จังหวัดจันทบุรี
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดจันทบุรี2,667.191.00100.0 %5.0456.8949.2189.2 %5.0
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 776,879.8429,400.0061.8 %5.0286.36133.9553.2 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดจันทบุรี10,314.287,625.0026.1 %5.068.59166.25-142.4 %0.0
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดจันทบุรีไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0193.5449.5774.4 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จันทบุรี3,141.602,074.0034.0 %5.0647.0561.4690.5 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดจันทบุรี3,084.952,014.0034.7 %5.0628.0443.5793.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่จันทบุรี34,140.2414,744.0056.8 %5.02,814.88372.5786.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองจันทบุรี4,548.721,637.0064.0 %5.0274.6743.0584.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าใหม่3,965.01567.0085.7 %5.0223.730.9599.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาขลุง4,027.24477.0088.2 %5.0286.9066.0177.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแหลมสิงห์3,901.89821.0079.0 %5.0189.4670.3062.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขามะขาม3,855.41338.0091.2 %5.0157.6463.1759.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโป่งน้ำร้อน4,078.28441.0089.2 %5.0306.6164.4979.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสอยดาว3,940.54574.0085.4 %5.0350.1784.7275.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแก่งหางแมว3,840.65570.0085.2 %5.0399.2763.3484.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานายายอาม3,941.64626.0084.1 %5.0253.2364.4274.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเขาคิชฌกูฏ3,883.33371.0090.4 %5.0215.6864.9269.9 %5.0
ด่านศุลกากรจันทบุรี7,220.586,435.0010.9 %5.01,209.99436.6563.9 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่จันทบุรี3,881.202,733.0929.6 %5.0932.29381.1359.1 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่จันทบุรี สาขานายายอาม2,609.69608.0076.7 %5.0471.35186.7060.4 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่จันทบุรี สาขาโป่งน้ำร้อน2,718.95988.5063.6 %5.0325.63216.2333.6 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดจันทบุรี4,087.682,826.0030.9 %5.0970.32600.7538.1 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี3,263.241,173.0064.1 %5.0704.10263.3462.6 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดจันทบุรี2,902.711,968.0032.2 %5.0551.97470.6714.7 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดจันทบุรี4,314.602,796.0035.2 %5.01,122.45751.1633.1 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดจันทบุรี4,000.483,823.504.4 %2.0989.34222.7077.5 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี4,830.573,050.0036.9 %5.01,248.39303.1075.7 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดจันทบุรี3,772.662,324.0038.4 %5.0894.26206.6576.9 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดจันทบุรี7,802.6347,409.29-507.6 %0.01,616.87882.5445.4 %5.0
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดจันทบุรี3,583.481,558.0056.5 %5.0818.20706.5313.6 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดจันทบุรี3,257.701,001.0069.3 %5.0818.2047.1494.2 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดจันทบุรี3,162.47662.0079.1 %5.0666.07435.7334.6 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดจันทบุรี3,909.083,683.925.8 %2.5933.57176.7981.1 %5.0
สำนักงานจังหวัดจันทบุรึ14,857.6428,389.00-91.1 %0.02,225.38708.4668.2 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดจันทบุรี4,620.385,877.00-27.2 %0.01,141.4776.2493.3 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดจันทบุรี3,665.121,229.0066.5 %5.0742.13126.1683.0 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดจันทบุรี4,458.489,549.71-114.2 %0.01,160.48187.5283.8 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดจันทบุรี4,122.101,967.0052.3 %5.0647.05199.5069.2 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดจันทบุรี3,827.523,160.0017.4 %5.0913.17275.9869.8 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดจันทบุรี5,148.731,571.0069.5 %5.0894.26294.4167.1 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดจันทบุรี5,170.852,718.0047.4 %5.01,255.56684.3945.5 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดจันทบุรี3,103.472,104.0032.2 %5.0609.020.9599.8 %5.0
สพ.จันทบุรี11,546.869,256.0019.8 %5.0407.68206.1549.4 %5.0
รจจ.จันทบุรี 59,647.3480,010.01-34.1 %0.0926.64296.9068.0 %5.0
ทัณฑสถานเปิดทุ่งเบญจา 13,868.039,711.5630.0 %5.0495.54452.318.7 %4.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดจันทบุรี3,014.363,515.00-16.6 %0.0534.2355.9689.5 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดจันทบุรี4,012.112,921.0027.2 %5.0971.60365.1662.4 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดจันทบุรี3,151.851,893.0039.9 %5.0647.05324.4949.9 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดจันทบุรี(สปส.จ.จันทบุรี)5,152.423,246.0037.0 %5.0875.24197.1777.5 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดจันทบุรี5,207.763,073.0041.0 %5.01,084.42126.7888.3 %5.0
สำนักงาน กศน.จังหวัดจันทบุรี3,080.322,557.0017.0 %5.0628.04319.7549.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 218,114.569,131.5549.6 %5.01,519.14405.9173.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 130,163.6256,627.20-87.7 %0.01,270.27242.2580.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 17 (จังหวัดจันทบุรี และตราด)10,048.085,875.2041.5 %5.01,954.88472.6075.8 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดจันทบุรี4,085.695,292.93-29.5 %0.0345.97527.68-52.5 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี70,254.7637,992.0045.9 %5.01,431.74792.7144.6 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างจันทบุรี23,107.6210,928.0052.7 %5.0715.46156.7578.1 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพนายายอาม27,855.378,720.0068.7 %5.0680.63214.4168.5 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพสอยดาว22,218.889,158.0058.8 %5.0746.73248.6866.7 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี44,766.3726,601.0040.6 %5.01,746.321,610.137.8 %3.5
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดจันทบุรี 3,377.232,208.0034.6 %5.0742.13117.9284.1 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดจันทบุรี2,772.56822.0070.4 %5.0551.97301.7745.3 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดจันทบุรี65,468.4914,891.9377.3 %5.023,533.953,762.5684.0 %5.0
รวม 715,417 506,314 29.23 % 73,424 21,501 70.72 %