จังหวัดชลบุรี
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดชลบุรี4,002.37771.0080.7 %5.0439.7899.0177.5 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชลบุรี13,471.026,523.7051.6 %5.068.78147.46-114.4 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ชลบุรี6,412.667,717.83-20.4 %0.0801.09174.1278.3 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดชลบุรี2,923.041,623.0044.5 %5.0369.4440.1289.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรภาค 545,199.2638,344.7015.2 %5.09,801.22367.0596.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ชลบุรี 1ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.05,097.29491.1290.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ชลบุรี 221,363.0811,634.5345.5 %5.03,588.641,162.2367.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ชลบุรี 326,105.1631,579.20-21.0 %0.04,267.15708.7583.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางละมุง 14,581.871,857.0059.5 %5.0392.5848.8187.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางละมุง 25,446.091.00100.0 %5.0423.6518.0695.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสัตหีบ4,869.811,400.0071.3 %5.01,159.9595.0091.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีราชา 16,190.352,262.0063.5 %5.0366.8855.1085.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีราชา 26,860.961,086.1084.2 %5.0377.0347.5087.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเกาะสีชัง2,877.5785.0097.0 %5.0346.210.00100.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเกาะจันทร์7,249.941,405.0080.6 %5.0222.95128.8942.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองชลบุรี 1ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0289.7059.3579.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองชลบุรี 2ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0285.3756.3680.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านบึง5,234.231,199.0077.1 %5.0291.1046.6284.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองใหญ่8,494.00417.0095.1 %5.0352.290.9599.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ่อทอง4,165.03497.0088.1 %5.0313.0486.1672.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพานทอง7,685.141,673.0078.2 %5.0419.92166.5960.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพนัสนิคม5,081.931,207.0076.2 %5.0315.6141.0587.0 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 25,736.4910,542.72-83.8 %0.02,025.741,001.3250.6 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชลบุรี 14,619.373,187.0031.0 %5.01,046.89514.8950.8 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชลบุรี 28,246.731.00100.0 %5.02,132.040.95100.0 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชลบุรี6,246.743,890.0037.7 %5.01,314.52264.8079.9 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดชลบุรี6,188.262,155.0065.2 %5.0841.47900.79-7.0 %0.0
สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ25,220.614,222.4019.1 %5.01,082.07480.2855.6 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดชลบุรี3,105.701,351.0056.5 %5.0610.93235.7061.4 %5.0
สำนักชลประทานที่ 917,701.4359,941.00-238.6 %0.05,524.446,041.55-9.4 %0.0
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 24,042.631,867.0053.8 %5.01,457.30430.3570.5 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดชลบุรี3,303.7022,809.00-590.4 %0.0460.88369.1519.9 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชลบุรี4,557.042,657.0041.7 %5.01,067.31722.0932.3 %5.0
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 28,288.781.00100.0 %5.01,670.810.9599.9 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดชลบุรี2,037.491.00100.0 %5.0448.850.9599.8 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชลบุรี4,705.274,089.0013.1 %5.01,105.34715.6735.3 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดชลบุรี3,607.493,320.008.0 %4.0461.021.0099.8 %5.0
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 65,390.093,471.0035.6 %5.04,205.924,126.931.9 %0.5
สำนักงานขนส่งจังหวัดชลบุรี20,655.7214,765.0028.5 %5.01,885.00566.2970.0 %5.0
สำนักงานทางหลวงที่ 14 21,186.1013,296.0037.2 %5.03,465.323,633.75-4.9 %0.0
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 3 (ชลบุรี)6,442.197,513.00-16.6 %0.01,583.64964.2539.1 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชลบุรี4,144.172,998.3427.6 %5.0896.13278.7068.9 %5.0
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 13 (ชลบุรี)5,477.771.00100.0 %5.01,572.820.9099.9 %5.0
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 2 (ศรีราชา)6,564.031.00100.0 %5.02,085.82623.4270.1 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดชลบุรี3,886.182,012.0048.2 %5.0820.1012.9398.4 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดชลบุรี3,875.491,580.8859.2 %5.0596.09350.5541.2 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดชลบุรี6,774.419,326.00-37.7 %0.01,274.54427.0966.5 %5.0
สำนักงานจังหวัดชลบุรี5,722.3732,070.10-460.4 %0.01,312.24309.0176.5 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดชลบุรี4,975.255,360.00-7.7 %0.0926.29386.6658.3 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชลบุรี4,041.181.00100.0 %5.0603.080.9599.8 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดชลบุรี9,078.9325,972.46-186.1 %0.01,973.12191.9390.3 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดชลบุรี4,586.543,401.0025.8 %5.01,029.28533.2848.2 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดชลบุรีไม่ครบ7,053.30ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ160.96ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชลบุรี 7,831.239,460.66-20.8 %0.01,980.08704.6164.4 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดชลบุรี4,612.671.00100.0 %5.0839.120.9599.9 %5.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนบ้านบึง 89,077.4317,415.0080.4 %5.0759.91457.6539.8 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดชลบุรี17,503.5210,350.0040.9 %5.0790.68237.5070.0 %5.0
รจก.ชลบุรี 251,936.30234,559.006.9 %3.02,265.692,261.500.2 %0.5
เรือนจำพิเศษพัทยา81,190.60171,451.91-111.2 %0.01,322.771,277.753.4 %1.5
ทสญ.ชลบุรี 48,046.0533,169.0031.0 %5.0729.43441.7139.4 %5.0
สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 215,416.8115,512.00-0.6 %0.02,071.241,623.8421.6 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดชลบุรี3,295.12810.0075.4 %5.0477.810.00100.0 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดชลบุรี6,561.268,833.20-34.6 %0.01,797.45500.1472.2 %5.0
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 3 ชลบุรี28,032.5526,368.005.9 %2.51,832.47483.9073.6 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดชลบุรี4,511.505,081.00-12.6 %0.01,097.85481.6556.1 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดชลบุรี9,983.8212,172.68-21.9 %0.01,827.95352.2380.7 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชลบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงาน กศน.จังหวัดชลบุรี6,988.916,050.8313.4 %5.0729.22165.8477.3 %5.0
ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพเกษตรกรรมวัดญาณสังวรารามวรมหาวิหาร อันเนื่องมาจากพระราชดำริไม่ครบ5,701.60ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ159.00ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 171,540.0621,662.1069.7 %5.0919.93129.7285.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 223,402.4010,168.0056.6 %5.01,162.55318.9772.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 323,491.3110,995.6053.2 %5.0623.27543.1012.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 (จังหวัดชลบุรี และระยอง)18,651.7212,304.2634.0 %5.0940.76901.834.1 %2.0
โสตศึกษาจังหวัดชลบุรี31,505.449,300.7570.5 %5.0193.22602.30-211.7 %0.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 12 จังหวัดชลบุรีไม่ครบ5,310.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ291.65ประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเทคนิคชลบุรีไม่ครบ27,441.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบไม่ครบ38,559.62ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ1,157.14ประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี105,162.9436,293.0065.5 %5.0708.78184.0274.0 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชลบุรี24,712.78ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5834.16ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
วิทยาลัยเทคนิคบางแสนไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ0.95ประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเทคนิคพัทยาไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยการอาชีพพนัสนิคมไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์(ชลบุรี)24,376.001.00100.0 %5.0570.760.9599.8 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี33,058.7140,809.13-23.4 %0.01,913.351,577.8217.5 %5.0
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 จังหวัดชลบุรี11,406.0610,562.007.4 %3.53,489.592,931.0016.0 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 6 ชลบุรี26,544.4342,731.00-61.0 %0.0542.330.9599.8 %5.0
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 63,571.132,024.0043.3 %5.01,790.84478.4873.3 %5.0
ศูนย์อนามัยที่ 6 ชลบุรี23,057.1022,776.001.2 %0.5850.70192.1677.4 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี 6,707.586,949.59-3.6 %0.01,029.28648.8237.0 %5.0
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 9 (จ.ชลบุรี)ไม่ครบ24,930.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ292.10ประเมินไม่ได้0.0
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายภาคที่ 36,015.934,798.8920.2 %5.01,449.51245.3783.1 %5.0
ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 4 (ชลบุรี)5,472.483,918.0028.4 %5.01,459.710.9099.9 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชลบุรี3,634.952,155.0040.7 %5.0504.43236.3153.2 %5.0
ตำรวจภูธรภาค 241,592.6142,100.00-1.2 %0.010,259.366,260.4039.0 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรี60,955.3928,675.1153.0 %5.08,626.978,347.743.2 %1.5
รวม 1,483,756 1,212,544 18.28 % 130,202 60,717 53.37 %