จังหวัดระยอง
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดระยอง2,702.26938.0065.3 %5.0152.03114.7824.5 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดระยอง8,370.034,198.0049.8 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
ศูนย์บำรุงรักษาและพัฒนาคุณภาพการให้บริการเขต7 สาขาระยอง6,033.236,509.44-7.9 %0.0129.8847.4663.5 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ระยอง3,379.8581.0097.6 %5.0655.50150.7677.0 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดระยอง4,324.712,517.0041.8 %5.0647.30161.3475.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ระยอง42,559.6234,627.0018.6 %5.05,224.581,706.1967.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองระยอง 2ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0263.4059.9077.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองระยอง 14,506.11842.0081.3 %5.0225.3259.1673.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านฉาง4,988.391,432.0071.3 %5.0233.9458.1275.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแกลง4,246.551,665.0060.8 %5.0347.73101.9970.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังจันทร์3,887.72551.0085.8 %5.0137.881.0099.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นสาขาบ้านค่าย4,422.41672.0084.8 %5.0223.1053.3876.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปลวกแดง4,572.231,212.4973.5 %5.0389.13160.2158.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเขาชะเมา425.90451.00-5.9 %0.0311.9118.8594.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานิคมพัฒนา4,185.60987.0076.4 %5.0139.8222.4284.0 %5.0
ด่านศุลกากรมาบตาพุด10,369.046,344.4038.8 %5.02,773.15125.4095.5 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ระยอง 14,983.792,565.0048.5 %5.02,024.98679.2566.5 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ระยอง 22,820.872,609.007.5 %3.5708.14384.7545.7 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดระยอง3,856.141,936.5049.8 %5.0437.98185.7257.6 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดระยอง4,393.803,080.0029.9 %5.0982.23356.4263.7 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดระยอง4,475.251,620.0063.8 %5.0565.59198.2764.9 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดระยอง3,759.031,489.0060.4 %5.0641.72565.2511.9 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดระยอง6,499.03458.7392.9 %5.01,285.901,524.83-18.6 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดระยอง4,044.214,412.00-9.1 %0.0837.53387.6353.7 %5.0
สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง5,578.7233.9499.4 %5.01,667.84418.5074.9 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดระยอง34,392.442,411.0093.0 %5.012,678.85593.0295.3 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง4,049.941,583.0060.9 %5.0449.151.0099.8 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดระยอง109,021.2381,467.2525.3 %5.039,830.83463.5998.8 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดระยอง4,580.473,758.0018.0 %5.0907.95132.1085.5 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดระยอง2,971.641,292.0056.5 %5.0413.5344.2389.3 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดระยอง3,213.49239.0092.6 %5.0546.64252.2253.9 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยองไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานจังหวัดระยอง59,447.0340,183.1032.4 %5.024,838.011,779.4192.8 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดระยอง11,767.535,760.0051.1 %5.01,322.84383.2871.0 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดระยอง3,767.522,374.0037.0 %5.0497.11201.9859.4 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดระยอง6,358.3614,457.46-127.4 %0.01,477.53181.3187.7 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดระยอง31,195.123,454.0088.9 %5.011,423.80321.3897.2 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดระยอง5,208.732,799.0046.3 %5.0907.95183.6479.8 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดระยอง8,272.954,911.0040.6 %5.01,193.19659.2344.8 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดระยอง5,073.003,770.5725.7 %5.0868.1343.2895.0 %5.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 1 จ.ระยอง75,866.1622,140.0070.8 %5.0903.64292.1667.7 %5.0
สพ.ระยอง114,083.1812,290.6689.2 %5.0358.99303.1915.5 %5.0
รจก.ระยอง ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ทสป.ห้วยโป่ง ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดระยอง2,742.321,949.0028.9 %5.0413.50172.6458.2 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดระยอง6,094.201,055.3382.7 %5.01,193.19428.5164.1 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดระยอง3,841.783,119.0018.8 %5.0755.82367.7451.3 %5.0
สปส.จ.ระยอง9,239.0715,524.00-68.0 %0.01,497.44946.2136.8 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดระยอง4,431.591,470.0066.8 %5.0622.7160.2690.3 %5.0
สำนักงาน กศน. จังหวัดระยอง3,244.006,679.25-105.9 %0.0503.26237.1052.9 %5.0
สถาบันพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาอัธยาศัยภาคตะวันออก4,034.725,751.17-42.5 %0.0816.7992.8088.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 130,633.3316,058.2447.6 %5.01,523.46955.2237.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 244,140.4411,031.0075.0 %5.01,117.72715.6636.0 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดระยองไม่ครบ5,319.50ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ1.00ประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเทคนิคระยอง201,222.00141,771.0029.5 %5.01,217.321,918.34-57.6 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุด65,167.1225,944.0060.2 %5.0560.55246.5056.0 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย37,146.3630,528.0017.8 %5.0854.08340.5560.1 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างระยอง24,679.8630,300.00-22.8 %0.0638.85344.9046.0 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพแกลง33,652.44ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5582.76ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง6,628.9626,107.20-293.8 %0.01,549.172,098.47-35.5 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง 4,284.644,797.00-12.0 %0.01,041.06515.4350.5 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดระยอง693.241,128.90-62.8 %0.0432.55175.7559.4 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดระยองไม่ครบ2,297.63ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ13,479.20ประเมินไม่ได้0.0
รวม 1,076,877 607,335 43.60 % 134,362 22,993 82.89 %