จังหวัดฉะเชิงเทรา
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดฉะเชิงเทรา777.43888.00-14.2 %0.0525.7099.9881.0 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ฉะเชิงเทรา3,097.053,206.70-3.5 %0.0452.24180.0960.2 %5.0
สำนักงานคลังเขต 23,648.303,723.00-2.0 %0.0715.860.00100.0 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดฉะเชิงเทรา3,240.341,663.0048.7 %5.0601.760.01100.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ฉะเชิงเทรา20,478.3921,645.37-5.7 %0.04,481.021,183.5273.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาราชสาส์น3,815.24632.0083.4 %5.0219.7846.1079.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคลองเขื่อน477.61158.0066.9 %5.0177.580.9599.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าตะเกียบ569.24127.0077.7 %5.0235.000.9599.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางปะกง5,204.801,608.0069.1 %5.0335.47104.1069.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางน้ำเปรี้ยว4,451.84904.0079.7 %5.0215.09109.8148.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพนมสารคาม4,589.971,196.0073.9 %5.0330.7159.1182.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสนามชัยเขต3,960.74574.0085.5 %5.0369.1251.1386.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางคล้า4,238.001,194.0071.8 %5.0257.9154.7278.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านโพธิ์4,529.661,163.0074.3 %5.0190.6552.2972.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแปลงยาว4,421.651,170.0073.5 %5.0265.6487.6967.0 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ฉะเชิงเทรา4,617.443,772.0018.3 %5.01,115.19809.4027.4 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดฉะเชิงเทรา4,169.093,275.0021.4 %5.01,077.161,007.066.5 %3.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดฉะเชิงเทรา3,445.772,748.0020.3 %5.0676.82118.1282.5 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดฉะเชิงเทรา3,227.901,798.0044.3 %5.0601.76411.0831.7 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดฉะเชิงเทรา4,446.513,955.0011.1 %5.0867.981,337.60-54.1 %0.0
สำนักงานปศุสัตว์เขต 25,322.544,712.4011.5 %5.01,871.551,256.1132.9 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดฉะเชิงเทรา2,160.212,719.00-25.9 %0.0502.280.9599.8 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดฉะเชิงเทรา4,682.624,137.0011.7 %5.01,153.25995.2313.7 %5.0
ส.ป.ก.ฉะเชิงเทรา4,472.346,528.00-46.0 %0.01,191.79392.2367.1 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดฉะเชิงเทรา8,019.9415,604.00-94.6 %0.01,594.53424.8173.4 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดฉะเชิงเทรา1,481.57ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5498.48ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานสถิติจังหวัดฉะเชิงเทรา3,569.82814.0077.2 %5.0734.870.9599.9 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดฉะเชิงเทรา3,091.721,826.0040.9 %5.0544.7175.3386.2 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดฉะเชิงเทรา4,246.014,919.00-15.8 %0.0906.02207.2677.1 %5.0
สำนักงานจังหวัดฉะเชิงเทรา6,282.210.00100.0 %5.01,400.431,496.01-6.8 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดฉะเชิงเทรา7,513.635,939.0021.0 %5.01,077.16206.1580.9 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดฉะเชิงเทรา3,728.481,809.0051.5 %5.0791.9257.7192.7 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดฉะเชิงเทรา5,774.5716,152.71-179.7 %0.01,476.5057.9296.1 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดฉะเชิงเทรา1,554.993,624.00-133.1 %0.0754.41351.0653.5 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดฉะเชิงเทรา5,224.202,759.0047.2 %5.0906.02505.2644.2 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดฉะเชิงเทรา3,594.661,360.0062.2 %5.0696.84104.1285.1 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดฉะเชิงเทรา5,222.103,626.0030.6 %5.01,515.82261.9482.7 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดฉะเชิงเทรา3,541.214,088.00-15.4 %0.0677.820.9599.9 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดฉะเชิงเทรา11,599.883,008.0074.1 %5.0734.87190.0074.1 %5.0
รจก.ฉะเชิงเทรา 86,015.9466,505.8822.7 %5.01,239.73592.0752.2 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดฉะเชิงเทรา4,075.851,434.0064.8 %5.0449.6374.3083.5 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดฉะเชิงเทรา6,940.384,935.4828.9 %5.01,149.00240.3279.1 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดฉะเชิงเทรา4,350.411,871.0057.0 %5.0791.9238.1495.2 %5.0
สปส.จ.ฉะเชิงเทรา10,002.2724,556.02-145.5 %0.01,723.23677.5660.7 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา3,627.352,275.0037.3 %5.0444.07178.2059.9 %5.0
สำนักงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดฉะเชิงเทรา3,480.10ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5647.34ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 (ฉะเชิงเทรา และสมุทรปราการ)14,753.097,069.0052.1 %5.01,960.31190.6290.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 130,920.3921,174.8231.5 %5.01,007.71598.9640.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 219,463.857,726.1860.3 %5.01,654.30450.3172.8 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดฉะเชิงเทรา3,659.573,777.87-3.2 %0.0321.948,673.69-2,594.2 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคจุฬาภรณ์ (ลาดขวาง) 31,012.3620,425.0034.1 %5.0863.58266.8269.1 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทราไม่ครบ36,726.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ652.04ประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา107,162.6826,776.0075.0 %5.0781.92353.7054.8 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีฉะเชิงเทรา21,582.7710,923.9049.4 %5.0673.13655.662.6 %1.0
วิทยาลัยสารพัดช่างฉะเชิงเทรา17,058.4212,293.0027.9 %5.0643.69174.5672.9 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพบางปะกง44,456.3618,312.0058.8 %5.0655.58ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
วิทยาลัยการอาชีพพนมสารคาม27,267.9015,906.0041.7 %5.0747.730.00100.0 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา8,734.6022,036.00-152.3 %0.01,740.231,240.2228.7 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา 3,846.353,823.000.6 %0.5853.70414.6751.4 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดฉะเชิงเทรา2,977.67834.0072.0 %5.0506.68235.9053.4 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดฉะเชิงเทรา15,671.2312,644.0019.3 %5.03,297.358,167.77-147.7 %0.0
รวม 634,305 424,323 33.10 % 51,629 35,521 31.20 %