จังหวัดตราด
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดตราด2,619.59499.0081.0 %5.0351.7565.8881.3 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดตราด19,593.059,868.9849.6 %5.044.0992.61-110.0 %0.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดตราด4,780.877,381.00-54.4 %0.069.3292.85-33.9 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ตราด3,036.431,767.0041.8 %5.0520.1942.7391.8 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดตราด4,558.771,104.0075.8 %5.0494.540.9599.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ตราด15,602.4113,740.0011.9 %5.01,813.28306.9283.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองตราด4,162.521.00100.0 %5.0200.6626.0787.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคลองใหญ่4,079.16501.0087.7 %5.0311.9390.3671.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเขาสมิง3,848.26449.0088.3 %5.0222.7134.1884.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแหลมงอบ3,813.60485.0087.3 %5.0150.7254.7863.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ่อไร4,023.06312.0092.2 %5.0312.2454.1582.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเกาะช้าง4,314.50386.0091.1 %5.0204.58120.6741.0 %5.0
ด่านศุลกากรคลองใหญ่10,537.1315,386.96-46.0 %0.02,049.87365.7182.2 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ตราด4,312.973,555.6217.6 %5.01,017.15686.8532.5 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ตราด สาขาเขาสมิง2,671.27420.0084.3 %5.0320.850.9599.7 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดตราด3,838.811,758.0054.2 %5.0558.22215.7861.3 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดตราด5,035.101,894.0062.4 %5.0881.49727.0717.5 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดตราด3,278.291,111.0066.1 %5.0577.24284.4550.7 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดตราด3,267.801,501.0054.1 %5.0710.35534.1324.8 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตราด5,295.311,704.0067.8 %5.01,033.621,165.10-12.7 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดตราด1,685.983,765.00-123.3 %0.0392.40297.5124.2 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดตราด4,148.501,240.0070.1 %5.0976.57613.4237.2 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดตราด3,121.632,547.6018.4 %5.0506.33460.029.1 %4.5
สำนักงานขนส่งจังหวัดตราด15,046.6611,309.4124.8 %5.01,014.61483.5452.3 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดตราด1,751.491,385.0020.9 %5.0805.43266.8566.9 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดตราด3,399.63642.0081.1 %5.0672.3265.3090.3 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดตราด2,970.00838.0071.8 %5.0463.14173.0962.6 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตราด3,485.223,263.596.4 %3.0691.33345.5450.0 %5.0
สำนักงานจังหวัดตราด4,522.3826,171.00-478.7 %0.0976.57909.596.9 %3.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดตราด1,712.266,368.00-271.9 %0.0629.76532.0015.5 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดตราด3,268.451,296.0060.3 %5.0615.2788.5685.6 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดตราด4,044.505,487.18-35.7 %0.0717.3893.3387.0 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตราด3,096.641,382.0055.4 %5.0501.17258.2648.5 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดตราด3,512.252,709.6022.9 %5.0704.05191.9072.7 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตราด4,058.521,485.0063.4 %5.0437.37292.9233.0 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตราด3,183.081,660.0047.8 %5.0526.2561.6888.3 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดตราด568.912,365.20-315.7 %0.0279.4520.6992.6 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดตราด3,181.711,977.0037.9 %5.0599.49134.5077.6 %5.0
เรือนจำจังหวัดตราด 546,373.8836,533.9393.3 %5.0584.601,400.79-139.6 %0.0
สกข.จังหวัดตราด 3,878.775,962.00-53.7 %0.0168.9877.9053.9 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดตราด2,497.46672.0073.1 %5.0349.05138.9260.2 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดตราด5,288.643,203.0039.4 %5.01,147.72197.3882.8 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดตราด3,168.491,071.0066.2 %5.0577.2478.4586.4 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดตราด4,719.543,268.0030.8 %5.0802.80403.9649.7 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดตราด3,618.941,647.0054.5 %5.0710.35148.6379.1 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดตราด4,236.663,732.7611.9 %5.0380.73274.9927.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด14,108.13110.4099.2 %5.01,332.20273.9879.4 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพบ่อไร่11,203.656,434.0042.6 %5.0556.42316.5443.1 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคตราด127,759.0521,133.3083.5 %5.01,008.79892.5711.5 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างตราด20,583.1211,740.2743.0 %5.0587.150.9599.8 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด7,638.8518,126.43-137.3 %0.01,325.30223.8783.1 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตราด 3,098.992,041.0034.1 %5.0472.24410.1213.2 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดตราด2,490.481,213.9051.3 %5.0224.79140.0537.7 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดตราด 18,048.4414,329.9920.6 %5.03,714.315,317.69-43.2 %0.0
รวม 958,140 270,935 71.72 % 37,296 20,548 44.91 %