองแค52,369.2913,932.0073.4 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระบุรี18,668.3018,709.24-0.2 %0.01,794.161,447.9119.3 %5.0
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 จังหวัดสระบุรี13,965.2410,970.7621.4 %5.03,494.151,400.0759.9 %5.0
ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี23,311.4718,875.0019.0 %5.01,054.21258.4075.5 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสระบุรี 6,505.175,028.0022.7 %5.0984.86767.3522.1 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสระบุรี3,383.131,697.0049.8 %5.0528.46255.8051.6 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดสระบุรี40,098.5213,468.9166.4 %5.03,385.253,465.89-2.4 %0.0
รวม 936,461 531,541 43.24 % 65,206 24,679 62.15 %